Romarbrevet 16
NUB

Romarbrevet 16

16
Personliga hälsningar
1Vår syster Foibe, som är tjänare i församlingen i Kenchreai, vill jag tala varmt för. 2Ta väl emot henne, i Herren, på ett sådant sätt som de heliga bör göra. Hjälp henne med allt hon behöver, för hon har varit ett stöd för många, också för mig.
3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har till och med riskerat livet för min skull. Men det är inte bara jag som är tacksam för dem, utan även alla hednakristna församlingar.
5Hälsa också församlingen som möts i deras hus.
Hälsa min gode vän Epainetos, som var den första i provinsen Asien#16:5 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet. som började tro på Kristus.
6Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för er.
7Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.
8Hälsa Ampliatus, som jag älskar i Herren.
9Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min käre Stachys.
10Hälsa Apelles, som har bestått provet i Kristus.
Hälsa också alla hos Aristoboulos.
11Hälsa Herodion, min landsman.
Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren.
12Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis, som har arbetat så hårt för att tjäna Herren.
13Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är som en mor också för mig.
14Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de troende syskon som är tillsammans med dem.
15Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga som är tillsammans med dem.
16Hälsa varandra med en helig kyss.#16:16 Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
Alla Kristus församlingar hälsar till er.
En sista förmaning
17Slutligen vill jag uppmana er, syskon: Akta er för dem som orsakar splittring och får människor på fall genom att undervisa sådant som strider mot det ni har fått lära er. Håll er borta från dem! 18Sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan sina egna magar.#16:18 De undervisade antagligen om att viss mat var förbjuden. Med sina vackra ord och sitt smicker förleder de godtrogna människors hjärtan.
19Alla känner ju till er lydnad, och det gör mig mycket glad. Men jag önskar att ni ska vara uppfinningsrika i allt gott, och okunniga i allt ont.
20Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.
Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.
21Min medarbetare Timotheos hälsar till er, och det gör också mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros.
22Även jag, Tertius, som har skrivit ner det här brevet,#16:22 Paulus använde sig ibland av sekreterare, i detta fall Tertius. hälsar till er i Herren.
23Gaius hälsar till er. Det är i hans hus jag bor, och där träffas också hela församlingen.
Stadskassören Erastos hälsar till er, och det gör också Quartus, en annan av de troende.#16:23 En del handskrifter har med vers 24, orden från slutet av v. 20: Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Amen.
Avslutande hyllning till Gud
25Honom som förmår styrka er genom det evangelium som jag förkunnar om Jesus Kristus, den avslöjade hemlighet, som har legat gömd sedan tidens början 26men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att alla folk ska kunna tro och lyda honom, 27Gud, den ende som är vis, honom tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.

Lär dig mer om nuBibeln