Luca 21
VDC
21
Văduva săracă
1Isus Și-a ridicat ochii și a#Marcu 12:41. văzut pe niște bogaţi care își aruncau darurile în vistierie. 2A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi. 3Și a zis: „Adevărat vă spun că#2 Cor. 8:12. această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, 4căci toţi aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”
Nimicirea Ierusalimului și venirea Fiului omului
5Pe când vorbeau unii#Mat. 24:1. Marcu 13:1. despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6„Vor veni zile când nu va#Cap. 19:44. rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 7„Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” 8Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă#Mat. 24:4. Marcu 13:5. Efes. 5:6. 2 Tes. 2:3. să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ și ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeţi după ei. 9Când veţi auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată.” 10„Apoi#Mat. 24:7., le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii. 11Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. 12Dar#Marcu 13:9. Apoc. 2:10. înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în#Fapte 4:3; 5:18; 12:4; 16:24. temniţe, vă vor târî#Fapte 25:23. înaintea împăraţilor și înaintea dregătorilor din#1 Pet. 2:13. pricina Numelui Meu. 13Aceste lucruri vi#Filip. 1:28. 2 Tes. 1:5. se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. 14Ţineţi bine minte#Mat. 10:19. Marcu 13:11. Cap. 12:11., să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde, 15căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă#Fapte 6:10. toţi potrivnicii voștri. 16Veţi#Mica 7:6. Marcu 13:12. fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi#Fapte 7:59; 12:2. dintre voi. 17Veţi#Mat. 10:22. fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. 18Dar#Mat. 10:30. niciun păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.
Îndemn la veghere
20 Când # Mat. 24:15. Marcu 13:14. veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știţi că atunci pustiirea lui este aproape. 21Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. 22Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să#Dan. 9:26,27. Zah. 11:1. se împlinească tot ce este scris. 23Vai#Mat. 24:19. de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară și mânie, împotriva norodului acestuia. 24Vor cădea sub ascuţișul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până#Dan. 9:27; 12:7. Rom. 11:25. se vor împlini vremurile neamurilor. 25Vor#Mat. 24:29. Marcu 13:24. 2 Pet. 3:10,12. fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor; 26oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci#Mat. 24:29. puterile cerurilor vor fi clătinate. 27Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind#Mat. 24:30. Apoc. 1:7; 14:14. pe un nor cu putere și slavă mare. 28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se#Rom. 8:19,23. apropie.” 29Și#Mat. 24:32. Marcu 13:28. le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul și toţi copacii. 30Când înfrunzesc și-i vedeţi, voi singuri cunoașteţi că de acum vara este aproape. 31Tot așa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 32Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. 33Cerul#Mat. 24:35. și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 34Luaţi seama#Rom. 13:13. 1 Tes. 5:6. 1 Pet. 4:7. la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieţii acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35Căci ziua aceea va veni ca#1 Tes. 5:2. 2 Pet. 3:10. Apoc. 3:3; 16:15. un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 36Vegheaţi dar în tot timpul#Mat. 24:42; 25:13. Marcu 13:33. și rugaţi-vă#Cap. 18:1., ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să staţi#Ps. 1:5. Efes. 6:13. în picioare înaintea Fiului omului.” 37Ziua, Isus învăţa#Ioan 8:1,2. pe norod în Templu, iar#Cap. 22:39. noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. 38Și tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu