Galaterbrevet 3
SFB98

Galaterbrevet 3

3
Trons rättfärdighet förkunnad för Abraham
1Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? 4 Har ni lidit så mycket förgäves,#Har ni lidit så mycket förgäves Paulus kommer i detta brev ofta in på hur trons människor får utstå lidande och förföljelse (1:13, 23, 4:29, 5:11, 6:12). Att församlingarna i Sydgalatien hade blivit förföljda för evangeliets skull framgår av Apg 14:2f. ja, helt förgäves? 5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? 6 "Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet." #1 Mos 15:6. 7 Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.
8Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: "I dig skall alla folk bli välsignade." #I dig skall alla folk bli välsignade 1 Mos 12:3. Skriften förutsåg trons rättfärdighet (1 Mos 15:6) och kunde därför "i förväg" profetera om hur Abraham skulle bli fader till många folk. 9 Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde.
10Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: "Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter." #5 Mos 27:26. 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom "den rättfärdige skall leva av tro." #Hab 2:4. 12 Men lagen säger inte "av tro", utan "den som håller dessa bud skall leva genom dem." #3 Mos 18:5. 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä." #5 Mos 21:23. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.
Lagen upphäver ej löftet
15Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: "och åt din avkomling" #1 Mos 12:7, 13:15. Avkomling och avkomma är samma ord i den grekiska texten liksom i den hebreiska (grek. "sperma", säd). som är Kristus. 17 Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare,#fyrahundratrettio år senare Jfr 2 Mos 12:40. så att löftet skulle sättas ur kraft. 18 Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte.
19Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand.#i en medlares hand Dvs överlämnades genom Mose, som därigenom kom att stå som medlare mellan Gud och folket, 5 Mos 5:5. 20 Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en.#Gud är en Endast en part - Gud själv - var inbegripen, när Abraham tog emot löftet om Messias.
21Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare#övervakare Grek. "paidagogos". Ordet betecknar en slav som hade till uppgift att övervaka barn. Denna övervakning kunde många gånger vara mycket sträng. fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.
Abrahams barn är arvingar enligt löftet
26Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln