Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Prvý Tesaloničanom 4

4
Posvätenie a bratská láska
1Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť - ako už aj žijete - a páčiť sa Bohu.2Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša.
3Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,4a nech si každý z vás vie získať manželku#cirkvi s posvätnosťou a úctivosťou,5nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.
6Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili.7Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení.8Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého.
9O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.10Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali11a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali,12aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo#v pôvodine: psov, a aby ste nepotrebovali nikoho.
O zosnulých
13Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.14Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,16lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,17potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.18Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov