Andra Timoteusbrevet 2
SFB98

Andra Timoteusbrevet 2

2
Förmaning till trohet i tjänsten
1Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. 3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. 5 Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna. 6 Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. 7 Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt.
8Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. 9 I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. 10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. 11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. 12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.
14Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar#rätt delar Ordet "rätt dela" som i tidigare grekisk litteratur endast har påträffats i Ords 3:6 och 11:5 (Septuaginta) och där med objektet "väg" (skära väg rakt fram), förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt "oandligt, tomt prat" (v. 16). sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill:#sigill Dvs garanti. Det första citatet är hämtat från 4 Mos 16:5 (Septuaginta). Det andra har inte någon ordagrann motsvarighet i GT men erinrar om 4 Mos 16:26, Jes 26:13, 52:11. "Herren känner de sina" och: "Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten." 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa#håller sig borta från dessa kärl till vanheder. blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln