Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Matúš 5

5
Reč na vrchu
1Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.#Mk 3,13 2Otvoril ústa a začal ich učiť:
Blahoslavenstvá
3„Blahoslavení#5,3 Alt. Blažení. chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.#Lk 6,20-26
4Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení.#Iz 61,2-3; Sir 48,24; Jn 16,20
5Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.#Ž 37,11
6Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení.#Iz 55,1
7Blahoslavení milosrdní,
lebo im sa dostane milosrdenstva.#Jk 2,13
8Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.#Ž 24,3-4
9Blahoslavení tvorcovia pokoja,
lebo oni sa budú volať Božími synmi.#Heb 12,14
10Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.#1Pt 3,14
11Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.#1Pt 4,14 12Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.#Mt 23,37; Sk 7,52; Heb 11,37-38; Jk 5,10
Soľ zeme a svetlo sveta
13Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali.#Mk 9,50; Lk 14,34-35
14Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.#Ef 5,8 15Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome.#Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33 16Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!#Ef 5,8-9; Flm 2.15; 1Pt 2,12
O Zákone
17Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.#Mt 3,15 18Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane.#Bar 4,1; Lk 16,17 19Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.#5,19 Var. – Kto ich však… v nebeskom kráľovstve.#Jk 2,10 20Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov.
Nezabiješ
21Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd.#Ex 20,13 22Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata#5,22 Var. + bez príčiny., musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘#5,22 Aram. raka = prázdny, sprostý (židovská opovržlivá nadávka)., musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘#5,22 Hebr. alebo gr. móre = blázon, bezbožník (najhrubšie židovské náboženské odsúdenie)., musí ísť do ohnivého pekla.#1Jn 3,15 23Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. 25Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia.#Mt 18,34-35; Lk 12,58-59 26Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera#5,26 Gr. kodrantés, lat. quadrans = štvrtina drobnej rímskej mince..
O cudzoložstve
27Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! #Ex 20,14 28Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. 29Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.#Mt 18,8-9; Mk 9,43-48 30A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.
O rozvode
31Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.#Dt 24,1#Mt 19,3-9 32Ja vám však hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží.
O prísahe
33Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy.#Lv 19,12; Nm 30,3; Dt 23,22 34Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom,#Jk 5,12#Iz 66,1 35ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa.#Ž 48,3 36Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37Vaša reč nech je: ‚Áno — áno, nie — nie.‘ Čo je navyše, pochádza od zlého#5,37 Alt. zo zlého..
O odplate
38Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.#Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21 39Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému#5,39 Gr. tó ponéró = 1. (neprotivte sa) zlému človeku, 2. (neprotivte sa) zlým spôsobom, t. j. neodplácajte sa zlým za zlé.! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.#Lk 6,29-30#Prís 24,29; Rim 12,17; 1Pt 3,9 40Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť.#1Kor 6,7 41Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.
O láske k nepriateľom
43Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.#Lv 19,18#Lk 6,27-28; 6,32-36 44Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov#5,44 Var. + dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú#5,44 Var. + a vás urážajú.,#Ex 23,4-5; Prís 25,21-22; Rim 12,20-21 45aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.#Ef 5,1 46Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania#5,47 Var. mýtnici.? 48Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.#Lv 19,2; Dt 18,13

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov