Matewus 6
MUSGUM
6
Hitrini Yesu midini wala zi si aŋ like
1ki giɗimi siki pɗem kapai ki zi jre ɗikat na wiiki pini arɗi ɗai kapai e tiliki ɗa kai, na ɓa ki ziŋ maini hanɗa nɵa ɗa, Epiki na warni fuŋ-n’Alaw aga a siki vrak kai. 2Nɵa won hlai na ku sa wala aŋ like ɗa wiini ɗif n’aŋ war gir ɗa, ku pɵa hum wuzaku kai, maini na ɗai zi rhai e ziŋ amlai warni Sinagogne, war futi lai kapai ɗai e kûliɗi ɗa nɵa kai, jre mu miɗiki nagai e nivi vrakɗi ya. 3Amma won hlai na ku sa walaku aŋ like wiini ɗif n’aŋ war gir ɗa, a zuva tuku na muni ɗa, e siɗa wala na tuku na wus ɗa te zaŋ ɗa kai. 4Kapai wala na ku saŋ aŋ like ɗa a za war kuɗuhai, Apuku n’a tala wala na war ŋoyai ɗa, aga a vurguŋku.
Hitrini na midini siiwa
Luk. 11. 2-4
5Won hlai na ki siiwi ɗa, aga ki zi maiɗi ɗai zi rhai n’e firiyi e siiwi amai gaini eziɗi ca ca amlai warni Sinagogne, zaw mini dagrani futi, kapai ɗai paŋ e siɗiɗi ɗa nɵa kai, jre, mu miɗiki, e nivi vrakɗi ya. 6Amma tuku ɗa, won hlai na ku dara ku siiwa ɗa, niya amlai warɗi dilimiku n’edi pini hlai ɗa, ku doogo porte amai duk, ku siiwa Apuku n’a na war ŋoyai ɗa, Apuku n’a tala wala na war ŋoyai ɗa aga a vurguŋku. 7Won hlai na ki diri ki siiwi ɗa, ki miɗi seŋ viya viya maini na wiiɗi pinziba na zamai ɗa nɵa kai, n’e hiini ɓa siiwaɗi aga a ɵina burini seŋɗi na viya n’e miɗiŋ war siiwa ɗa, 8Ki zi maiɗi nɵa kai, buri Epiki a siɗa wala na jaaki aŋ sini, won hlai na ki zilbiŋ kai hai ɗa.
Siiwa na wiini Epiɗ-ɗai
Luk. 11. 2-4
9Nɵa, aga ki siiwi maini nɵa:
Epiyi n’aŋ warni fuŋ-n’Alaw, a zuva ɓa, ɗai e siɗi ɓa yikuku a na sɗik,
10A zuva ɓa paiku te halasi, a zuva ɓa diriku a za midiɗi yai,
maini n’amai warni fuŋ-n’Alaw nɵa.
11Girɗa ɗa, siyi walayi zi simi na war yuvai ɗa,
12Ku hina meefeŋ n’aŋ midiyi ɗa,
maini na tiyi mi ɗa ziŋ siɗi nagai na tumuɗyi aŋ midiɗi nɵa.
13Hiniyi aŋ niyi warni titimi kai, amma ku kûɗiyi edi tini na meefeŋ par,
buri pai gaini spak gaiɗi abai paŋ a wiiku haa hlai n’a faada kai.
Amen.
14Na ɓa tiki ki hini meefeŋ na wiiɗi ɗai li ɗa, Epiki war fuŋ-n’Alaw aga a hiniki meefeŋ na wiiki tiki lai. 15amma na ɓa tiki ki hini meefeŋ na wiiɗi ɗai kai ɗa, Epiki aga a hiniki meefeŋ na wiiki kaalai.
Hitrini Yesu midini tikini sai
16Won hlai na ki tiki sai li ɗa, ki zi siki maiɗi ɗai zi rhai ɗa ɵa kai, n’e ŋirɓi arɗi kapai ɗai e siɗi ɓa e ɗa tiki sai, jre mu miɗiki, e nivi vrakɗi ya. 17Amma tuku, won hlai na ku tika sai ɗa, ku girda emel muduku, ku ma arku lai, 18kapai ɗai e siɗi suku ɓa ku tika sai kai, sai a sɗaŋ ɗa a Apuku n’a na war ŋoyai, Apuku n’a na tala war ŋoyai aga a vurguŋku.
Godai na war fuŋ-n’Alaw
Luk. 12. 32-34
19Ki tipi godai warɗi yai kai, woni hlai na foto a sumaŋ, a coro, a tuura edi lai, na mahalakai e cû dalam buri e hiliŋ ɗa kai. 20A pɗem ɓa, ki tipi godaiki ɗa amai warni fuŋ-n’Alaw, woni ɗa foto a kiɗa a tuuraŋ kai, a coro aŋ tuura kai, mahalakai e kiɗi e cû dalam aŋ hiliŋ kaalai. 21Buri ɓa, hlai na godaiku aŋ woni ɗa, agulku aga te za woni lai.
Arai te lampa na wiini si
Luk. 11. 33-36
22Arai te lampa na wiini si, na ɓa arku te na pɗemi, si paŋ a gaglai. 23Amma na ɓa arai te na pɗemi kai ɗa, suku paŋ aŋ warni gegeŋ. Na ɓa gaglai na suku ɗa a gegeŋ ɗa, gegeŋ ɗa mal ɗa aga a suwa hanɗa azi gama ɗa?
Alaw, zaw farai
Luk. 16. 13
24Ɗif a kiɗa aŋ za aŋ bege na wiiɗi ɗai n’abakai sulu kai, aga a miisa na ktai, a dara na zamai, zaw a tapa seŋni gaini na ktai a miisa na zamai, tiki lai, ki kiɗi ki zi aŋ bagakai na wiini Alaw lai, na wiini Mamun lai kai.
Hiini zi giriŋi
Luk. 12. 22-32
25Buri nɵa mu na miɗiki, ki giriŋi burini wala kai zaŋ, burini suŋfaki kai, burini wala n’aga ki simiŋ ɗa kai, burini wala n’aga ki ciŋ ɗa kai, burini amur-siki kai, burini wala n’aga ki wiŋ siki kaalai. Suŋfa ɗa a suwa simi kai ɗi? Si ɗa a suwa sapa lai kai ɗi? 26Tili sini wala zi ɗifli n’arbani hlai n’amai, a bula kai, a haɗa kai, a tapasi seyem aha warni vre kaalai, amma Epiki na warni fuŋ-n’Alaw a sini simi, tiki, ki siiwi wala zi ɗifli ɗa kai ɗi? 27Arbaki ɗa, n’a kiɗa a dinɗa mefeŋni wuzani agwi gaini hiinini zi giriŋi ɗa asiya ɗa? 28Ki giriŋi burini sapa ɗa buri ma ɗa? Ki tili sini miye n’a na diya edi warni basga, a za sda kai, a duɓura aduzi kai, 29paŋ ktai mu miɗiki: koo Salmun warɗi abaini tekeɗeɗi a wa sapa sini maini ktai arbaɗi nɵa kai. 30Na ɓa Alaw a wa sapa sini evek n’edi war basga n’a na girna, na dawai aga a poko arni afu maini hanɗa ɵa ɗa, aga a za hanɗa siki tiki a suwa pra kai ɗi? Tiki na gaini yimi n’agwi, aga a za siki a suwa hanɗa azi gama ɗa? 31Nɵa ki hiwiyi siki gaini hiini na ɓa aga mi simi ɗa a ma ɗa? Zaw aga mi ci ɗa a ma ɗa? Zaw n’aga mi wi siyi ɗa a ma ɗi ɗa kai, 32hanɗa a wazagai na pinziba na zamai ɗa e piyiŋ mriɗi edi ta ɗa, buri Epiki na warni fuŋ-n’Alaw a sɗa ɓa jaaki aŋ sini. 33Ki piyiti avut ɗa e pai na wiini Alaw gaini jre ɗikat na wiini, na hanɗa paŋ aga a sa siki aŋ ɓeste. 34Nɵa ki hûwyi siki buriɗi dawai kai, buri ɓa dawai aga te huwya siɗi burini siɗi dama" Yuvai paŋ t'aŋ gaini girɗi girɗi."

© Alliance Biblique du Cameroun 2012 © Nouveau Testament, Alliance Biblique du Cameroun 1964 © American Bible Society New York, 1964

Узнать больше о Ɗû na sɗik na wiini Alaw