Parallel

Génesis 10

10
Noeypa mirayninkunamanta
(1~Cr 1.5-23)
1Kaykunam Noeypa churinkuna: Sem, Cam hinaspa Jafet; sinchi para usyasqan qepantam paykunapa mirayninkunapas nacemurqa.
2Jafetpa churinkunam karqa: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec hinaspa Tiras. 3Gomerpañataqmi karqa: Askenaz, Rifat hinaspa Togarma. 4Javanpa churinkunam karqa Elisa, Tarsis, Quitim hinaspa Rodanim. 5Jafetpa mirayninkunam ayllunkuman chaynataq rimayninkuman hina lamar qochapa patankunapi llaqtakunata nacionkunata hatarichirqaku.
6Campa churinkunam karqa: Cus, Mizraim, Fut hinaspa Canaán. 7Cuspañataqmi karqa: Seba, Havila, Sabta, Raama hinaspa Sabteca. Raamapa churinkunam karqa Sebawan Dedán. 8Cuspa churinmi karqa: Nimrod, paymi kay pachapi kallpasapa runa karqa. 9Paymi Tayta Diospa qayllanpi purun animalkuna hapiq kallpasapa runa karqa. Chayraykum pipas kallpasapa runamantaqa niqku:
Kay qariqa Nimrod hinaraqmi,
payqa Tayta Diospa qayllanpi
purun animalkuna hapiq
kallpasapa qarim karqa, nispanku.
10Nimrodmi kamachikuyta qallaykurqa Babel llaqtapi, Erec llaqtapi, Acad llaqtapi hinaspa Calne llaqtapi; chaykunam Sinar lawpi tarikun. 11Sinar allpamantam Asiria lawman rirqa, hinaspam hatarichirqa Nínive llaqtata, Rehobot llaqtata hinaspa Cala llaqtata. 12Hatarichirqataqmi Resén hatun llaqtatapas, chayqa tarikun Nínive llaqtamanta Cala llaqtaman rinapim.
13Mizraimpa churinkunam karqa: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 14Patrusim, Casluhim hinaspa Caftorim. Caftorimpa mirayninkunam filisteokuna karqaku.
15Canaanpa piwi churinmi karqa Sidón, qatiqninñataqmi karqa Het. 16Canaanpa mirayninkunam karqa jebuseo, amorreo, gergeseo, 17heveo, araceo, sineo, 18arvadeo, zemareo hinaspa hamateo runakuna. Kaynata miraspankum llapa runa kayman chayman cheqerqaku. 19Paykunapa allpanmi karqa Sidonmanta qallaykuspa Gerar lawninta Gaza llaqtakama; Sodoma, Gomorra, Adma hinaspa Seboim lawnintañataqmi Lasa llaqtakama. 20Paykunam Campa mirayninkuna karqaku, ayllunkuman hina, rimayninkuman hina, llaqtankuman hina chaynallataq allpankuman hina. 21Heberpa mirayninkunapa taytanmi karqa Sem. Payqa karqa Jafetpa mayor wawqenmi.
22Sempa churinkunam karqa: Elam, Asur, Arfaxad, Lud hinaspa Aram. 23Arampañataqmi karqa: Uz, Hul, Geter hinaspa Mas. 24Arfaxadpa churinmi karqa Sala, Salapañataqmi karqa Heber. 25Heberpam iskay churinkuna karqa: #10.25 Hebreo simipi Peleg ninanqa “rakinasqa” ninanmi.Pelegwan Joctán. Pelegwanqa suticharqaku, paypa tiemponpi allpata runakuna rakinakusqankuraykum. 26Joctanpa churinkunam karqa: Almodad, Selef, Hazar-mavet, Jera, 27Adoram, Uzal, Dicla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Ofir, Havila hinaspa Jobab. Paykunam Joctanpa churinkuna karqaku. 30Allpankuñataqmi karqa Mesa lawmanta Sefar lawninta intipa qespimunan lawpi orqokunakama. 31Paykunam Sempa mirayninkuna karqaku, ayllunkuman hina, rimayninkuman hina, llaqtankuman hina chaynallataq allpankuman hina.
32Paykunam karqa Noeypa churinkunamanta miramuq ayllukuna nacionninkupi mirasqankuman hina. Paykunam sinchi parapa qepanta tukuy hinastinman cheqespanku nacionkunata hatarichirqaku.