MATTHEW sēnt mātyo 5
KKMR
5
1ē wāpamāt māka, nāspic ē mihcētiyit ayisiyiniwa, ki āmaciwēw wacihk; ispi māka kā nahapit, o kiskinohamawākana ki pē nātik: 2ēkosi ki pāskitonēyiw, ē ki kiskinohamawāt, ē itwēt,
3sawēyitākosiwak ot ahcāhkowāhk kā kitimākēyimocik: cikēma wiyawāw ayāwak kihci kisikowi otēnawiwin.
4sawēyitākosiwak kā nanēkacimocik: cikēma ēwakonik kē miyotēhēhihcik.
5sawēyitākosiwak kā yoskātisicik: cikēma wiyawāw kita tipēyitamwak aski.
6sawēyitākosiwak kā notēkatētotahkik mina niyotēyāpākwētotahkik kwayask isiwēpisiwin: cikēma kita tēpiyawēhāwak.
7sawēyitākosiwak kā kisēwātisicik: cikēma kata otinamwak kisēwātisiwin.
8sawēyitākosiwak kā kanācitēhēcik: cikēma kita wāpamēwak kisēmanitowa.
9sawēyitākosiwak kā miyowicētahihwēcik: ēwakonik kisēmanito ot awāsimisa kē isiyihkātihcik.
10sawēyitākosiwak kwayask isiwēpisiwin kā ohci kakwātakihihcik: cikēma wiyawāw ayāwak kihci kisikowi otēnawiwin. 11ki sawēyitākosināwāw kiyawāw, ispi ayisiyiniwak miyāmaci itikoyēkwāwi, mina kakwātakihikoyēkwāwi, mina misiwē isi kiyāskiwi ayitikoyēkwāwi, niya ohci. 12miyawātamok, mina ayiwāk mamahtākosik; cikēmā kihcāyiwan ki tipahamākowiniwāw kihci kisikok, ēkosi mwēhci ki isi kakwātakihēwak anihi okiskiwēhikēwa kā pē nikānotākoyēkok.
13kiyawāw ki siwitākaniskēnāwāw aski; māka kispin siwitākan ki wanitāmakahki ē siwāk, tanitē kē ki ohci siwitahk? ēkota ohci namawiya nānitaw itāpatan, piko kita wayawiwēpinikātēk, sipā māka ositiwāhk ayisiyiniwak kita tatakoskātahkik. 14kiyawāw ki wāsēskēnāwāw aski. otēnaw takotāmatin ē astēk namawiya kita ki kātāniwan. 15namawiya mina ayisiyiniwak saskahamwak wāsaskotēnikaniyiw, ēkosi kita astācik sipā makakohk, māka wāsaskotēnikanātikohk; ēkosi māka ē wāstēnamāhcik kahkiyaw pitokamik kā ayācik. 16kiyām ēkosi kata isi wāstēw ki wāsēyāsiwiniwāw ē kitāpamikoyēkok ayisiyiniwak, kita ki wāpahtahkik ki miyo atoskēwiniwāwa, mina kita kistakimācik kotāwiwāwa kihci kisikohk kā ayāyit.
17ēkāwiya itēyitamok ē pē itohtēyān kita nisiwanācitāyān oyasowēwin ahpo okiskiwēhikēwak: namawiya ni pē itohtān kita nisiwanācitāyān, māka kita tipipayitāyān, 18tāpwē kit itināwāw, iyikohk kihci kisik mina aski ēkā ihtakwahki, pēyak cakasinahikan ahpo pēyak cakipēyikan namawiya kita notēpayiw oyasowēwinihk ohci, piyis kahkiyaw kita isi tipipayik. 19awēna ētokē māka kē pikonahk pēyak ohi māwac kā apisāsiki kakēskimiwēwina, ēkosi māka kita isi kiskinohamawāt ayisiyiniwa, ēwako kē māwaci āpistēyitākosit kihci kisikowi otēnawiwinihk: māka wiya awiyak kē totahk mina kē kiskinohamākēt kihcāya kata isiyihkātāw kihci kisikowi otēnawiwinihk. 20cikēmā kit itināwāw, kispin ēkā ki kwayask isiwēpisiwiniwāw awasimē ispayiki ispic o kwayask isiwēpisiwiniwāw aniki masinahikēwiyiniwak mina parasiwiyiniwak, namawiya kita ki ispayiw kita ki pihtokēyēk kihci kisikowi otēnawiwinihk.
21ki ki pēhtēnāwāw kā ki itwēcik aniki kayās, ēkāwiya nipatākē; māka awiyak kē nipatākēt kita astāhik oyasowāsiwēwin: 22māka niya kit itināwāw, awiyak pikwanata ē kisistawāt ociwāma, kita āstāhik oyasowāsiwēwin; mina awiyak kē itākwē ociwāma, rēka, kita āstāhik oyasowēwin; māka awiyak kē itwēkwē, kiya kiskwēkān, kita astāhik iskotēw. 23ēwako māka ohci, kispin ki pētān ki mēkiwin anita pakitināsowināpiskohk, ēkota māka kiskisopayiyan nānitaw ē itēyimisk kiciwām; 24nakata ēkota ki mēkiwin ciki pakitināsowināpiskohk, ati sipwēhtē māka; nikān nitawi ototēmi kiciwām, ēkwa māka kē pē itotēyan mina kē pē pakitinaman ki mēkiwin. 25kiyipa isa wici itēyitamom ana kihci nayētāwēyihto, mēkwāc ē pimi wicēwat māskoc nānitaw iyikohk kihci nayētāwēyihto ki ka isi pakitinik anihi oyasowēwikimāwa, ēkosi mina oyasowēwikimāw ki ka isi pakitinik anihi okipahowēw, ēkosi māka kipahotowikamikohk kita isiwēpinikawiyan. 26tāpwē kit itin, namawāc ki ka pē wayawin, patima iyikohk anima iskwēyānihk sōniyāsis ki tipahikēyani.
27ki ki pēhtēnāwāw ē ki itwēhk ēkāwiya pisikwātisi: 28māka niya kit itināwāw, awiyak ē kanawāpamāt iskwēwa kita wi naspāc wicēwāt, ki wicipisikwātisimēw sāsay otēhihk. 29kispin māka kiskisik wanitotamohikoyani, kēcikopita, mina wēpina; cikēmā ka āpacihon pēyak ki paskēsiwin nisiwanātahki, ēkā māka misiwē kiyaw iskotēhk kita isi wēpinikātēk. 30kispin mina ki kihcinisk wanitotamohikoyani, kiskataha, wēpina māka: cikēmā ki ka āpacihon pēyak ki paskēsiwin kita nisiwanātahk, ēkā māka misiwē kiyaw iskotēhk kita isiwēpinikātēk. 31ki itwāniwanopan, awiyak kē wēpinākwē wiwa, kiyām kita miyēw wēpinitowi masinahikēwin: 32māka niya kit itināwāw, awiyak kē wēpinākwē wiwa, māka piko ē pisikwātisiyit ohci, pisikwātisihēw; mina awiyak kē wikimākwē anihi kā wēpinimiht, pisikwātisiw.
33mina, ki ki pēhtēnāwāw ē ki itwēcik aniki kayās, ēkāwiya kiyāskiwimisowi kihci itwē, māka ki ka totamawāw kā tipēyihcikēt ki kihci itwēwina; 34māka niya kit itināwāw, ēkāwiya wikāc kihci itwēk; namawiya ki ka aspimon kihci kisik; cikēmā ēwako kisēmanito ot okimāwapiwin: 35ahpo namawiya ka aspimon aski; cikēmā ēwako ot aspisitēsimon; namawiya ki ka aspimon cērosalam: cikēmā ēwako ot otēnaw kihci okimāw. 36namawiya mina ki ka aspi kihci itwān kistikwān, cikēmā namawiya ki ka ki kaskitān pēyak kistakay kita wāpiskitāyan ahpo kita kaskitēwitāyan. 37māka kiyām ki pikiskwēwiniwāw, ēhē, ēhē; nama, nama; kita itēyitākwan: cikēmā kēkway ēspayik awasimē ispic ohi, ēkota ohcipayiw kā māyātahk.
38ki ki pēhtēnāwāw ē ki itwāniwahk, miskisik miskoc miskisik mina mipit miskoc mipit; 39māka niya kit itināwāw, ēkā kita naskwāstawāyēk ana kā macātisit: māka awiyak pakamahoski ki kihci kanowāhk, kwēskiskwēyistaw anima kotak. 40mina kispin awiyak wi misihiski oyasowēwinik, otinahki māka kiskotākay, kiyām mina kita ayāw kit akwanahowin. 41mina awiyak wisāmiski pēyak tipahaskān kita wicēwat, kiyām niso tipahaskān isi wicēw. 42mi ana kā natotamāsk, mina ana kē wi awiāsomisk ēkāwiya atimikāpawistaw.
43ki ki pēhtēnāwāw ē ki itwāniwahk, ki ka sākihāw kici ayisiyiniw, wiya māka ki ka pakwātāw kā nayētāwēyimisk. 44māka niya kit itināwāw, sākihihkok kā nayētāwēyimikoyēkok, miyo kiswātihkok kā nānipomikoyēkok, miyo totāhkok kā pakwātikoyēkok, mina ayamihēstamāhkok aniki ohcitaw kā wi maci totākoyēkok, mina kwātakihikoyēkok; 45kita ot awāsimisimikoyēk māka kotāwiwāw kihci kisikohk kā ayāt; cikēmā wiya isihēw o pisimoma kita sākāstēskākoyit kā macātisiyit mina kā miwātisiyit, mina isitisahamawēw kimiwan kwayask ēsiwēpisiyit mina ēkā kā kwayask isiwēpisiyit. 46kispin piko ki sākihāwāwak aniki kā sākihikoyēkok, kēkway tipahamākowin ēyāyēk? nama ci ēkosi mwēhci totamwak paplikanak? 47kispin māka piko mina kit atamiskawāwāwak kicisāniwāwak, kēkway ayiwāk ētotamēk ispic kotakak? nama ci ēkosi totamwak paplikanak? 48ēwako māka ohci mitoni kwayask kakwē isi wēpisik, mwēhci ē isi kwayask isiwēpisit kotāwiwāw kihci kisikohk kā ayāt.