Parallell
23
Jesus varnar för fariseerna
1 Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol#23:2på Moses stol Lärostol (grek. kathédra, jfr "kateder"). Jfr 5 Mos 17:9f.. 3 #Rom 2:21f. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. 4 #Luk 11:46, Apg 15:10, Gal 6:13. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem.
5 #Matt 6:1f. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina böneremmar#23:5böneremmar Hebr. tefillín, små kapslar med bibelord, bl a 5 Mos 6:6-9, som binds runt huvud och vänsterarm. Den judiska sedvänjan att bära sådana grundas i 2 Mos 13:9, 16 och 5 Mos 6:8, 11:18. breda och sina hörntofsar#23:5hörntofsar Bars på manteln som en symbol för Guds bud (4 Mos 15:38f). stora. 6 #Mark 12:38f, Luk 14:7, 20:46. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, 7 och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi#23:7rabbi Hebr. "min store", en äretitel för ansedda laglärare. Jfr latinets "magister". av människorna.
8 Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. 9 Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 #Matt 20:26f. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 #Job 22:29, Ords 29:23, Luk 14:11, 18:14, 1 Petr 5:5. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
13 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och dem som vill komma in hindrar ni från att komma in#23:13 En del handskrifter tillägger (vers 14): "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Därför ska ni få en så mycket strängare dom." (jfr Mark 12:40 och Luk 20:47)..
15 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt#23:15proselyt En som omvänt sig till judendomen, inte ovanligt på Jesu tid (jfr Apg 2:11 med not)., och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.
16 #Matt 15:14. Ve er, blinda ledare! Ni säger: Svär man vid templet betyder det inget, men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. 17 Blinda dårar, vad är störst: guldet eller templet som helgar guldet? 18 Ni säger också: Svär man vid altaret betyder det inget, men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. 19 #2 Mos 29:37. Ni blinda, vad är störst: gåvan eller altaret som helgar gåvan? 20 Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det, 21 #1 Kung 8:13. och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. 22 #Matt 5:34. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.
23 #3 Mos 27:30, Mika 6:8, Luk 11:42. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin#23:23tionde av mynta, dill och kummin Säd och frukt var belagda med tionde (3 Mos 27:30, 5 Mos 14:22-23), men de särskilt noggranna gav tionde även av andra växter. men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. 24 Blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.
25 #Matt 15:20, Mark 7:4, Luk 11:39f. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. 26 Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren.
27 #Apg 23:3. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar#23:27vitkalkade gravar En död kropp spred rituell orenhet (4 Mos 19:11f). Även själva graven ansågs under NT:s tid oren och beströks därför varje år med vit kalk.. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.
29 #Luk 11:47f. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument 30 och säger: Hade vi levt på våra fäders tid, så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. 31 Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 #Dan 5:22f. Fyll då också ni era fäders mått#23:32mått När människan fyllt sin missgärnings mått kommer domen (jfr 1 Mos 15:16).! 33 #Matt 3:7, 12:34. Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?
34 #Apg 5:40, 22:19, 2 Kor 11:24. Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son,#23:35Abel … Sakarja, Berekjas son Den förste och siste martyren i Gamla testamentet. Sakarja var en tempelpräst som profeterade ca 520-518 f Kr och skrev Sakarjas bok, den näst sista i Gamla testamentet. Enligt den arameiska targumen till hans bok dog han som martyr. Ej att förväxla med Sakarja, Jojadas son, som dödades på 800-talet f Kr (2 Krön 24:21). som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.
Jesu klagan över Jerusalem
37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. 38 #1 Kung 9:7f, Jer 7:13, Luk 13:34f. Nu ska ert hus lämnas öde#23:38Nu ska ert hus lämnas öde Guds härlighet lämnade det första templet innan det förstördes (Hes 11:23), och Jesus förutsäger detsamma för det andra templet. Enligt en tradition i Talmud (Yoma 39b) tycktes tempeloffren ha tappat sin kraft fyrtio år före templets förstöring år 70 e Kr, alltså efter Jesu fullkomliga offer på korset (jfr Hebr 8-10)., 39 #Ps 118:26, Matt 21:9. för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.#23:39 Ps 118:26, hälsningsord vid Messias ankomst (jfr Matt 21:9)."