மத்தேயு 5:10

மத்தேயு 5:10 TAMILOV-BSI

நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; பரலோகராஜ்யம் அவர்களுடையது.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Поделиться

மத்தேயு 5:10

Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к மத்தேயு 5:10