Lukáš 24
SEB
24
Vzkriesenie Ježiša
1V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.#Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Jn 20,1-10 2Kameň našli odvalený od hrobu. 3Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. 4Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve.#Lk 2,9; 9,32; Sk 1,10 5Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei:#Lk 9,22; 17,25; 18,31-33 7‚Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.‘“ 8Tu si spomenuli na jeho slová, 9vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. 10Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom.#Lk 8,2-3 11Ale tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo.
Cesta do Emauz
13V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na šesťdesiat stadií#24,13 Asi 11 km.. 14A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. 15Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi.#Mt 18,20; Mk 16,12 16Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali.#Jn 20,14; 21,4 17I spýtal sa ich: „O čom sa takto idúcky rozprávate?“ Oni sa zronení zastavili a 18jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal: „Ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo!“ 19On sa ich spýtal: „A čo?“ Odpovedali mu: „To, čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom.#Lk 7,16; 13,33 20Ako ho veľkňazi a naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť, a ukrižovali ho.#Lk 23,1-2.23-25 21A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo.#Lk 1,68; 2,38 22Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,#Lk 24,1-11 23a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. 24Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli.“#Lk 24,12; Jn 20,3-8 25Ježiš im povedal: „Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!#Dt 18,15; Ž 22; Iz 9,6; 53; Mt 16,14; Lk 24,44-45 26Či nemusel Kristus#24,26 T. j. Mesiáš. toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy?“ 27A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach.
28Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. 29Ale oni naňho naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“ Vošiel teda, aby zostal s nimi. 30Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im.#Lk 9,16; 22,19 31Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.#2Mak 3,34 32Tu si povedali: „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. 34Títo hovorili: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi.“#1Kor 15,4-5 35Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Ježiš sa zjavuje učeníkom
36Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám!“#Mk 16,14; Jn 20,19-20; Sk 10,40-41; 1Kor 15,5 37Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha.#Mt 14,26 38Povedal im: „Čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? 39Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti — ale ja, ako vidíte, mám.“#1Jn 1,1 40Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“#Jn 21,5 42Podali mu kúsok pečenej ryby#24,42 Var. + a plást medu.. 43Vzal si a jedol pred nimi.#Sk 10,41
44Potom im hovoril: „Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, Prorokoch a Žalmoch.“#Mt 26,24; Mk 9,12; 14,21; Lk 18,31; 24,26-27; Sk 13,29; 1Kor 15,4 45Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, 46a povedal im: „Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych 47a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.#Mt 28,18-20; Mk 16,15; Jn 20,21-23; 1Tim 3,16 48Vy ste toho svedkami.#Sk 1,8 49Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“#Jn 14,26; 15,26; 16,7; Sk 1,4.8
Nanebovstúpenie
50Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.#Sir 50,20-21; Mk 16,19; Sk 1,9-11 51Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa#24,51 Alt. bol nesený. do neba. 52Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.#Sir 50,22; Sk 1,12-14 53Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.