Saŋ 1
CSKDBL
1
Hulimahu hammuu mawuŋe li buloŋ
1Li húkitumahu, Hulimahu babaje tówum Ateemit ajuul̥ adunaayi. Hulimahu li Ateemit hulakowe, ban Hulimahu humum ho hommuu Ateemit. 2Hulimahu li Ateemit hulakowe li húkitumahu. 3Ateemit li Hulimahu láwuwenume wahawu feh. Bajut wah wabaje, wan Ateemit áwuwenumut li ho. 4Li Hulimahu buloŋabu bulakowe. Ban buloŋabu bulakomuu mawuŋaamu mata bukanabuku. 5Mawuŋaamu li mujaaŋen li élimayi, bale élimayi eyabut mo#1:5 Eyabut mo: Li elobayi yata kata Gilees, «eyabut mo» iyilo lako ehok mo, égoben mo, égooten mo.
6Li baj an an Ateemit áboñulo. Kajawool Saŋ. 7Saŋ li abil boot elob bukanabuku mata mawuŋaamu, bájum bukanabuku feh li kúyinenum li akila. 8Inti Saŋ humumool ammuu mawuŋaamu. Bale labiibil min alob bukanabuku mata mawuŋaamu. 9Mawuŋaamu ummu, mo bale mommuu mawuŋe mata mal̥egen, mabilumuu li adunaayi min muwuŋen bukanabuku feh.
10Hulimahu li hulako li adunaayi. Bale maayeet min Ateemit ajuul̥ummuu adunaayi li Hulimahu, adunaayi eyabut ho. 11Hulimahu li hubil bata bukanabuku kata ho, bale bukanabuku kata ho kuyabut ho. 12Bale bukanabuku feh kayab homuu, yo yommuu kúyinenumuu li ho, li huseniil bútin min kulako bañiil bata Ateemit. 13Inti li húsim hata an, inti li kásiibo kata an, mantee foof li húnongum hata ánayine li anaale kóomum bañiil bata Ateemit, bale li húnongum hata Ateemit humumool kóomum bó.
14Hulimahu li hubil hukaan an, min akin li ololaal. Li akaan an abaje káji káamak, ban li alako an ata mal̥egen. Lujukaale buu láyiinenimuu eeno. Máyiineniyamu man abajumuu mata min ammuu Añiil ano sih ata Atuubaawu. 15Saŋ lalollob bukanabuku moola. Lalollob butiya aan:
— Okila lilobumuu moola een: «Anawu ammuu li abil búsolom, lahaŋom, mata lababbaj tówum ínje íwu.»
16Foofolaal feh luyabaayab joololaal li kájiyaku koola káamakaku. Ban li uyabaal káji kufamen to káji kakee, 17mata Ateemit li Móyiis lásenumolaal eluwaayi. 18Bajut an abile ajuk Ateemit. Bale Añiilawu anolawu sih, ammuu Ateemit ban li kujokoo li Atuubaawu loon an ano, okila akaanolaamuu uhaasaalool.
Kulimaku kata Saŋ Batiis
(Máciya 3:1-12; Maak 1:2-8; Lík 3:15-17)
19Kulimaku unke Saŋ alobumuu nan kunahaanaku kata Kusuwifaku kubil kugel̥l̥enool koonool:
— Awu ommuu ayi?
20Saŋ li acol alobiil to mal̥egen. Li alobiil faac aaniil:
— Inti ínje emmuu Afakenaawu.
21Li kugel̥l̥enool koonool:
— Kama awu ommuu ayi? Awu ommuu Elí?
Li aaniil:
— A’aa’, inti ínje emmuu Elí.
Li koonool:
— Awu ommuu Afulofetawu?
Saŋ li aaniil:
— A’aa’!
22Muñeˈe li koonool:
— Kama awu ommuu ayi? Joote jibaj hulim han jóotimuu jijow jilob bukanabuku káboñulolimuu. Kama awu humumi loone awu ommuu ayi?
23Saŋ li aaniil:
— Injé emmuu hulimahu hata anawu
abaŋulowemuu li kayiinaayaku aan:
«Jikaan bútin bacole boot li Amaaŋenawu#Esay 40:3; Maak 1:3; Lík 3:4!»,
loon Afulofetawu Esay alobumuu.
24Li bukanabuku kan kúboñulomuu bata Saŋ, babbaj to Kufaaliisiyeŋ. 25Li kugel̥l̥enool koonool:
— Emmuu kama ulet Afakenaawu, ulet Elí, ulet foof Afulofetawu, kama wáa újiye lóomi li kábatiise bukan?
26Saŋ li aaniil:
— Injé li mal li bátiiseye bukanabuku, bale an ummu li tutuul an jihaasut. 27Ummu li abil búsolom, ban itookut min il̥eel̥ uneewawu wata sidallaasu soola.
28Wahawu unwu feh li ubaj li ésukayi yaaneyimuu Betani, kalimben kaaka katunkaku kaaneyimuu Suuludeŋ, ban Saŋ anaake ábatiisemuu bukanabuku.
Yéesu ammuu ágalalaanawu ata Ateemit
29Li líiŋ hunak hukaten, Saŋ li ajuk Yéesu akila li ebil ájooŋoolul li akila. Li aan:
— Agálalaanawu ata Ateemit ummu áfulenumuu kahoofoolaku kata adunaayi.
30Akila lilakomuu elobayi nan eenemuu: «Anáyine akee ummu li abil búsolom, bale lahaŋom, mata tówum ínje ibuki okila to.» 31Injé humumom ihaasenutool. Bale libiibil min íbatiise bukanabuku li mal mantee kata Isilayeel li kuhaasool.
32Saŋ li alaañen alob aan:
— Lijuujuk Buyinumabu Banabaabu li búwalowumul haatiya emitayi li kambu kata éleebaan bubil bulako li akila. 33Injé ihaaseenutool, bale Ateemit áboñulommuu ibil íbatiise bukanabuku li mal, laanonsaan: «Anawu an ommuu li ujuk Buyinumabu Banabaabu li búwalowul bubil bulako li akila, okila ammuu ábatiise bukanabuku li Buyinumabu Banabaabu.» 34Ban ínje humumom lijuke wahawu unwu li kúkilom, ban leene ánayinaawu ummu ammuu Añiilawu ata Ateemit.
Kúgoomaku kútinaalaku kata Yéesu
35Li líiŋ hunak hukaten, Saŋ li alaañen alako tin tanolayi, li bukan kúl̥uba li kúgoomaku koola. 36Li ajuk Yéesu li ejow, li aan:
— Agálalaanawu ata Ateemit umme!
37Kúgoomaku kúl̥uba kata Saŋ li kujamool li alob loon muñowu, li kujow kunab li Yéesu. 38Yéesu li ágegul, li ajuk aan kúgoomaku kúnabuunabul li akila. Li agel̥l̥eniil aaniil:
— Waa jiŋese li wo?
Li koonool:
— Labi, bay lukine?
(Labi, yo yommuu «Aliikena.»)
39Li aaniil:
— Jibil min jijuk tan ikinumuu.
Mal̥egen li kujow, li kujuk tan akinumuu. Li kulako boola etihunakaayi inyu. (Ebat kálusa.)
40Akee li kúgoomaku kúl̥ubaaku kajamumuu kulimaku kata Saŋ, ban li kujow kunab li Yéesu, kajawool Andele, atuyawu ata Simoŋ Fiyeel. 41Andele li ajand ajow ajuk atuyool Simoŋ, min aanool:
— Jijuke Afakenaawu, (yo yommuu «Kilisita»).
42Muñeˈe Andele li ájowetum Simoŋ bata Yéesu. Kúliiŋ, Yéesu li ajukelool ban li aan:
— Awu ommuu Simoŋ, añiilawu ata Saŋ. Fan kuhooñi kajawaku kaaneyimuu Sefaas (Yo yommuu «Fiyeel»).
Yéesu li ahooñ Fílib buko li Natanayeel
43Li líiŋ hunak hukaten, Yéesu li ajok mata min ajow boot li etaamayi yata Gálile. Nan alakomuu ejowayi, li áfimboo li Fílib. Li aanool:
— Unábul lí ínje.
44Fílib an ata Betisayida, ésukayi yata Andele buko li Fiyeel. 45Fúlum tó, Fílib li ajow ajuk Natanayeel min aanool:
— Jijuke anawu an Móyiis alobumuu moola li éliibalayi yata Eluwaayi.
46Natanayeel li aanool:
— Kama wah wajake uyilo úfulumul li ésukayi yata Nasalet?
Fílib li aanool:
— Ubil, fan ujuk.
47Nan Yéesu ajukumuu Natanayeel li abil ájooŋoolul li akila, li alob moola aan:
— An ata Isilayeel ata mal̥egen umme. Búhoolo banooban bulet li akila.
48Natanayeel li agel̥l̥enool aanool:
— Kama buu lúhaasumom?
Yéesu li aanool:
— Lijuki nan ulakomaa tin bul̥el̥uwabu tówum Fílib ahooñuli.
49Muñeˈe Natanayeel li aanool:
— Anahaan, awu ommuu Añiilawu ata Ateemit, awu ommuu áyiiyawu ata Isilayeel!
50Yéesu li anool:
— Min eenimu lijukijuk tin bul̥el̥uwabu mó mújimuu lí úyinen lí ínje? Fan ban li ujuk wah wahaŋe unwu ŋáa’!
51Yéesu li afamen aan:
— Li mal̥egenamu fan ilobuul: fan jijuk emitayi mábabulowe, min naak kumalakaaku.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Узнать больше о Hulimahu hata Ateemit