யோவான் 1:9

யோவான் 1:9 TAMILOV-BSI

உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

யோவான் 1:9

பகிர்