யோவான் 4:28

யோவான் 4:28 TAMILOV-BSI

அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ, தன் குடத்தை வைத்துவிட்டு, ஊருக்குள்ளே போய், ஜனங்களை நோக்கி
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்