Lukasevangeliet 6
SFB15
6
Jesus är sabbatens Herre
1 #Mark 2:23f. En sabbat hände det att Jesus gick genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax#6:1ryckte av axAtt plocka från en annans åker var tillåtet enligt Mose lag (5 Mos 23:25), men fariseerna definierade det som skördearbete och förbjöd det under sabbaten. som de gnuggade i händerna och åt. 2 #2 Mos 20:10. Men några av fariseerna sade: "Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" 3 #1 Sam 21:1f. Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde#6:3läst vad David gjordeSe 1 Sam 21. när han och hans män var hungriga? 4 #3 Mos 24:9. Han gick in i Guds hus och tog skådebröden#6:4skådebrödenBröd som lades fram varje vecka i helgedomen som ett ständigt offer inför Guds ansikte (1 Sam 21:6, 2 Mos 25:30, 3 Mos 24:5f). och åt och gav till dem som var med honom. De bröden fick bara prästerna äta." 5 Sedan sade han: "Människosonen är sabbatens Herre."
6 #Matt 12:9f, Mark 3:1f. En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. 7 #Luk 14:1. De skriftlärda och fariseerna vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för.
8 Men han visste vad de tänkte och sade till mannen med den förtvinade handen: "Stå upp och ställ dig i mitten." Då reste han sig och gick fram. 9 Jesus sade till dem: "Jag frågar er: Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att#6:9Är det tillåtet att … eller attAnnan översättning: "Är det mer tillåtet att … än att". göra ont? Att rädda liv eller att döda?" 10 Han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: "Räck fram din hand." Mannen gjorde så, och hans hand var nu återställd.
11 Men de fylldes av vrede#6:11vredeOrdagrant: "vansinne". och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus.
Jesus utser tolv apostlar
12 Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. 13 #Matt 10:1f, Mark 3:13f, Luk 9:1. När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem, som han kallade apostlar: 14 Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, 15 Matteus och Tomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades seloten, 16 #Joh 6:71. Judas, Jakobs son#6:16Judas, Jakobs sonhade också tillnamnet Taddeus eller Lebbeus (se not till Matt 10:3). , och Judas Iskariot#6:14fPetrus … Judas IskariotSe noter till Matt 10:2-4., han som blev förrädare.
JESU SLÄTTPREDIKAN (Kap 6:17-49)
Folkskaror samlas på slätten
17 #Matt 4:25. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt#6:17på en slättJesu slättpredikan har likheter med hans bergspredikan (Matt 5-7), som enligt traditionen hölls på "Saligprisningarnas berg", en lätt sluttande högplatå väster om Kapernaum. Lukas syftar antingen på samma tillfälle eller på något annat av Jesu många undervisningstillfällen.. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. 18 De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. 19 #Matt 14:36, Luk 8:45f. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.
Saligprisningar
20 #Matt 5:2f. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
"Saliga är ni som är fattiga,
för Guds rike tillhör er.
21 #Jes 61:2f, Joh 6:35. Saliga är ni som hungrar nu,
för ni ska bli mättade.
Saliga är ni som gråter nu,
för ni ska få skratta.
22 #1 Petr 3:14, 4:14. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för Människosonens skull. 23 #Mal 4:2, Matt 5:12, Apg 5:41. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
Verop
24 #Jes 5:8f, Luk 16:25, Jak 5:1. Men ve er som är rika!
Ni har fått ut er tröst.
25 #Jes 65:13, Jak 4:9. Ve er som är mätta nu!
Ni kommer att hungra.
Ve er som skrattar nu!
Ni kommer att sörja och gråta.
26 #Jak 4:4. Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.
Älska era fiender
27 #2 Mos 23:4f, Ords 25:21, Matt 5:44f. Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28 #Apg 7:60, Rom 12:14, 20, 1 Kor 4:12, 1 Petr 3:9. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. 29 #Ords 20:22, Matt 5:39f, 1 Kor 6:7, 1 Tess 5:15. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln#6:29mantelnYtterplagget som skyddade mot köld och regn och fungerade som täcke under natten. Den fick därför inte avkrävas ens den helt utblottade (2 Mos 22:26f)., så låt honom ta tunikan#6:29tunikanEn långärmad och knälång skjorta som bars av både män och kvinnor. också. 30 #5 Mos 15:7f, 1 Joh 3:17. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
31 #Matt 7:12. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. 32 #Matt 5:46f. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33 Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? Även syndare gör samma sak. 34 Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det? Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka.
35 Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.
Flisan och bjälken
37 #Matt 6:14, Rom 2:1, 1 Kor 4:5. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. 38 #Ords 19:17, Mark 4:24, Gal 6:7. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er."
39 #Matt 15:14. Han gav dem också en liknelse: "En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? 40 #Matt 10:24f, Joh 13:16, 15:20. En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare.
41 #Matt 7:3f. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? 42 Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare#6:42HycklareAnnan översättning: "Skådespelare"., ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga.
Av frukten känner man trädet
43 #Matt 7:16f. Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god frukt. 44 #Matt 12:33f. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Liknelsen om de två husbyggarna
46 #Hos 8:2, Mal 1:6, Matt 7:21, Jak 1:22. Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger? 47 #Matt 7:24f. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – jag ska visa er vem han liknar. 48 Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt.
49 Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken, utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast, och förödelsen blev stor för det huset."

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015