Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Izaiáš 43:11-28

Izaiáš 43:11-28 Slovenský ekumenický preklad s DT knihami (SEBDT)

Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „ja som Boh. A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?“ Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek. Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael. Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla. Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“

Izaiáš 43:11-28 Slovenský ekumenický preklad (SEB)

Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „ja som Boh. A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?“ Takto hovorí Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek. Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník cez divé vody, ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt. „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Nevzýval si ma, Jákob, bol si zo mňa unavený, Izrael. Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla. Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze, tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil, ale obťažoval si ma svojimi hriechmi a unavoval si ma svojimi neprávosťami. Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Pripomeň mi to, súďme sa spolu, ty hovor, aby si sa obhájil. Tvoj prvý otec zhrešil a tvoji prostredníci ma zradili. Znesvätil som tvoje sväté kniežatá, do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“

Izaiáš 43:11-28 Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV)

Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som predzvestoval, spasil a oznámil a cudzieho u vás nebolo, nuž vy ste mi svedkami - hovorí Pán - ja som však Boh, aj odteraz ním budem a z mojej ruky nevytrhne nik; čo urobím, kto to odčiní?“ Toto hovorí Pán, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu a vyženiem všetkých ako utečencov, i Chaldejcov do pyšných lodí. Ja som Jahve, váš Svätý, Izraelov tvorca, váš kráľ.“ Toto hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez dravé vody chodník; ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov… - ležia spolu, nevstanú, dotleli, zhasli ako knôt -: „Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu. Nevzýval si ma, Jakub, netrápil si sa o mňa, Izrael. Neprinášal si mi obetné baránky, svojimi žertvami si ma neuctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, tukom svojich žertiev si ma neopájal, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi neprávosťami. Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti. Pripomeň mi, súďme sa spolu, hovor ty, aby si vyhral spor. Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci ma zradili. Preto som znesvätil sväté kniežatá, Jakuba som dal do kliatby a Izrael na potupu.“

Izaiáš 43:11-28 Biblia - Evanjelický preklad (SLB)

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. "Ja som to predpovedal, zachránil a rozhlásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a ja som Boh. ""I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám! "Takto vraví Hospodin, váš Vykupiteľ, Svätý Izraela: Kvôli vám posielam do Babylonu, zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, "ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: "Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! "Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. ""Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; "ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael. Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neuctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. "Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý! "Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. Preto som znesvätil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov