Matewus 4
MUSGUM
4
Mat a tetema Yesu
Mark. 1. 12-13; Luk. 4. 1-13
1Nɵa Seze a ka Yesu edi war basga na kaɗataŋ, kapai Mat a tetemaŋ. 2Asakal na Yesu a tika sai mefeŋ doogo doogo puɗu girvudi gaini duvuk, wiyamai te zaŋ. 3Zi tini ɗai a halasi a miɗini: na ɓa k’Ahini Alaw ɗa, muɗa sini ali-fuŋ hanɗa a bunda aŋ wala zi simi. 4Yesu a waya seŋ: aŋ gaini ɗû ɓa: ɗif murɗek a sumna karni gaini wala zi simi kiini kai, amma gaini seŋ paŋ n’a niyasi edi mini Alaw par. 5Mat a kaŋ war fuŋ n’abai na sɗik, a tikaŋ amai merfeŋni tempel, a miɗini 6a miɗini: na ɓa k’Ahini Alaw ɗa, bula suku azumai haw, buri aŋ gaini ɗû ɓa: aga a sa miɗi wiiɗi ɗaini zi ɵeŋ buriku, aga e ziyiku amai warni tiɗi kapai azuku a daba sini ahi-fuŋ kai.
7Yesu a miɗini, aŋ gaini ɗû lai ɓa: aga ku piyini mini Epiɗ-ɗai Alaw na wiiku kai. 8Mat a tikaŋ pra, a kaŋ katawai amai midiɗi huwuŋ na muguwi, a siŋkini aftiɗi paakai na midiɗi yai ɗa paŋ gaiɗi abai na paŋ. 9A miɗini: hanɗa paŋ ɗa aga mu suŋku, na ɓa ku hurga li azumai wuza ɗa. 10Yesu a miɗini:
Faka edi ma par, Satan,
buri aŋ gaini ɗû ɓa:
Aga ku hurga ɗa azumai wuzani Epiɗ-ɗai Alaw na wiiku,
ku siiwa ɗa a ni ktai lai.
11Nɵa Mat a hinaŋ, ɗai zi ɵeŋ na war fuŋ n’Alaw e hilisi e zini pini.
Yesu a hala war Galeliya
Mark. 1. 14-15; Luk. 4. 14-15, Yoh. 4. 1-3, 43-46
12Won hlai n’a ɵina ɓa, e ɵi Yohana warɗi daŋgai su ɗa, Yesu a yima sini edi war Galeliya par. 13A hala a Nazaret par, a sumna a Kapernahum, midini afti na wiini Zabulon gaini na wiini Naftali. 14Kapai wala n’a muɗa min ɗif na min Alaw Esaya aga a va, n’a muɗa,
15Aftini Zabulon gaini Naftali,
ɵimani yem-ra-n’abai duɓani Yurdan,
Galileyaɗi ɗai na kadai.
16Ɗai n’e simni war gegeŋ
e tili gaglai n’abai,
siɗi nagai n’e simni war aftini mri, war sezeni mri lai
siɗi nagai gaglai a diya amai.
17Won hlai hanɗa par Yesu a tika pini aŋ ɓaka seŋ a muɗa, ki himi, buri paini fuŋ-n’Alaw te ŋasi gobi.
Yesu a yikiɗi ɗaini zi hitri n’avut
Mark. 1. 16-20; Luk. 5. 1-11
18Won hlai na ni a na paiya ɵimani yem-ra-n’abai na Galileya, a tiliɗi tawalakai sulu, Simon, n’e yikiŋ Peter, gaini tawalni Andrea, n’e ɗa aŋ ɵi ava agoɗom, buri nagai e ɗi ɗai zi yimi hilif. 19A miɗiɗi, tipisi pa, aga mu bindiki aŋ ɗai zi yimi ɗai. 20Tizaw tar, e hini avaɗi e tipi pini. 21Won hlai n’a na hala wuzani, a tiliɗi tawalakai na zamai sulu, Yakob, ahini Sebedew, gaini tawalni Yohana, e simni warni hulum gaini epiɗi, Sebedeu, e ɗa aŋ sisini avaɗi, a yikiɗi. 22Tizaw tar e hini hulum gaini epiɗi e tipi pini.
Yesu a ɓaka seŋ, a zûûliɗi ɗai
Luk. 6. 17-19
23Yesu a paya war Galileya paŋ a hitriɗi ɗai warni sinagogneɗi. A ɓaka labar zi firiyi midiɗi pai, a zuula veglek na zamai zamai paŋ gaini huruf n’arbaɗi ɗai paŋ. 24Labar burini a wa edi war Siriya paŋ, e kiɗinisi sini ɗai zi veglek paŋ na veglek zamai zamai paŋ gaini gir paŋ a yimiɗi, gaiɗi nagai na ksalai aŋ midiɗi, nagai na gaini duuli n’a bunda pin tile, gaiɗi nagai na gaini gumriki a zûûliɗi paŋ. 25Firiɗi ɗai e tipi pini war Galileya gaiɗi Dekapolis gaiɗi Yeruzalem gaini Yudea par, gaini afti na duɓani Yurdan par lai.

© Alliance Biblique du Cameroun 2012 © Nouveau Testament, Alliance Biblique du Cameroun 1964 © American Bible Society New York, 1964

Узнать больше о Ɗû na sɗik na wiini Alaw