Matewus 5
MUSGUM
5
Seŋ na Yesu a ɓakaŋ midiɗi huwuŋ
Mat. 5-7, - Luk. 6. 20- 23
1Won hlai n’a tala firiɗi ɗai a niya amai midiɗi huwuŋ, a sumna azumai dam, ɗaini zi hitri e hilisi sini. 2Asakal par a tika seŋ, a hitriɗi a muɗa:
Seŋ midini ɵeɗ
3Sleɗ midiɗi nagai n’e siɗi siɗi murgakai war seze,
buri paini fuŋ-n’Alaw te wiiɗi.
4Sleɗ midiɗi nagai n’e ɗa war kwimi,
buri nagai aga e nivi arai zi pi.
5Sleɗ midiɗi nagai na hangalai,
buri aga e nivi afti tini Alaw par aŋ bulum.
6Sleɗ midiɗi nagai na wiyamai gaini sai te ziɗi burini jre-ɗikat,
buri nagai aga e vi.
7ɵeɗ midiɗi nagai na hiinini haw warɗi gara,
buri Alaw aga a hiina haw buriɗi nagai lai.
8ɵeɗ midiɗi nagai n’agulɗi hilu,
buri nagai aga e tili Alaw.
9Sleɗ midiɗi nagai n’e kisi ɵeɗ arbaɗi ɗai,
buri nagai aga e yiki ɓa alini Alaw.
10Sleɗ midiɗi nagai n’e ziɗi gir arɗi burini jre-ɗikat,
buri paini fuŋ-n’Alaw te wiiɗi.
11Sleɗ miɗiki won hlai na ɗai e tirkiki, e ziki gir, e miɗi eles na meefeŋ na maɗi-maɗi paŋ miɗiki buriya ta. 12Firiyi, firiyi abai gara, buri vrakki a na abai amai war fuŋ-n’Alaw, buri ɓa ɗai na mini Alaw n’e ɗika wuzaki par e ziɗi gir ɗa maini hanɗa ɵa.
Hum gaini gaglai na wiiɗi yai
Mark. 9. 50, Luk. 14. 34-35
13Tiki, ki ɗi hum na wiiɗi yai, won hlai na hum a ɓa lemni edi li ɗa, aga a bunda setet katawai pra maɵa maɵa ɗa? A nafa wala kir kai, a hina tar ɗa a pûkûni n’edi, a kirpini n’azumai pini eziɗi ɗai lai. 14Tiki ki ɗi gaglai na wiiɗi yai, fuŋ n’a na midiɗi huwuŋ a siɗa aŋ ŋoya kai. 15E tiki afu war lampa buri e piti azumai piɗi wulai kai, amma e hikiti amai sini wala n’e hiki lampa sini ɗa, kapai te za gaglai buriɗi nagai n’e ɗa war dalam ɗa paŋ. 16A zuva ɓa, gaglaiki a ŋala wuzaɗi ɗai maini hanɗa ɵa, kapai e tili sidaki na pɗem, e sini kol wiini Epiki na war fuŋ-n’Alaw lai.
Yesu gaini gadai
17Ki hiini kapai ɓa mu halasi kapai mu ɓulka edi ɗa a seŋ zi gadai na wiini Musus, zaw na wiiɗi ɗai na mini Alaw ɗi ɗa, a na ɵa kai, mu halasi buri mu ɓulkaŋ edi kai, amma buri mu vaŋ amai. 18Jre mu miɗiki, haa hlai n’amai gaiɗi yai a vada edi ɵa, wala hlai na nɵa ɗef, zaw na gaini tûûrini tar na warni ɗû par aga a tika edi kai haa wazagai n’a muɗaŋ ɗa a va amai. 19Buri nɵa, asiya ɗi paŋ n’a za pini ktai arbani gadai n’agogoi hanɗa kai, a hitriɗi ɗai aŋ zi nɵa lai, aga a yika aŋ n’agwi warɗi paini fuŋ-n’Alaw, amma ni n’a za pini gadai hanɗa, a hitriɗi ɗai aŋ zi nɵa lai, aga a yika aŋ abai warɗi paini fuŋ-n’Alaw. 20Buri mu miɗiki, na ɓa jreki te sûwiti na wiiɗi ɗai zi ɗû wazagai gaiɗi Farisekai kai ɗa, aga ki niyi warɗi paini fuŋ-n’Alaw kai zaŋ.
Hitrini Yesu midini tûûyi gaini hiy
Mark. 11. 25, Luk. 12. 57- 59
21Tiki, ki ɵini ɓa seŋ a muɗa siɗi na marai ɓa: ku ɵiɓa belek, ni n’a ɵiɓa belek li ɗa, sariya aga te yimaŋ. 22Amma muta mu miɗiki: asiya ɗi paŋ n’a za ɗa a hiy kadai sini tawalni ɗa, sariya aga te yimaŋ, asiya ɗi paŋ n’a muɗa sini tawalni ɓa: raka, aga a ɗiya wuzaɗi ɗai zi kiti seŋ, asiya ɗi paŋ n’a muɗa sini tawalni ɓa: dûûli, aga a sɗa gir warɗi avai z'afu. 23Won hlai na ku hala aŋ za ɓaka midini gûwiŋ zi ɓaka, na ɓa woni muduku a kɵa gaini seŋ n’aŋ warni tawalku suku, 24ku hina ka ɓakaku woni wuzani gûwiŋ zi ɓaka ɗa, ku hala ku toya gaini tawalku avut, asakal par ku halasi ku za ɓakaku ɗa. 25Na ɓa seŋ a na arbaku gaini gawku, won hlai na ki ɗa warɗi futi yaw aŋ hili wuzaɗi sariya ɗa, ɵi seŋki piɗi marki kapai gawku a suku tini ɗif zi ɗûkliti sariya kai, kapai ni lai a suku tini ɗif zi giɗimiti daŋgai, aŋ ɵuku warɗi daŋgai kaalai. 26Jre, mu muɗuku, tuku aga ku niyasi edi warɗi par kai, haa ku vurga n’a na arbaki, wala ktai maa a hina kai.
Hitrini Yesu midini maɵara
Mat. 18. 8-9, Mark. 9. 46-48
27Tiki, ki ɵini miɗi a muɗa ɓa: ku za maɵara kai. 28Amma ta mu miɗiki, buri asiya ɗi paŋ n’a tiliti muni, a za suuna siɗi li ɗa, a za maɵara gaiɗi warni agulni ya. 29Ɓa arku na wus te firiya te buku, hûrɗiti edi, biliti edi suku par, a pɗem buriku ɓa hlai ktai na suku par agwi kadai a ɓa, a suwa na suku paŋ a ɵiŋka warɗi avai z'afu. 30Ɓa tuku na wus te dara te buku ɗa, ku ɗûkliti edi, ku biliti edi suku par gaigai, a pɗem buriku ɓa hlai ktai na suku par agwi kadai a ɓa a suwa na suku paŋ a ɵiŋka warɗi avai z'afu ɗa.
Hitrini Yesu midini bidi n’arbani wus gaiɗi muni
Mat. 19. 7-8, Mark. 10. 4-5, 10-12, Luk. 16. 18
31Miɗi a muɗa ɓa: asiya ɗi paŋ n’a biditi li munini ɗa, a siɗi maktuɓ zi bidi tiɗi ɗaw. 32Amma ta mu miɗiki ɓa: asiya ɗi paŋ n’a biditi munini, na ɓa burini maɵara kai, a kiti na ɗa aŋ za maɵara, ni n’a tikiti muni zi bidi ɗa, a za ɗa a maɵara lai.
Hitrini Yesu midini wala zi hi mi
33Tiki ki ɵini ɓa, seŋ a muɗa siɗi na marai ɓa: ku ha wala muku war rhai kai, wala na ku ha muku midini wuzani Epiɗ-ɗai sai ku vaŋ amai. 34Amma ta mu miɗiki: ki hi wala miki kai zaŋ, gaini Hlai n’amai ɗa kai, buri ɓa ni ɗa a paramay zi pai na wiini Alaw, 35gaiɗi yai ɗa kaalai, buri ɓa na ɗa te wala n’EPIƊ-ƊAI a tika ezini midiɗi aŋ niya amai, gaiɗi Yeruzalem kaalai, buri ɓa te fuŋ n’abai na wiini Pai n’abai. 36Ku ha wala muku gaini humokku kai, buri tuku ku kida ku bunda ayir ktai na humokku muɗukwi kaalai, murɗek kaalai. 37A zuva ɓa, nkam na wiiki ɗa a ɗiya, zaw kai na wiiki ɗa a ɗiya ɵa lai, wala na ki tikiŋsi sini hanɗa paŋ ɗa a na sini na meefeŋ par.
Hitrini Yesu midini diri na sini gawku
Luk. 6. 29-30
38Tiki ki ɵini ɓa, seŋ a muɗa ɓa: arai buriɗi arai, sesiyeŋ burini sesiyeŋ lai; 39amma ta mu miɗiki: ki fiki amai arni ɗif n’a za meefeŋ siki kai. Na ɓa ɗif a ɵuɓuku li war galaiku na wus ɗa, ku bindini na hanɗa. 40Na ɓa ɗif a ɗuula li muduku aŋ militi jaŋfaku ɗa, ku hinaŋ a mula dawraku lai, 41Na ɓa ɗif a zuku dewele muduku aŋ hala gaini kilometir ɗaw, ku hala gaini kolimetir sulu.
42Sini wiini ni n’a siiwa tuku, ku bula edi sini ɗif n’a dara a tufa tuku kai. 43Tiki, ki ɵini ɓa miɗi a muɗa ɓa: ku dara maiku, ku bula gaw sini gawku, 44Amma ta mu miɗiki ɓa: ki diriɗi gawki, ki siiwi buriɗi nagai n’e ziki gir ɗa lai, 45nɵa aga ki bindi aŋ alini Epiki na war fuŋ-n’Alaw, buri a hiniti futi te diya midiɗi na maafanai gaiɗi na pɗamai paŋ, a hina faŋ a ɵa midiɗi na jre ɗikat gaiɗi na jre kai ɗa lai. 46Buri ɓa, na ɓa ki diriɗi ɗa e ɗi ɗai n’e diriki kiiɗi ɗa, vrak zamai na ki piyi ɗa a na wata ɗa? Ɗai zi tiri kosku ɗa e zi na ɗa ɵa lai kai ɗi? 47Na ɓa ki ɵiɓiɗi wuti wiiɗi tawalakaiki kiiɗi ɗa, na ki zi zamai n’a bunda ɗif hiyak a ma ɗa? Pinziba na zamai ɗa e zi na ɗa ɵa lai kai ɗi? 48Buri nɵa aga ki vi amai war pɗem maini Epiki na war fuŋ-n’Alaw a na pɗem nɵa.

© Alliance Biblique du Cameroun 2012 © Nouveau Testament, Alliance Biblique du Cameroun 1964 © American Bible Society New York, 1964

Узнать больше о Ɗû na sɗik na wiini Alaw