sēnt cān 1
KKMR
1
1micimāc ohci ki ayāw itwēwin, mina itwēwin ki wicēwēw kisēmanitowa, ēkosi ki kisēmanitowiw itwēwin. 2ēwako awa micimāc ohci ki wicēwēw kisēmanitowa. 3wiya kahkiyaw kēkwaya ki osihtāw; mina ēkā wiya ohci nama kēkway ki osicikātēw kā ki osicikātēk. 4wiya ki pimātisiwiniwiw; mina māka pimātisiwin ki wāsēskamākwak ayisiyiniwak. 5wāstēw māka ki wasitēw wanitipiskāhk; māka wanitipiskāw namawiya ki kiskēyitamomakan.
6 # mātyo 3:1; mārk 1:4; lok 3:1,2 ki ayāw ayisiyiniw kisēmanitowa ē pē isitisahokot, cān ē isiyihkāsot. 7ēwako ki pē ācimo, kita ātotahk wāstēw kahkiyaw māka ayisiyiniwa wiya kita ohci tāpwētamiyit. 8namawiya wiya ki ēwakoniwiw anima wāstēw māka ki pē isitisawāw kita pē ātotahk anima wāstēw. 9ēwako tāpwē wāstēw, wiyāsēskākocik tahto ayisiyiniwak kā pē pihtokēcik ota askihk. 10askihk isa ki ayāw, wiya māka ki osihtāw aski, namawiya māka ki kiskēyimik aski. 11ki pē nātēw kā tipēyimāt, māka namawiya ki otinik kā tipēyimāt. 12māka tahto kā ki otinikot, ēwakoni ki miyēw itakimikowin kita otawāsimisimikoyit kisēmanitowa, anihi oti kā tāpwēyēyitamiyit o wiyowin. 13aniki ēkā mikohk kā ohci nihtāwikicik, ahpo ēkā wiyāsiwi itēyitamowinihk, ahpo ēkā ayisiyiniwi itēyitamowinihk, kisēmanitohk piko ohci. 14itwēwin ki wiyasiwiw, mina ki ki wiciayāmikonaw (ē ki wāpahtamahk māka o kistēyitākosiwin, kistēyitākosiwin o pēyakokosisāna wēyotāwihk), ē sākaskinēskakot kisēwatisiwin mina tāpwēwin.
15cān ki ācimēw, ē ki tēpwēt, omisi ē itwēt, ēwako awa kā ki acimak, kā pē askowit nikān wiya itakicikāso ē mwayē ayāyān māka ki ayāw. 16o mamawēyitākosiwinihk māka kahkiyaw ki ki ohci otinēnaw kisēwātisiwin mina kisēwātisiwin ohci. 17oyasowēwin ki mēkināniwan mosis ohci; māka kisēwātisiwin mina tāpwēwin cisas ᙭ ki pētaw. 18namawikāc awiyak ki wāpamēw kisēmanitowa, piko pēyakokosisān. o takoniwēwinihk wēyotāwihk kā ayat, wiya piko ki acimēw.
19ēwako oma ot ācimowin cān, ispi cowak cērosalamihk kā ki pē ohci isitisawācik ayamihēwiyiniwa mina lipata, kita kakwēcimayit, awēna kiya? 20ki wihtam māka, namawiya ki ānwētam; māka ki itwēw namayēw niya ᙭. 21#mālakay 4:5; tiyotaranami 18:15,18ki kakwēcimēwak māka, awēna māka? ilaica ci kiya? omisi māka itwēw, namawiya niya ēwako. kiya ci ana okiskiwēhikēw? ki naskwēwasimēw māka, namawiya. 22omisi māka ki itēwak, awēna kiya? kita ki acimostawakicik kā ki pē itisaokoyāhkik, tānisi kiya ētācimisoyan? 23#aysāya 40:3omisi māka ki itwēw, niya ana kā matwē tēpwēt pikwataskamikahk, kwayaskwamotawāhk o mēskanaw kā tipēyihcikēt, kā ki itwēt okiskiwēhikēw aysāya. 24aniki māka kā ki pē isitisahohcik ki parasiwiwak. 25ki kakwēcimēwak māka, omisi ē ki itācik, tānēki māka kā paptāsiwiiwēyan, kispin namayēw kiya ana ᙭, ahpo ilaica, ahpo ana okiskiwēhikēw? 26cān ki naskwēwasimēw, omisi ē itwēt, nipi niya nohci paptaisiwiiwān; māka pēyak ki wicikapawistākowāw, ēkā kā kiskēyimāyēk. 27ēwako awa, kā pē askowit o maskisinēyapi ēkā ē tēpakēyitākosiyān kita āpikonamwak. 28anita isa pētapāra ki tasi ayikinwa ohi akāmihk cārtanihk, ita cān kā ki tasi paptaisiwiiwēt.
29wiyāpaniyik cān ē wāpamāt cisasa ē pē natikot, omisi itwēw, cist kisēmanito o māyatihkosima, kā otinahk o macitiwiniyiwa askihk kā ayāyit. 30ēwako awa kā ki ācimak, ayisiyiniw kā pē askowit awasimē ispitēyitākosiw ispic niya: ē mwayē ayāyān ki ayāw. 31namawiya māka ni ki kiskēyimāw; māka kita kiskēyimikot isrēila, ni pē ohci itohtān ē paptaisiwiiwēyān nipi ohci. 32cān māka ki acimo, omisi ē itwēt, ni ki wāpamāw ahcāhk kihci kisikohk ē pē ohci yāsīt omimihk ē isinākosit, ē ki twēhototākot māka. 33namawiya māka ni ki kiskēyimaw; māka ana kā ki pē isitisahot kita paptāsiwiiwēyan nipi ohci, ēwako kā ki isit, ana kē wapamawatē, ahcāhkwa ē pē yāsitotākot, mina kē kipicitotākot, ēwako kā paptaywiiwēt kanaci ahcāhkwa ohci. 34ēkosi ni ki wāpamāw, mina ni ki ācimāw, ēwako awa kisēmanitowikosisān.
35mina ē ati wapaniyik cān ki nipawiw, asici niso o kiskinohamawākana; 36ē kanawāpamāt māka cisasa ē pimohtēyit, omisi ki itwēw, cist o māyatihkosima kisēmanito! 37aniki niso kiskinohamawākanak ki pētawēwak omisi ē itwēyit, ki pimitisawēwak māka cisasa. 38ēkosi cisas ki kwēskiw, ē wāpamāt māka ē pē pimitisahokot, omisi itēw, kēkway nētonamēk? omisi ki itik, rapay, (ēwakwanima ē itwēhk ē itwēstamawātamihk kēskinoamakēyan,) tanitē wiyikiyan? 39omisi māka itēw, pē itohtēk ēkosi māka ki ka wāpatēnāwāw. ki pē itohtēyiwa māka ē ki wāpahtamiyit ita ē wikit; ēwakwānima ē kisikāk māka ēkota ki wici ayamēwak; nāntaw mitātat tipaikan sāsay ē otihcipayiyik. 40pēyak anihi ē isi nisiyik kā ki pēhtākot cān ē ayamit kā ki pimitisawāyit māka, ēwako antaro, saiman pitar ociwāma. 41nikān miskawēw tipiyaw ociwāma saimana, omisi māka itēw, ni ki miskawanān misāyas, ēwakwanima ē itwēstamawātamihk, ᙭. 42ki pē itotaēw māka anita cisasa ē ayāyit. ispi māka cisas wiyāpamāt, omisi ki itēw, kiya saiman okosisa cāna: sipas ki ka isiyihkāson, ēwakwanima ē itwēstamawātamihk, pitar.
43ē ati wapaniyik, cisas wi itohtēw kalalihk, miskawēw māka pilipa, omisi itēw, pē pimitisahon. 44pētsēta ki ohciw pilip, ot otēnawiwahk antaro mina pitar. 45pilip miskawēw nataniēla, omisi māka itēw, ni ki miskawānān, anihi mosis oyasowēwinihk, mina okiskiwēhikēwak kā ki ācimācik masinahikanihk, cisas nāsarētihk wēhcit, okosisa cosip. 46nataniēl māka omisi ki itēw, kēkway ci kā miwāsik kita ki pē ohcipayiw nasarētihk? pilip māka omisi itēw, pē natawi wāpahta. 47cisas ki wāpamēw natāniēla ē pē natikot, omisi māka isi āyimomēw, wapamihk tāpwē isrēiliwiyiniw, ēkā nānitow kā isi kakayēyātisit! 48nataniēl māka omisi itēw, tanitē wēci kiskēyimiyin? cisas ki naskwēwasimēw omisi ē ki itāt, mwayēs pilip natomisk, mēkwāc ē ayapiyan sipā minisatikohk, ki ki wāpamitin. 49nataniēl ki naskwēwasimēw omisi ē ki itāt, rāpay, kiya kisēmanitowikosisān; kiya o kihci o kimāmiwāwa isrēil. 50cisas ki naskwēwasimēw omisi ē ki itāt, ē ki ititān, ki ki wapamitin sipa minisatikohk, ēwako ci kā ohci tāpwētaman? ki ka wāpahtēn awasimē kihci kēkwaya iyikohk ohi. 51#cēnisis 28:12omisi māka itēw, tāpwē, tāpwē, kit itin, pātimā ki ka wāpahtēnāwāw kihci kisik kita yotēnikatēk, ēkosi okisikoma kisēmanito ē opistawāyit mina ē yāsistawāyit iyiniwikosisāna.

This Bible text is a transliteration of a corrected edition of the 1908 Western Cree Bible; it is in the public domain.

Узнать больше о Kanāci Kihci Masinahikan