ஆதியாகமம் 1:13

ஆதியாகமம் 1:13 TAMILOV-BSI

சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி மூன்றாம் நாள் ஆயிற்று.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்