Prvý Korinťanom 7
SEBDT

Prvý Korinťanom 7

7
O manželstve
1Pokiaľ ide o to, čo ste písali: Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. 2Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.#1Tes 4,3 3Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. 4Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. 5Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. 6Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. 7Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.#Mt 19,12; 1Kor 12,11
8Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. 9Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.#1Tim 5,14; 2Pt 1,6 10Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža.#Mt 5,32; Mk 10,11-12; 1Kor 10,12 11Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa! 12Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. 13A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neopúšťa. 14Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata#7,14 T. j. skrze kresťanského manžela.. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté.#Rim 11,16 15Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.#Rim 14,19 16Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či zachrániš svoju ženu?#1Pt 3,1
Božie povolanie a stav kresťanov
17Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho povolal Boh. Tak to prikazujem vo všetkých cirkvách.#1Kor 7,7.20 18Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva! Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať!#Sk 15,1; Ga 5,6; 6,15 19Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní.#Rim 2,25; Ga 5,6; 6,15 20Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný.#Sir 32,23; 1Kor 7,17 21Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to netrápi! Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi#7,21 Gr. 1. Ostaň otrokom! 2. Využi možnosť oslobodiť sa!! 22Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne: Kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok.#Jn 8,36; Ef 6,6; Flm 16 23Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí!#Jn 8,36; 1Kor 6,20 24Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.#1Kor 7,17
25O pannách nemám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorému Pán preukázal milosrdenstvo, aby bol dôveryhodný.#1Kor 7,10; 1Tim 1,13 26Myslím si teda, že je dobré pre človeka — a to pre nastávajúcu núdzu —, aby zostal tak, ako je.#Mt 24,19; 1Kor 7,10-11 27Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si voľný#7,27 Dosl. rozlúčený od ženy.? Nehľadaj si ženu. 28Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si; a ak by sa panna vydala, nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť. 29Toto teda hovorím, bratia, čas je krátky! Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby nemali.#Rim 13,11-12 30Tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali, čo kupujú, akoby nič nemali, a tí, 31čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa.#1Jn 2,15-17 32Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi.#1Tim 5,5 33Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene,#Lk 14,20 34a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. 35Toto vám však hovorím na váš osoh, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne a oddane venovali Pánovi bez prestania.
36Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojmu dievčaťu#7,36 Dosl. svojej panne., keď už dosiahne zrelý vek#7,36 Alt. ak je nadmieru ovládaný túžbou. a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmú! 37Kto sa však pevne rozhodol vo svojom srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí dobre. 38Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou#7,38 Dosl. svojou pannou., robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie.
39Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.#Rim 7,2 40Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho Ducha.#1Kor 7,25

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad s DT knihami