Руфь 1
КРБ

Руфь 1

1
О Элимелех накхел пэ хорандаса андэ Моав
1Одова вахыти, кана андэ Израиль сас цындомаря, ули бок опэр пху. Екх мануш гело андар Вифлееми андэ Иудеи пэ ромняса тай пэ дуе чявэнца тэ бэшэн андэ ливадя ко Моавитскя. 2Адава мануш бучёлас Элимелех, лэски ромня — Ноеминь, ай лэски дуе чявэн — Махлон тай Хилеон; он сас ефрафяня андар Вифлееми андэ Иудеи. Он алэ ко ливадя ко Моавитскя тай ачилэ отхэ.
3О Элимелех, о ром э Ноеминяко, муло, тай ой ачили пэ дуе чявэнца. 4Он лилэ пэски ромнен моавитянкен, э екх бучёлас Орфа, ай авэр Руфь. Пал отхэ сар он бэшлэ отхэ пашко дэш брэш, 5о Махлон тай о Хилеон мулэ, тай э Ноеминь ачили би чявэнго тай би ромэско.
Э Ноеминь джял палэ андэ Вифлееми
6Э Ноеминь шунляс андэ Моави, кай о Сагбус о Яхвэ ало ярдымеса Пэ дюнястэ тай диняс лэн хапэ. Ой пэ боренца гортярдэпэс тэ джян кхерэ. 7Екхетханэ пэ боренца ой ачавдяс о тхан, катэ бэшэлас, тай гили ко дром, саво камэлас тэ анэл лэн палэ ки пху Иуда.
8Э Ноеминь пхэнляс пэ боренги:
— Джян кажни андэ кхер тэ дэятэ. Мэ овэл о Сагбус о Яхвэ миласа тумэндэ, сар тумэ санусас миласа тумарэ мулэндэ тай мандэ. 9Мэ дэл о Сагбус о Яхвэ кажня андар тумэндэ тэ аракхен бах андэ кхер ко нэво ром.
Ой чюмиды лэн, тай он лачес рунэ 10тай пхэнлэ лаки:
— Амэ туса кан джяс тэ дюнястэ.
11Э Ноеминь пхэнляс:
— Джян кхерэ, мэ чяя. Соски тумэ тэ джян манца? Та со, мандэ кан овэн авэра чявэ, савэ кан овэн тумэнги рома? 12Джян кхерэ, мэ чяя; мэ бут пхури, тэ овэл мандэ авэр ром. Джи мэ тэ тюшундиявас, кай мандэ генэ си ишандипэ, — джи адая рат мэ би тэ овав ромэса, тай дэчи тэ аракхлён мандэ чявэ, 13— та со, кан ишандиен, бискай он кан барён? Камэл тумэнги тэ ишандиен тай тэ на джян ромэстэ? На, мэ чяя. Мэ бут касэвэтлыс пал тумэндэ, вай о вас э Сагбуско э Яхвэско уло мамуй мандэ!
14Он ваздинэ бэбэря тай генэ лилэ тэ ровэн. Тай э Орфа чюмидиняс пэ саса тай гели пэ дюнястэ, ай э Руфь ачили ласа.
15Э Ноеминь пхэнляс:
— Аки, ти бори гели пэ дюнястэ тай пэ дэвлэндэ. Джя ли ту пал тэ борятэ.
16Ай э Руфь пхэнляс:
— Ма тхэ ман тэ мукав тут тай тэ джяв тутар. Кай ту кан джяс, отхэ ли мэ кан джяв, тай кай ту кан бэшэс, отхэ ли мэ кан бэшав. То дюняс кан овэл мо дюняс, тай то Дэл — мо Дэл. 17Катэ кан мэрэс ту, кан мэрав ли мэ тай отхэ кан овав паромэ. О Сагбус о Яхвэ лачес мэ марэл ман, тэ авэр со-то, екх о мэрипэ кан лэл ман тутар.
18Кана э Ноеминь галили, кай э Руфь лачес мангел тэ джял ласа, ой тэрдили ла тэ тхэл.
19Тай джянас о дуй он, бискай на алэ андэ Вифлееми. Кана он алэ андэ Вифлееми, алаи э диз ваздиндили лэндар тай пхэнэнас:
— Адава э Ноеминь?
20— Ма пхэнэн манги Ноеминь, — ой пхэнляс лэнги. — Ами пхэнэн манги Мара#1.20 Евр. нав «Наоми» си «лачё», «Мара» — «керко»., вай о Зорало Дэл бичялдяс манги баро касэвэти. 21Мэ никхлистём атхар мангинэса, ай о Сагбус о Яхвэ андяс ман палэ би ништоско. Соски тэ пхэнэн манги Ноеминь, кана о Сагбус о Яхвэ диняс ман касэвэти, тай о Зорало Дэл бичялдяс манги бибахталипэ?
22Аякха э Ноеминь али кхерэ. Ай ласа катар ливадя ко Моавитскя али лаки бори, моавитянка э Руфь. Тай он алэ андэ Вифлееми, кана лилэ тэ кидэн о ячмени.

© 2021 Bible Translators of Ukraine

© 2021 Pioneer Bible Translators

This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No-Derivatives 4.0 license. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Узнать больше о Библия опэр крымски романи чиб

YouVersion использует файлы cookie, чтобы персонализировать ваше использование приложения. Используя наш веб-сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie, как описано в нашей Политике конфиденциальности.