ஆதியாகமம் 1:3

ஆதியாகமம் 1:3 TAMILOV-BSI

தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார். வெளிச்சம் உண்டாயிற்று.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்