Matei 11
VDC
11
1După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni și să propovăduiască în cetăţile lor.
Trimișii lui Ioan Botezătorul
2Ioan#Luca 7:18. a auzit din#Cap. 14:3. temniţă despre lucrările lui Hristos 3și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu ești Acela#Gen. 49:10. Num. 24:17. Dan. 9:24. Ioan 6:14. care are să vină sau să așteptăm pe altul?” 4Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi și ce vedeţi: 5Orbii#Is. 29:18; 35:4-6; 42:7. Ioan 2:23; 3:2; 5:36; 10:25,38; 14:11. își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, și săracilor#Ps. 22:26. Is. 61:1. Luca 4:18. Iac. 2:5. li se propovăduiește Evanghelia. 6Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi#Is. 8:14,15. Cap. 13:57; 24:10; 26:31. Rom. 9:32,33. 1 Cor. 1:23; 2:14. Gal. 5:11. 1 Pet. 2:8. un prilej de poticnire.”
Mărturia lui Isus despre Ioan
7Pe când#Luca 7:24. se duceau ei, Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieșit să vedeţi în pustie? O trestie#Efes. 4:14. clătinată de vânt? 8Dacă nu, atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor. 9Atunci ce aţi ieșit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, și#Cap. 14:5; 21:26. Luca 1:76; 7:26. mai mult decât un proroc; 10căci el este acela despre care s-a scris:
‘Iată # Mal. 3:1. Marcu 1:2. Luca 1:76; 7:27. , trimit înaintea Feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’
11 Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12Din#Luca 16:16. zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. 13Căci până la Ioan au prorocit toţi#Mal. 4:6. prorocii și Legea. 14Și, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie#Mal. 4:5. Cap. 17:12. Luca 1:17., care trebuia să vină. 15Cine#Cap. 13:9. Luca 8:8. Apoc. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22. are urechi de auzit să audă. 16Cu#Luca 7:31. cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în pieţe și strigă la tovarășii lor: 17‘V-am cântat din fluier, și n-aţi jucat; v-am cântat de jale, și nu v-aţi tânguit.’ 18Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: ‘Are drac!’ 19A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten#Cap. 9:10. al vameșilor și al păcătoșilor!’ Totuși#Luca 7:35. Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”
Mustrarea cetăţilor nepocăite
20Atunci#Luca 10:13., Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 21„Vai de tine, Horazine!” , a zis El. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu#Iona 3:6-8. sac și cenușă. 22De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va#Cap. 10:15. Vers. 24. fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. 23Și tu, Capernaume, vei fi înălţat#Is. 14:13. Plâng. 2:1. oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai ușor pentru#Cap. 10:15. ţinutul Sodomei decât pentru tine.”
Lucrurile descoperite pruncilor. Jugul lui Hristos
25În#Luca 10:21. vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai#Ps. 8:2. 1 Cor. 1:19,27; 2:8. 2 Cor. 3:14. ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi și pricepuţi și#Cap. 16:17. le-ai descoperit pruncilor. 26Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale! 27Toate#Cap. 28:18. Luca 10:22. Ioan 3:35; 13:3; 17:2. 1 Cor. 15:27. lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu, și#Ioan 1:18; 6:46; 10:15. nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 28Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29Luaţi jugul Meu asupra voastră și#Ioan 13:15. Filip. 2:5. 1 Pet. 2:21. 1 Ioan 2:6. învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit#Zah. 9:9. Filip. 2:7,8. cu inima; și#Ier. 6:16. veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30Căci#1 Ioan 5:3. jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu