1 யோவான் 4:19

1 யோவான் 4:19 TAMILOV-BSI

அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறோம்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

1 யோவான் 4:19

பகிர்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள் சார்ந்த 1 யோவான் 4:19