Yohana 1
MUSGUM
1
Yesu Kristu a suŋfa, a gaglai.
1War pi zi tiki ɗa,
seŋ a nasi tiki seŋ a nasi ka,
seŋ a nasi ka gaini Alaw,
seŋ a Alaw lai.
2Seŋ a nasi ka war pi zi tiki gaini Alaw.
3Wazagai n’a za paŋ ɗa, a zaŋ ɗa A ni,
wala ktai n’a na, n’a za ɗa gaini kai ɗa aŋ kai.
4Sumfa aŋsi warni, suŋfa ɗa a gaglai na wiiɗi ɗai lai.
5Gaglai a za gaglai war gegeŋ, amma gegeŋ a kiɗa a yimaŋ kai.
6Ɗif ktai a luɓasi, a ɵinaŋsi ɗa a Alaw, yikini Yohana. 7A halasi aŋ zaida, aŋ zaida midini gaglai, kapai ɗai paŋ e yimi warni ɗa pini Ni. 8Ni ɗa a gaglai ɗa kai, a halasi ɗa buri a za zaida midini gaglai.
9Seŋ n’a naka ɗa a gaglai na jre, n’a za gaglai midiɗi ɗai paŋ, a halasi warɗi yai. 10A nafu arbaɗi ɗai warɗi yai,
ɗai warɗi yai ɗa a rgiɗi ɗa A ni,
amma nagai e siɗiŋ kai.
11A halasi aha arbaɗi ɗaini,
amma ɗaini e yimiŋ siɗi kai.
12Amma wiiɗi nagai paŋ n’e yimiŋ siɗi,
gaiɗi nagai n’e yimi warni lai ɗa,
a siɗi spak aŋ bindi aŋ alini Alaw.
13Nagai ɗa e wiiɗi ɗa a neŋ-si gaini fel kai, e wi pini dirini ɗif kaalai, amma pini diri na wiini Alaw.
14Seŋ ɗa a bunda edi aŋ neŋ-si,
a za simnini arbamu,
tiyi mi tiliti abaini
Abai na wiini Ahi na ketekeɗik nate sasi sini Api par.
T'abai zi yum, t'abai na jre lai.
15Yohana a za zaida midini, a ɗuula a muɗa:
Hanɗa A ni na mu muɗa midini ɓa:
Ni n’a na halasi duɓa par ɗa, a vugasi wuza par ya, buri wuza a nafu.
16Buri tiyi ɗa, piɗi abaini ɗa mi nivi wala paŋ,
Yum war balamni yum lai.
17Buri gadai ɗa a sasi gaini Musus, yum gaini jre ɗa a halasi gaini Yesu Kristu. 18Ɗif a talaka Alaw duk kai, ni n’a siɗkaɗsi edi ɗa a Alaw n’ahi na ketekeɗik n’a na gaini Api ɗa.
Zaida na wiini Yohana si Baptisme midini sini dama
Mat. 3. 1-6, V11-12; Mark. 1. 2-8, Luk. 3. 1-6, 15-18
19Won hlai na Yudeyakai e ɵiniɗi paakai zi ɓaka gaiɗi levitekai lai a Yeruzalem par sini Yohana buri e zilbiŋ ɓa: Tuku, ku siya ɗi ɗa, a ziɗi zaida maini nɵa. 20A sɗa sini, a pa mini midini kai, a muɗa ɓa: Ta ɗa mu Kristu kai. 21E zilbiŋ, e miɗi: Ku siya kiɗi, k’Aliyas ɗi? A muɗa: Ta mu Aliyas kai. Ku ɗif na mini Alaw ɗa ɗi? A waya seŋ a muɗa: Zaw kai. 22Na ɓa ɵa ɗa, tuku ku siya ɗa? Kapai mi siɗi aŋ wiyiɗi seŋ wiiɗi nagai n’e ɵiniyisi ɗa, tuku ku muɗa muduku dama maɵa ɗa? Giniyisi, tuku gaini moduko dama ko muɗa maɵa ɗa? 23A muɗa:
Ta ɗa, mu ni n’a ɗuula edi warni basga ɓa:
Ki binditi futi na wiini Epiɗ-ɗai ɗikat,
maini na ɗif na mini Alaw Esaya a muɗaŋ ɗa nɵa.
24Nagai na e ɵiniɗisi sini ɗa, e ɗi Farisekai. 25E zilbiŋ e miɗini: Na ɓa ɵa ɗa, tuku ku sa baptisme buri maɗa, na ɓa tuku ku Kristu kai, k’Aliyas kai, ku ɗif na mini Alaw kaalai ɗa? 26Yohana a wiyiɗi seŋ: Ta mu za baptisme gaini yem, amma ktai a na arbaki na, tiki sɗiŋ kai, 27a na halasi duɓa par, ta ɗa mu dai dai na mu pla sogomni harabakni edi kai. 28Wazagai hanɗa a za war Betaniya, anene duɓani ra Yurdan par, won hlai na Yohana a za baptisme woni.
Na Yohana zi baptisme a muɗaŋ burini Yesu
Mat. 3. 13-17, Mark. 1. 9-11, Luk. 3. 21-22
29Dawaini a tala Yesu a na halasi sini, a muɗa: Tili, hanɗa Ahiɗi adumi na wiini Alaw n’a tika tuwur na wiiɗi ɗai na midiɗi yai edi. 30A ni na mu muɗa midini ɓa: Ɗif a n’a halasi duɓa par, A ni na mu muɗa midini ɓa: Ktai a n’a halasi duɓa par, a vugasi wuza par ya, buri won hlai na m’aŋ kai hai ni a nafu. 31Ta maa, mu naka mu sɗaŋ kai, na ɓa mu halasi aŋ za baptisme gaini yem ɗa, mu zaŋ ɵa ɓa kapai a siŋka edi arɗi Izrayel.
32Yohana a za zaida midini maini hanɗa nɵa: Mu tala Seze a yorosi azumai war fuŋ-n’Alaw par maini dere nɵa, a halasi a sumna midini. 33Ta maa, mu naka mu sɗaŋ kai, ni n’a ɵinaŋasi aŋ za baptisme gaini yem ɗa, a muɗaŋa ɓa: Ni n’aga ku tala Seze a yorosi azumai midini, a sumna midini lai ɗa, A ni n’aga a sa baptisme gaini Seze ɗa. 34Ta mal mu tala wala hanɗa, mu za zaida midini lai ɓa: Ni a Ahini Alaw.
Ɗai zi hitri n’avut na wiini Yesu
Mat. 4. 18-22, Mark. 1. 16-20, Luk. 15. 1-11
35Dawaini pra, won hlai n’a na gaini ɗiyi zaw gaiɗi ɗaini zi hitri gaini sulu lai, 36a tala Yesu a na vuga, a muɗa: Ahiɗi-adumi na wiini Alaw ɗa an na. 37Ɗai zi hitri na sulu ɗa e ɵini seŋ hanɗa e tipi pini Yesu. 38Yesu a bunda arni duɓani, a tiliɗi e ɗa hilisi pini, a miɗini: Ki piyi ɗa a maɗa? E miɗini: Rabbi, a dara a muɗa: Api zi hitri, hlaiku zi simni aŋ wata ɗa? 39A miɗiɗi: Ki hilisi kapai ki tiliŋ, e hilisi e tili hlai n’a sumna warni, mefeŋni e simni gaini, a za gobi sa puɗu na wiini koskoi. 40Andre na tawalni Simun Peter ɗa, a na sulu n’e ɵini labar hanɗa mini Yohana par, n’e tiki futi pini Yesu lai ɗa. 41A halasi tar a nava gaini Simun na tawalni mal, a miɗini: Tiyi mi nivisi Mesiyas ɗa ya, a waya edi ɓa: Kristu. 42A kinisi pini sini Yesu. Yesu a talaŋ a muɗa: Tuku ku Simun n’ahini Yohana, amma aga e yukuku ɓa: Kefas, a waya edi ɓa: "Ahi-fuŋ".
Yesu a yika Filip gaini Nataniyel
43Dawaini a firiya a waya war Galeliya, a nava gaini Filip, Yesu a miɗini: Tapasi pa. 44Filip a na Betsaida par, a fuŋ n’abai na wiini Andre gaini Peter. 45Filip a nava gaini Nataniyel a miɗini: Ni na Musus a muɗa midini war ɗû, na ɗai na mini Alaw e miɗi midini lai ɗa, mi niviŋ ya, hanɗa a Yesu na Nazaret par n’ahini Yosef. 46Nataniyel a miɗini: Wala na pɗem a kiɗa a halasi aha warɗi Nazaret par ɗi? Filip a miɗini: halasi, talaŋ haw le. 47Yesu a tala Nataniyel a na halasi sini sek, a muɗa midini maini nɵa: Hanɗa a ɗif na Nazaret mal mal, a muɗa na ɗa a hiinini fas. 48Nataniyel a miɗini: Ku sɗaŋa wata ɗa? Yesu a wiyini seŋ: Wuzani hlai na Filip a yukuku sek ɗa, ku nafu azumai pini luwuŋ Fige, mu suɗuku ba. 49Nataniyel a muɗa: Rabbi, Ahini Alaw, ku tuku, paiɗi Izrayel ku tuku lai. 50Yesu a miɗini: Ku yima na ɗa buri mu muɗuku ɓa, mu tuluku pini luwuŋ Fige ɗa ɗi? Aga ku tala wazagai n’abakai n’a suwa pra. 51Jre jre, mu miɗiki: Aga ki tili hlai n’amai ɗa a mala edi wuzani arki, aga ki tili ɗai zi ɵeŋ na wiini Alaw, e hi amai, e niyisi azumai, e hi amai, e niyisi azumai midini Ahini-ɗif.

© Alliance Biblique du Cameroun 2012 © Nouveau Testament, Alliance Biblique du Cameroun 1964 © American Bible Society New York, 1964

Узнать больше о Ɗû na sɗik na wiini Alaw