San Juan 1
NOANT
1
Hẽwandam Hiewaata wounag pawi hõor hee nʌrrarr
1Warrgar bʌ̃ʌrjã nem hompaaba nʌwe Hẽwandam sim dʌ̈i chi Hiewaajã sĩejim haajem. Hich mag chi Hiewaapai hĩchab Hẽwandamau. 2Mag, hich warrgarwe Hẽwandam dʌ̈i hãba sĩerrajim haajem. 3Hẽwandamau hi dʌ̈imuata nem t'ʌnʌmjã t'um hompaajim hanaabá. Mag hamach numiim k'ʌʌn jua haawai bʌ̃ʌrjã hirua nem wauba harr chan chuk'um. 4Hichdëuta maach hak'aarjã hiiupi haaujem. Maagwai hi gaaimuata hararag bʌ̈ʌg hoo nʌmjö maadëu k'ap'ʌ nʌm, jãga sĩerrʌ́ hich Hẽwandam chi Haaijã, mag k'ap'ʌ hapieg hich chi Hiewaata t'umaam k'ʌʌn hat'ee hõtdau paa dʌnʌmjö sĩewai. 5Mag hichdëuta hich Haai k'ap hapieg hõtdau paa dʌnʌmjö sĩewai mʌg durr hich k'aibagau sĩi hedau k'ĩejö simuajã pöd hi t'õo hauba haajem.
6Hich mag jaar hĩchab woun hãb Juan ha t'ʌ̃r sim sĩejim haajem, Hẽwandamau jʌr hautarr. 7Maguan sĩi hich hẽudee deeum woun hãb bëejuuta jaau nʌrrajim haajem, mag wounta k'ĩchag hee hõt paa dʌnʌmjö sim ha jaaubaawai hõor t'umaam k'ʌʌnag mag hiekta hʌ̈k'amk'ĩir. 8Hich Juan chan mag woun hichdëu bëeju ha jaau nʌrrarr k'aba, sĩi mag hõtdaujö sim bëeju jaaumk'ĩirpai jʌr hautarr hajim hanaabá. 9Magtarr haawaita chadcha mag hirua jaaujerr woun hi hẽudee bëebajieb, Hẽwandam Hiewaa. Hichdëuta hich gaaimuapai t'umaam k'ʌʌnag Hẽwandam jãga sĩerrʌ́ ha k'ap hapiejem.
10Mag bëewia mʌg durr hichdëu hompaatarr gaai sĩeichëjim. Pari mʌg durr gaai jooba nʌm k'ʌʌnau hi k'aug hauba, sĩi parhoobam k'ʌʌnpii hajierram. 11Hich durr gaai bëetarrta, mag hamach hee pierrumjã hõrau hi higbajierram. 12Pari hi hisegba hʌ̈u warag hi hiek hʌ̈k'a nʌmua warag hirigta hamach peerdʌpitarr k'ʌʌnan hichdëujã warag Hẽwandam chaainag paapʌ̈imajim. 13Mag hi chaaink'a nʌm chan sĩi mʌg heegarm k'ʌʌnjö chaai paarpam k'õchgau k'apese hawia paarpa hautarr k'abam. Mag hi chaaink'a nʌmʌn, sĩi Hẽwandamau hich garmuata hich hiiu haawai hich chaaink'a hau nʌmʌu.
14Mag, Hẽwandam Hiewaata wounag pawia mʌig heegar sĩeichëjim. Hichta Hẽwandam Chaai hãbpai k'itʌmuata hich hiiu haawai hich Haai hipierraa nem k'ĩir pogk'e wau nʌrrarr marau hoojim. Magta hi gaaimua marau k'ap'ʌ nʌisijim, jãga Hẽwandam chi Hayaujã maach jãsene sĩerrʌ́. 15Hi jaauwiata mag Juan hõor pör choomie k'ararrau hõrag, “Mʌ hẽudee hurumta mʌ k'ãaijã hiek t'eeg hʌ̃rpai simgui” haajeejim, hichta hi t'aabaju nawe sĩerr haawai.
16Hichta Hẽwandam Hiewaa maach dʌ̈i wajap'a k'itaawai maachdëu nem hig nʌmjã höo k'augbata hich mag dedee haajem. 17Hẽwandamau Moiseeg ley p'ãpiewai sĩi jãga wënʌrraju haai nʌ ha k'ap hamk'ĩirpai p'ãpijim. Pari jũrr Hẽwandamau hich Hiewaa Jesucristo päaiwai, hichta hich Chaai chaar haawai, warre hich gaaimuata hi jãga chitʌ́ ha k'ap'ʌnaa hĩchab maach hichdëu k'õsi simjã k'ap hamk'ĩirta pʌ̈ijim. 18Hãbmuajã Hẽwandam chi Haai chan bʌ̃ʌrjã hooba haajem. Pari hich chi Chaai hãbpai k'itʌmjã hich Haai dʌ̈i hãbam Hẽwandamk'anaa hi dʌ̈i hãba sĩejeewai hi hoo nʌm gaaimuata chi Haaijã warag maadëu k'ap'ʌ paauk'amam, hí jãga sĩerrʌ́.
Juan chi pör choomie chan hõrau nʌ narr k'abajim
(Mt 3:11-12; Mr 1:7-8; Lc 3:15-17)
19Mag Hẽwandamau pʌ̈iju jaaujerr bëeju hanʌm hich hẽudee hurum Juanau jaau nʌrrarr hed gaai Jerusalén p'öbör heemua judionaan chi pörk'a narr k'ʌʌnau p'adnaan pʌ̈ijierram, Levinaan ha t'ʌ̃ʌrjerr k'ʌʌn dʌ̈i, mak'ʌʌnau chi Juan haar wëtwia hirig, “¿Pʌ k'aíuma? ¿Pʌʌta nawe Hẽwandamau pʌ̈iju ha jaaujerrá?” ha k'ap jëeumk'ĩir. 20Chadcha mag wëtwia hichig jëeubaimaawai Juanau hamag, —Mʌ chan nawe Hẽwandamau pʌ̈iju ha jaaujerr k'abamgui hajim.
21Magbaawai deeu hamachdëupai, —Magan ¿pʌ k'aíuma? ¿Pʌ Elías k'abá? habaawai, jũrr hichdëu, —Mʌ chan Elías k'abamgui hajim hamag.
Magbaa deeu hamachdëupai, —¿Wa pʌ warrgarwe hich Hẽwandamaucha hich hi jaaumk'ĩir jʌr hauju ha jaaujerráwa? ha jëeubaawai, jũrr hamag, —Hʌ̃hʌ̃, mʌ majã k'abamgui hajim.
22Pari magʌmjã pʌaba, —¿Pʌ k'aíuma? hajierram. Pua marag pʌch jaaubam, ¿marau k'an ha jaaubaimaagauma maach pʌ̈itarr k'ʌʌnag? hajierram hirig.
23Magbaawai Juanau hamag magjim:
—Mʌʌn warrgar Hẽwandam hi jaaumie Isaías k'ararrau jaautarrjö, hajappai hõor barba haajem haar chiraajemʌugui hajim. Mʌʌn sĩi, “Maach Pör bëeimʌʌ sĩewai hi bëeju nawe pãach t'ãar k'ĩir k'augbat t'ãraucha k'õsi hi hiek hʌ̈k'aag” ha jaaujemʌugui hajim.
24Pari mag k'ap haag hirig jëwaan bëetarr k'ʌʌnjã Moiseeu p'ã pʌarr hiek wajapcha hʌʌrk'aajerr k'ʌʌnau pʌ̈itarr k'ʌʌn hajim, fariseonaan. Maguata hamachta chi t'ierrnaan hawia hirig mag nʌrrapimap'apaim hiek'au hirig, 25—Pʌ hiek mag warrgarwe hich Hẽwandamau pʌ̈iju ha jaaujerrjã k'aba, Eliajã k'aba, Hẽwandam hi jaaujerrjã k'abam hanʌmta, magan ¿jãgwi pua hõor pör choo simma? hajierram hirig.
26Magbaawai Juanau, —Muan sĩi dödamaupaita hõor pör choo chitʌmgui hajim. Pari pãach hee woun hãb sim, hichta hich Hẽwandamaucha pʌ̈iju ha jaaujerrau. Ma hagt'a pãrau k'augba naabahab, mamʌ hi barcheewai k'ĩir k'aug naamk'ĩirta hag nawe mua hõor pör choo chitʌmgui hajim. 27Maata mʌ hẽudee hurum. Mʌ chan sĩi hi chogk'a chitaagpaijã serbiiba chirʌmgui hajim, Jesús higwia.
28Mag hi k'ap haag hirig jëeuchëtarr t'um hi hiek'amarrpa döjã Jordán hanʌm higaau p'öbördam Betania hanʌm hee hajim, hich Juan k'ararrau hõor pör choo sĩerr haig.
Jesús corderojö Hẽwandamau pʌ̈itarr
29Mag hichig jëeuchëtarr k'ʌʌn dʌ̈i hiyʌ̈ʌ sĩerr noram Juanau hoowai, mag hirua hamag jaau sĩerr Jesuuta hi haig hur nʌrrajim. Mag hich haig hurum hoo hat'aawai hich haig narr k'ʌʌnag, —Pãadë hoobat hajim: Hẽwandamau pʌ̈itarr har hur k'itʌm. Jãguata corderodamjö hʌdʌraa hich t'õopibarmua hõor t'umaam k'ʌʌn pekau chugpaa haujugui hajim. 30Jãg higwiata norr mua pãrag, “Mʌ hẽudee hãb hurumta mʌ k'ãaijã hiek t'eeg hʌ̃rpainaa hichta mʌ k'ãyaujã warrgarwe hich mag sĩerrʌmgui” hajim Juan chi hõor pör choomieu. 31Mag jaaumamua, Mʌchdëujã k'augba chirajimgui hajim, hiita hich Hẽwandamaucha pʌ̈itarr. Pari hĩsin chad mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim, hich k'abahab maachdëu nʌ narr. Mamʌ mʌg maach israelnaanag hi k'ap hamk'ĩirta muan jãg hõor pör choo chitʌmgui hajim.
32Maimua mag jajawagmamua, hĩchab hewag pawi hichdëu hootarr higwiajã Juan chi hõor pör choomieu, —Muan mʌch daúacha Hẽwandam Hak'aarta duburjö k'itʌmta hʌ̃gt'armua bëewia Jesús gaai jupbaichëmjã hoojimgui hajim. 33Hag nawe chan mua k'augba chirajimgui hajim, hiita warrgarwe Hẽwandamau pʌ̈iju ha jaaujerrk'a sim. Mamʌ mʌg hõor pör choomk'ĩir mʌch pʌ̈itarrauta mʌchigcha, “Har pʌch dak'ĩraa chi Hak'aar hʌ̃gt'armua bëewia woun hãb sim gaai jupbaicheewai pua k'ap'ʌ haju, mag wounauta hich Hẽwandam Hak'aarcha hõrag deemaju” ha jaautarr haawai, 34hĩsin chadau mua hi k'ap'ʌ chirʌmgui hajim, mag mʌchig jaautarrjö bëewi hi gaaita jupbaichëm mʌch daúacha hootarr haawai. Maguata hĩchab mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim Juanau Jesús higwia, hi chadchata Hẽwandam Hiewaau.
Jesuu hich dʌ̈i hogdʌba wënʌrramk'ĩir nacha jʌr hautarr k'ʌʌn
35Maimua hag noram hagt'a mag p'öbördam Betania hanʌm haig mʌ chirajim, mʌch k'apeen dʌ̈i, maach maestro Juan k'ararrpa hãba. 36Mag maig maar nʌmta, Jesús dich nʌrrʌm hoobaawai maar maestroou, —Pãadë hoobat: Jãata Hẽwandamau pʌ̈itarrauwai hajim, corderodamjö hʌdʌraa hich t'õopibarmua hõor peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈itarr.
37Maach jʌ̃g daar maach maestro Juanau mag hiek'abarm hũrbaawai Jesús hẽudee maar wëtjim. 38Mag dichmamua hewag hoowai, maar hich hẽudee wëtum k'aug hat'aawai marag, —¿Pãar k'anta jʌr wënʌrrʌ́ma? hajim.
Magbaawai marau jũrr hirig, —Maestro, ¿pʌ jam chiraajẽ? hajim.
39Magbaawai Jesuu marag, —Magan mʌ dʌ̈i wëttarrau hajim, mʌ chiraajem haar k'augaan.
Magbaa chadcha hi dʌ̈i wëtwi hi sĩerr haar maar barimajim. Mamʌ ya maagwai k'eeuragam las cuatrojö sĩerr haawai warag hich maig k'ëujim.
40Mag Juanau Jesús jaau sim hũrwia hãb hagjö mʌ dʌ̈i hẽudee matarr Andrés hajim, Simón Pedro dʌ̈i k'od hãbam. 41Mag Andrés hanʌmua hich naam Simón jʌraan mawia hoobaimaawai hirig, —Ya hĩsin chadau maran warrgarwe Hẽwandamau Mesías pʌ̈iju ha jaaujerr dʌ̈ita hoobarmgui hajim hanʌm. (Mag Mesías haawai griego meúa Cristo haawaiu.)
42Maimua chadcha chi Simón hich dʌ̈i haibëejim, maar Jesús dʌ̈i narr haig. Mag hich haig waipierrwai Jesuu chi Simonag, —Pʌ Simón k'abahab hajim, Jonás hiewaa. Pari hĩsmua hatag pʌ Cefas ha t'ʌ̃rjugui hajim. (Mag Cefas haawai griegonaan meúa Pedro haawaiu. Mag Pedro ha sim haig mokpör haawaiu.)
Hich dʌ̈i wënʌrramk'ĩir Jesuu Felipe dʌ̈i Natanael p'ë harrtarr
43Hag noram Jesús jũrr Galilea durr maju haadëjim. Mag nʌm hee Felipe dʌ̈i hoojim. Mag hoobaawai hirig, —Felipe, mʌ dʌ̈i marrau hajim.
44Mag woundam Felipe hanʌm p'öbördam Betsaida hanʌm heem hajim, Andrés dʌ̈i Pedropa hãba naajerr p'öbör heem. 45Maimua jũrr Felipeeu deeum woun Natanael hanʌm jʌraan mawia, hirig maguimajim haajem:
—Natanael, maran ya Jesús dʌ̈ita wënʌrrʌmgui hajim hanʌm, har Nazaret p'öbör hee woun hãb José haajem hag hiewaa dʌ̈i. Hich jãg higwiata Moisés k'ararrau hẽsap p'ã pʌarr gaaijã jãg jaaunaa, Hẽwandam hi jaaumienaujã jãg jaauba haajeejieba haimajim haajem Felipeeu.
46Magbaawai chi Natanaelau Felipeeg, —Hʌ̈k'abamgui hajim hanʌm. ¿K'aíu pʌrʌg jaauwai mag Nazaret p'öbör heemuata hõor chi t'et'emk'a höbërju ha jaaujĩ? hajim hanʌm.
Mamʌ magbaawai chi Felipeeu, —Magan hoobahur hajim hanʌm, k'ap haag.
47Magbaawai chadcha hi dʌ̈i bëejim. Mag bëewia ya hich haig pabaicheewai Jesuu hirig —Hachá k'itaichëm israel chaardam. Mʌg woundaman chadchata hö hak'aar wajap'ata chirabpama hajim hichigcha.
48Jesuu hichig mag hiek'abarm hũrbaawai Natanaelau hirig, —¿Jãga pua mag mʌ hö hak'aar hajap'a chirʌm k'ap'ʌ chirʌ́? hajim.
Magbaa Jesuu hirig, —Felipeeu pʌ mawag hëeurrju nawe, har pʌch dik'u gaau higo bʌ̈ heegar sĩewai, mua pʌ hoobajieb hajim.
49Magbaa Natanaelau, —Maestro, pʌʌn chadchata Hẽwandam Hiewaau. Pʌch k'abahab hajim, israelnaan Rey marau nʌ narr.
50Magbaa Jesuu hirig, —¿Higo bʌ̈ heegar mʌchdëu pʌch hootarr ha jaaubaawaita pua mʌrʌg mag chirʌ́? Hĩsta pua hag k'ãyaujã nem wajapcharam hoogpabahab hajim.
51Maimua hich Jesuupai hĩchab maach t'um hich dʌ̈i k'apeerk'a haumarr k'ʌʌnag, —Mua pãrag jaauk'imgui hajim: Cha hiek'a chirʌm hiek'au chadcha mʌch chi Hemk'ooi Hiewaa haigta Hẽwandam chognaan hʌ̃gt'armua heegjã bëenaa deeu hʌ̃gt'aa waaidʌtk'ak'ak'am hoojugui hajim.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Узнать больше о Hẽwandam Hiek