Parallell
6
Profetens kallelse
1 #2 Mos 24:10, Hes 1:26f, Dan 7:9f, Matt 25:31, Joh 12:41, Upp 4:2, 20:11. Året då kung Ussia dog#6:1Året då kung Ussia dogCa 740 f Kr (se 2 Krön 26:21f), början till en tid av omvälvningar. Samma år blev den fientlige Peka kung i nordriket Israel (7:1, 2 Kung 15:27f), och Assyriens kung Tiglat-Pileser III påbörjade sin expansion västerut in i Syrien (jfr 7:20, 8:7). såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 #2 Mos 3:6, 1 Kung 19:13. Serafer#6:2SeraferBetyder "brinnande" (jfr vers 6). stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 #Ps 72:19, Hes 39:7, Hab 3:3, Upp 4:8. Och den ene ropade till den andre:
"Helig, helig, helig
är Herren Sebaot!
Hela jorden är full
av hans härlighet."
4 #2 Mos 40:34, 1 Kung 8:10f, Hes 10:4, Upp 15:8. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök#6:4fylldes av rökFörknippades med Guds härlighet (jfr 4:5, 2 Mos 40:35, 1 Kung 8:10f).. 5 #2 Mos 19:21, 33:20, Dom 6:22f, 13:22, Jes 33:17, Dan 10:8f. Då sade jag:
"Ve mig, jag förgås!
För jag är en man med orena läppar
och jag bor bland ett folk
med orena läppar,
och mina ögon har sett Kungen,
Herren Sebaot."
6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7 #Jer 1:9, Dan 10:16, Sak 3:4. Med det rörde han vid min mun och sade:
"När detta har rört vid dina läppar
är din skuld borttagen
och din synd försonad."
8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!" 9 #Hes 12:2, Matt 13:14f, Mark 4:12, Luk 8:10, Joh 12:39f, Apg 28:25f. Han sade: "Gå och säg till detta folk:
Ni ska höra och höra
men inte förstå,
och ni ska se och se
men inte fatta.#6:9f Citeras av Jesus i Matt 13:14f, Mark 4:12, Luk 8:10, av Paulus i Apg 28:25f, Rom 11:8 och av Johannes i Joh 12:40.
10 #5 Mos 29:4, Jes 29:10, 63:17, Jer 5:21, 6:10, Joh 12:40, Rom 11:8. Förhärda detta folks hjärta,
gör deras öron döva
och deras ögon blinda,
så att de inte ser med sina ögon
eller hör med sina öron
eller förstår med sitt hjärta
och vänder om och blir botade."
11 #Jes 5:9, Dan 12:6. Då frågade jag: "Hur länge, Herre?" Han svarade:
"Tills städerna blir öde
och ingen bor i dem,
husen blir utan folk
och landet ligger öde
och övergivet.
12 #5 Mos 28:64, Jer 4:29. Herren ska sända folket långt bort,
och ödsligheten ska bli stor i landet.
13 När bara en tiondel är kvar i det,
ska även den ödeläggas.
Men liksom en terebint eller en ek
lämnar kvar en stubbe
när den fälls,
ska den stubben vara
en helig säd."