Máciya 4
CSKDBL
4
Sayitaane li abuntoo Yéesu
(Maak 1:12-13; Lík 4:1-13)
1Muñeˈe Buyinumabu Banabaabu li bújowetum Yéesu boot li kayiinaayaku, bájum Sayitaane li abuntoolool bo. 2Nan Yéesu alakomuu li kayiinaayaku sitihunaka soono kúyii kúl̥uba, li sihuka soono kúyii kúl̥uba batiñut, bucaa li bujokool. 3Sayitaane li ákoojulool min abuntoolool aanool:
— Nokoomuu loon awu ommuu Añiilawu ata Ateemit, ukaan kuyitikaku unku kulaañ kúmbuulu.
4Bale Yéesu li aanool:
— Hulimahu hata Ateemit hoone: «An ayilaat áloŋum kúmbuulu bale. Bale fan áloŋum foof hulim hanoohan háfummulo li butum bata Ateemit#Dótelonom 8:3
5Muñeˈe Sayitaane li ájowetum Yéesu boot Yeelusalem, ésukayi yanabaayi, min ajow akaanool haatiya tiya eluufayi yata Ateemit. 6Nan kúliiŋ dómuu, Sayitaane li aan Yéesu:
— Nokoomuu loon awu ommuu añiilawu ata Ateemit, li ufum boot teetaam, mata hulimahu hata Ateemit hoone:
«Ateemit fan alob mooli kumalakaaku koola, min kuyalleni, jakum bil kaati kulo li huyitik#Ukijenawu 91:11-12
7Yéesu li aanool:
— Hulimahu hata Ateemit honsoon foof: «Jakum ubuntoo Amaaŋenawu, Ateemitawu uya#Dótelonom 6:16
8Sayitaane li alaañen ájowetum Yéesu boot haatiya huyuuy hagimbe ŋáa’, min áhiisool úyiiyawu feh wata etaamayi, boot li máyiineniyamu feh mata wo. 9Ban li aanool:
— Ukúntuŋumuu hákilom min umanenom, fan iseni wahawu unwu feh.
10Yéesu li aanool:
— Uyinno, Sayitaane! Hulimahu hata Ateemit hoone: «Amaaŋenawu, Ateemitawu uya balewool loote umanen, ban loote ulok boot li akila bale#Dótelonom 6:13
11Muñeˈe Sayitaane li akat Yéesu. Kumalaka li kubil boot tan Yéesu alakomuu min kulambenool.
Yéesu li átoŋ kawaale li etaamayi yata Gálile
(Maak 1:14-15; Lík 4:14-15)
12Nan Yéesu ajamumuu kaanaku Elod lajoojok Saŋ akul̥, li ajow boot li etaamayi yata Gálile. 13Li áfulum li ésukayi yata Nasalet ajow alako li ésukayi yata Káfeenawum yakoojumuu húwajahu hammuu li etaamayi yata Gálile, li etaamayi yata Sábuloŋ li yata Nefitali. 14Yéesu lakankaan mo bájum kulimaku kan afulofetawu alobumuu, li kubaj:
15«Etaam yata Sábuloŋ li yata Natali,
laañ loon bata húwajahu,
kageb kaaka katunkaku kaaneyimuu Suuludeŋ,
Gálile, etaam dán bukan kalet Kusuwif kukine.
16Esúkayi yammuu li élimayi,
fan ejuk mawuŋe máamak.
Ban bukanabuku kammuu li etaam yata élim yata eket,
mawuŋe fan muhiiteniil#Esay 8:23; 9:1
17Yan no unnu, Yéesu li átoŋ awaale aan:
— Jikat uhoofoolawu wooluul, min jiŋa’ buloŋ buwunkul; mata Jáyiiyaju jata Ateemit jíkoojulo!
Kúgoomaku kútinaalaku kan Yéesu al̥usumuu
(Maak 1:16-20; Lík 5:1-11)
18Yéesu li alako éjowum bata katantaku kata húwajahu hata Gálile, li ajuk kutuyaay kúl̥uba: Simoŋ an koonemuu Fiyeel li atuyool Andele, buko li jambaal li húwajahu, mata buko kumbaala. 19Yéesu li aaniil:
— Jínabul lí ínje, min ikaanuul jilako kúŋalula bukan boot lí ínje.
20Li kuyaan kukat to simbaalasu sooliil, min kunab li akila.
21Nan Yéesu ayinno bomuu, li ajuk kutuyaay kukee kúl̥uba: Saak ata Sebede li atuyool Saŋ. Li busaana kulakowe buko li atuubayiil Sebede, kacookoo simbaalasu sooliil. Yéesu li ahooñuliil. 22Li kuyaan kukat to busaanaabu li atuubayiil, min kunab li akila.
23Yéesu li ajow tanootan li etaamayi feh yata Gálile, min anaak aliiken bukanabuku Hulimahu hata Ateemit li siluufasu sata kal̥awaku sata Kusuwifaku. Li anaak awaale Hulimahu Hásuumaahu hata Jáyiiyaju. Li afaken bukanabuku kásomutumuu li úsomutawu feh wajokiilumuu, li jilumaju jooliil feh. 24Mó lí múji Yéesu li ajamo li etaamayi feh yata Siili. Muñeˈe li kunaak kúŋalulool bukan kata úsomut wanoowan, li jilum janoojan; bukan kan Sayitaane ájufoye, bukan katujowe, li kubob. Yéesu li afakeniil. 25Kúmim kata bukan káfummulo li etaamayi yata Gálile, li halaabahu hata Sísukasu kuŋen, li ésukayi yata Yeelusalem, li etaamayi yata Súde, li kageb kaaka kata katunkaku kaaneyimuu Suuludeŋ li kunab li Yéesu.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Узнать больше о Hulimahu hata Ateemit