Parallel

Génesis 24

24
Isaacpaq warmi pusachimusqanmanta
1Abrahammi llumpaytaña machuyarurqa. Tayta Diosmi bendeciykurqa tukuy imakunapi. 2Abrahammi tukuy imankunamanta nanachikuq mayornin kaq serviententa nirqa:
Kunanyá makikita piernay ukuman churay, 3hinaspayá cielokunapi chaynataq kay pachapi munaychakuq Tayta Diosrayku prometeway, kay yachasqay Canaán allpapi warmiwanqa churiyta ama casarachinaykipaq. 4Aswanqa llaqtayta rispaykim aylluykunamanta kaq warmita churiy Isaacpaq hurqomunki, nispa.
5Hinaptinmi Serviqnin nirqa:
Sichum chay warmi mana hamuyta munaptinqa ¿maymi lloqsimusqayki allpamanchu churikita kutichisaq? nispa.
6Chaymi Abraham nirqa:
¡Amapunim wakmanqa churiyta kutichinkichu! 7Tayta Diosmi taytaypa wasinmanta, aylluykunapa llaqtanmanta hurqomuwaspan jurawarqa: Kay allpatam miraynikikunaman qosaq, nispa. Paymi angelninta ñawpaqnikita kachanqa, churiypaq warmita wakmanta pusamunaykipaq. 8Sichum chay warmi qanwan mana hamuyta munaptinqa librem kanki kay jurawasqaykimanta; churiytam ichaqa ama wakman kutichinkichu, nispa.
9Hinaptinmi Abrahampa piernan ukuman makinta churaykuspan chay serviqnin jurarqa Abrahampa nisqanman hina ruwananpaq. 10Hinaspanmi patronninpa chunka camellonkunata, llapa kapuqninkunamanta allinnin regalokunata aparikuspan pasarqa. Chaymantam chayarurqa Mesopotamia lawpi Nacorpa llaqtanman. 11Hinaspam camellonkunata samachirqa llaqtapa hawa lawninpi, yakuyuq pozopa waqtanpi, sipaskunapa yakuman lloqsimunanku tardeykuy chikata. 12Hinaspam Diosta mañakuspan nirqa:
Patronniy Abrahampa yupaychasqan Dios, mañakuykim patronniy Abraham-man prometesqaykita cumplinaykipaq. Yanapaykuwayá imamanmi hamusqay allin lloqsinanpaq. 13Kay pozopa waqtanpim kachkani, kayqaya kay llaqtapi sipaskuna yakuman hamuchkanku. 14Chaynaqa, hukkaqnin sipastam ñoqa nisaq: Ama hina kaspayki puyñuykimanta yakuta tomaykachiway, nispa; sichum payñataq niwanqa: “Tomaykuyá, camelloykikunamanpas tomaykachisaqyá” nispan, hinaptinqa chay sipasmi serviqniki Isaacpaq akllasqayki warmi kanqa. Chaynapim yachasaq patronniyman prometesqayki cumplisqaykita, nispa.
15Mañakuyta manaraqpas tukuchkaptinmi Betuelpa churin Rebeca hombronpi puyñu aparisqa hamuchkasqa. Betuelqa karqa Nacorpa churinmi, Milcañataqmi maman. Nacorqa karqa Abrahampa wawqenmi. 16Rebecaqa karqa buenamozam, manaraq qari reqsiq sipas. Paymi pozoman uraykuspan yakuta wisiykuspa kutikuchkarqaña. 17Hinaptinmi Abrahampa serviqnin haypaykuspan nirqa:
Ama hina kaspa puyñuykimanta yakullaykita tomaykachiway, nispa.
18Rebecañataqmi nirqa:
Tomaykuyá taytáy, nispa.
Hinaspanmi utqayman puyñunta uraykachispan hapiykuspa tomaykachirqa. 19Tomaykachispañataqmi nirqa:
Camelloykikunapaqpas yakuta hurqora-musaq, saksanankukama tomaykunankupaq, nispa.
20Utqayllamanña yakuta artesamantalliykuspanmi huktawan kallpaspa camellokunapaqñataq hurqomurqa. 21Chaytam Abrahampa serviqnin upallalla qawarqa, imaman risqanpi Tayta Diospa yanapasqanta yachananpaq. 22Camello-kuna tomayta tukuruptinmi, Abrahampa serviqninqa Rebecapa senqanman areteta churaykurqa, qoykurqataqmi ancha-ancha precioyuq qorimanta iskay brazaletekunatapas, 23hinaspam nirqa:
¿Pipa churintaq kachkanki? Ama hina kaspayá willaykuway.
¿Yaqachu taytaykipa wasinpi campo kanman kunan tuta samakunaykupaq? nispa.
24Chaymi Rebeca nirqa:
Betuelpa churinmi kani, Nacorpawan Milcapa willkan. 25Wasiykupiqa kachkanmi lugar samakunaykichikpaq, chaynallataq camelloykikunapaq mikuypas, nispa.
26Hinaptinmi Abrahampa serviqninqa qonqoranpa kumuykuspa Tayta Diosta yupaychaspan 27kaynata nirqa:
Patronniy Abrahampa yupaychasqan Tayta Dios, alabaykim patronniyman prometesqaykita cumplisqaykimanta hinaspa ayllunkunapa kasqanman hawkallata pusamuwasqaykimanta, nispa.
28Rebecañataqmi wasinman kallpaspan tukuy kaykunata mamanman willarqa. 29Rebecapam turin karqa Labán sutiyuq, paymi pozopa waqtanpi kaq runaman kallparqa. 30Paninpa senqanpi areteta, brazonpiñataq brazaletekunata qawaykuspa, chay runapa imam nimusqantawan uyariykuspa, chay runapa kasqanman kallparqa; hinaspam tariykurqa camellonkunawan pozopa waqtanpi kachkaqta. 31Chaymi Labán nirqa:
Tayta Diospa bendecisqan, yaykukamuy. ¿Imanasqataq hawallapiqa kachkanki? Allicharamuniñam wasita samakunaykipaq, chaynallataq camelloykikunapaqpas, nispa.
32Hinaptinmi chay sirviente rirqa wasiman samapakuq, Labanñataqmi cargata uraykachispa camellokunaman pastota qararqa. Paykunamanñataqmi chakinku mayllakunankupaq yakuta apamurqa.
33Abrahampa serviqninman mikuyta apamuptinkum nirqa:
Manam mikusaqraqchu imam ninayta manaraq niykuchkaspayqa, nispa.
Chaymi Labán nirqa:
Niykuwaykuyá, nispa.
34Hinaptinmi willakurqa:
Ñoqaqa Abrahampa sirvientenmi kani. 35Patronniytam Tayta Dios sinchita bendecispan ovejakunawan, vacakunawan, camellokunawan, asnokunawan, qoriwan, qollqewan, criadokunawan criadakunawanpas apuyaykachin. 36Patronniypa warmin Saram yuyaq kayninpiña huk qari wawata wachakurqa, chaymi payqa tukuy imantapas chay churinmanña qoykun. 37Patronniymi jurachiwaspan niwarqa: Kay yachasqay Canaán allpapi kaq warmiwanqa amam churiyta casarachinkichu. 38Aswanqa taytaypa ayllunkunapa kasqanman rispam warmita churiypaq hurqomunki, nispan. 39Chaymi patronniyta nirqani: ¿Chay warmi ñoqawan mana hamuyta munaptinqa? nispay. 40Hinaptinmi payñataq niwarqa: Ñoqaqa kawsani Diospa qayllanpim, paymi angelninta kachanqa, qanwan rispa yanapasunaykipaq, chaynaqa taytaypa ayllunkunamantam churiypaq warmitaqa hurqomunki. 41Aylluykuna warmi churinta qoyta mana munasuptikiqa kay juramentomantaqa mana huchayuqñam kanki, nispan.
42Kunanmi pozoman chayaramuspay Tayta Diosta kaynata mañakurqani: Patronniy Abrahampa yupaychasqan Dios, ruegakuykim imamanmi hamusqay allin lloqsinanpaq. 43Pozopa waqtanpim kachkani. Chaynaqa, mayqenninpas yakuman hamuq sipastam nisaq: Ama hina kaspaykiyá puyñuykimanta yakuta tomaykachiway nispay.
44Sichum payñataq niwanqa: Tomay-kuyá, camelloykikunamanwan tomaykachisaq, nispan, hinaptinqa chayna niwaqniy sipasyá patronniypa churinpaq akllasqayki warmi kachun, nispay.
45Chaymi mañakuyta manaraqpas tukuchkaptiy hombronpi puyñu aparisqa Rebeca hamuchkasqa, hinaspam yakuta hurqonanpaq pozoman uraykuptin nirqani: Ama hina kaspayá yakullaykita tomaykachiway, nispa.
46Hinaptinmi hombronmanta puyñunta utqayman uraykachispan niwarqa: Tomaykuyá, camelloykikunamanpas tomaykachisaqyá, nispa. Tomaykuptiymi, camelloykunamanpas tomaykachirqa. 47Chaymi tapurqani: ¿Pipa churintaq kachkanki? nispa. Hinaptinmi payñataq niwarqa: Betuelpa churin hinaspa Nacorpa Milcapa willkanmi, nispa. Chaymi huk areteta senqanman churaykurqani, brazonkunamanpas brazaletekunatam churaykurqani. 48Hinaspaymi qonqoranpa kumuykuspay patronniy Abrahampa Tayta Diosninta yupaycharqani. Paymi allinllata kaykama pusamuwarqa, chaynapi patronniypa ayllunpa warmi churinta Isaacpaq pusanaypaq.
49Chaynaqa, kunanyá niykuwaychik patronniypaq imam ruwanaykichiktapas, qamkunaqa cumpliqmi kankichik, mana chayna kaptinqa niykuwaychik alleqmanpas ichoqmanpas pasakunaypaq, nispa.
50Hinaptinmi Labanwan Betuel nirqaku:
Kayqa Tayta Diospam, manam “arí” niyta otaq “manam” niytapas atikikumanñachu. 51Kayqaya Rebecaqa makikipi, pusaspayá kutikuy. Tayta Diospa nisqanpi hinayá patronnikipa churinpa warmin kachun, nispanku.
52Abrahampa serviqninmi chay nisqankuta uyariykuspan Tayta Diospa qayllanpi qonqoranpa kumukuykurqa.
53Chaymantam qollqemanta qorimanta alhajakunatawan pachakunata hurqomuspan Rebecaman qoykurqa, qoykurqataqmi turinmanwan mamanmanpas kuyayllapaq regalokunata. 54Chaymantañam hamuqmasinkunapiwan mikuspa tomarqaku, hinaspam samarqaku. Paqarin-nintinñataqmi hatarispa nirqa:
Aviawaychikñayá patronniyman kutikunaypaq, nispa.
55Ichaqa Rebecapa turinwan mamanmi nirqaku:
Sipasqa qepaykuchunraqyá chunka punchawllapas, chaymantañayá richun, nispanku.
56Abrahampa sirvientenñataqmi nirqa:
Amañayá harkawaychikchu kay hamusqaypi Tayta Dios allinta ruwawachkaptinqa. Aviawaychikña patronniyman kutikunaypaq, nispa.
57Hinaptinmi paykunañataq nirqaku:
Sipastayá qayaspa tapusun, nispanku.
58Chaymi sipasta qayaspa tapurqaku:
¿Rinkichu kay runawan? nispanku.
Hinaptinmi Rebeca nirqa:
Arí, risaqmi, nispa.
59Chaymi Rebecata wawa kaptin uywaqnintawan aviarqaku, aviarqakutaqmi Abrahampa serviqnintapas riqmasinkunatawan. 60Chaymi Rebecata kaynata bendecirqaku:
Panillayku,
wara-waranqa runakunayá
qanmanta mirachun.
Miraynikikunayá
enemigonkuta vencechunku, nispanku.
61Chaymantam Rebecaqa criadankunapiwan camellokunaman sillakuykuspa Abrahampa serviqninwan pasarqaku. Chaynapim Rebecata pusarikuspan Abrahampa serviqnin ripukurqa.
62Isaacmi “Rikuqniy Kawsaq Diospa Pozon” nisqanku lawmanta kutimuspan yachasqan Neguev lawman chayaramurqa. 63Hinaspam Isaacqa tardeykuqta puririkuq lloqsispam camellokuna hamuchkaqta rikururqa. 64Rebecapas Isaacta rikuruspanmi camellonmanta uraykuspan 65Abrahampa serviqninta tapurqa:
¿Pitaq wak ñoqanchik lawman hamuq runaqa? nispa.
Hinaptinmi chay sirviente nirqa:
Patronniy Isaacmi, nispa.
Chaymi Rebeca hatun velowan tapakuykurqa.
66Chay sirvientem tukuy ima ruwamusqanta Isaacman willarqa. 67Chaymantam Isaacqa maman Sarapa carpanman Rebecata pusarqa, hinaspam casarakurqaku. Rebecata anchata kuyasqanraykum mamanpa wañukusqanmanta Isaacpa sonqon tiyarqa.