ஆதியாகமம் 1:19

ஆதியாகமம் 1:19 TAMILOV-BSI

சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்