Lukas 3
NUB

Lukas 3

3
Johannes döparen banar väg för Jesus
(Matt 3:1-12; Mark 1:2-8; Joh 1:19-28)
1Det var nu kejsaren Tiberius femtonde regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes var tetrark över Galileen, hans bror Filippos över Itureen och Trachonitis och Lysanias över Abilene. 2Hannas och Kajafas var överstepräster.
Vid den här tiden kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i ödemarken. 3Han gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och förkunnade omvändelsens dop för syndernas förlåtelse, 4så som det står skrivet i boken om profeten Jesajas ord:
”En röst ropar i ödemarken:
’Bana väg för Herren!
Jämna vägen för honom!
5Varje dal ska fyllas,
alla berg och höjder sänkas,
krokiga stigar rätas
och steniga vägar jämnas.
6Då ska alla människor få se Guds räddning.’ ”#3:6 Se Jes 40:3-5; 52:10.
7När stora mängder människor nu kom till Johannes för att bli döpta, sa han till dem: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan den kommande vreden? 8Nej, handla#3:8 Ordagrant: Bär då sådan frukt. som det anstår en som är omvänd! Tänk inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar! 9Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden!”
10Då frågade folket: ”Vad ska vi då göra?”
11Han svarade: ”Om någon har två skjortor, ska han ge bort en av dem till någon som ingen har. Och den som har mat ska göra likadant.”
12Även tullindrivare#3:12 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla. kom för att döpas, och de frågade: ”Mästare, vad ska vi göra?”
13Han svarade: ”Kräv inte mer än vad ni fått order om.”
14”Och vi då, vad ska vi göra?” frågade några soldater.
Johannes svarade: ”Tvinga inte till er pengar genom hot och våld, utan nöj er med er lön.”
15Hela folket levde i väntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. 16Men Johannes svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten, men snart kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar.#3:16 Detta var en slavs uppgift. Han ska döpa er i den heliga Anden och eld. 17Han har kastskoveln i sin hand för att rensa upp sin tröskplats och samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”
18På många olika sådana sätt förmanade Johannes folket när han framförde sitt budskap för dem.
Herodes sätter Johannes i fängelse
19Johannes riktade också direkt kritik mot Herodes, tetrarken i Galileen, för hans förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont han gjort. 20Därför lät Herodes sätta Johannes i fängelse, och gjorde på det viset ännu en ond gärning.
Jesus blir döpt
(Matt 3:13-17; Mark 1:9-11; Joh 1:32-34)
21Men när nu allt folket kom för att bli döpta, och också Jesus hade blivit döpt och stod där och bad, öppnades himlen. 22Den heliga Anden sänkte sig ner över honom i form av en duva, och en röst från himlen sa: ”Du är min älskade Son, du är min glädje.”
Jesus släkttavla
(Matt 1:1-17)
23Jesus var runt trettio år när han började sin verksamhet. Han ansågs vara son till Josef,
som var son till Eli, 24son till Mattat,
son till Levi, son till Melki,
son till Jannaj, son till Josef,
25son till Mattatias, son till Amos,
son till Nahum, son till Hesli,
son till Naggaj, 26son till Machat,
son till Mattatias, son till Shimi,
son till Josek, son till Joda,
27son till Jochanan, son till Resa,
son till Serubbabel, son till Shealtiel,
son till Ner, 28son till Melki,
son till Addi, son till Kosam,
son till Elmadam, son till Er,
29son till Josua, son till Elieser,
son till Jorim, son till Mattat,
son till Levi, 30son till Symeon,
son till Juda, son till Josef,
son till Jonam, son till Eljakim,
31son till Melea, son till Menna,
son till Mattatta, son till Natan,
son till David, 32son till Jishaj,
son till Oved, son till Boas,
son till Salma, son till Nachshon,
33son till Amminadav, son till Admin,
son till Arni, son till Hesron,
son till Peres, son till Juda,
34son till Jakob, son till Isak,
son till Abraham, son till Terach,
son till Nachor, 35son till Serug,
son till Regu, son till Peleg,
son till Ever, son till Shelach,
36son till Kenan, son till Arpakshad,
son till Sem, son till Noa,
son till Lemek, 37son till Metushelach,
son till Henok, son till Jered,
son till Mahalalel, son till Kenan,
38son till Enosh, son till Set,
son till Adam, son till Gud.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.