Žalmy 103
SLB

Žalmy 103

103
Oslava nekonečnej milosti Božej
1Dávidov.
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi
a celé moje vnútro
Jeho svätému menu!
2Dobroreč, duša moja, Hospodinovi
a nezabúdaj
na žiadne Jeho dobrodenia!
3On odpúšťa ti všetky tvoje viny.
On uzdravuje všetky tvoje choroby.
4Život ti vykupuje z hrobu,
venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.
5Život ti sýti dobrými vecami,
mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.
6Hospodin koná spravodlivé skutky
a dáva právo všetkým utláčaným.
7Mojžišovi dal poznať svoje cesty
i Izraelcom svoje skutky.
8Hospodin milosrdný je a ľútostivý,
zhovievavý a bohatý je v milosti.
9Nebude sa ustavične prieť,
nebude sa naveky hnevať.
10Nenakladá s nami
podľa našich hriechov
a neodpláca nám podľa našich vín.
11Veď ako nebo vysoko je nad zemou,
tak mocná je Jeho milosť nad tými,
čo sa Ho boja.
12Ako ďaleko je východ od západu,
tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia.
13Ako sa zmilováva otec nad synmi,
tak sa Hospodin zmilováva nad tými,
čo sa Ho boja.
14Veď On vie, ako sme utvorení,
a v pamäti má, že sme prach.
15Dni človeka sú ako tráva
a kvitne ako poľný kvet.
16Lebo ak sa vietor preženie nad ním,
už ho niet,
a nepozná ho viac jeho miesto.
17Ale milosť Hospodinova
je od vekov až na veky
nad tými, ktorí sa Ho boja,
a Jeho spravodlivosť
aj na detných deťoch,
18na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú
a pamätajú na Jeho príkazy,
aby ich plnili.
19Hospodin na nebi si upevnil svoj trón
a Jeho kráľovská moc
nad všetkým panuje.
20Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli,
i silní hrdinovia, plniac Jeho príkazy
a poslúchajúc hlas Jeho slova!
21Dobrorečte Hospodinovi,
všetky Jeho voje,
vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu!
22Dobrorečte Hospodinovi
všetky Jeho diela,
na všetkých miestach
Jeho panovania!
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi!