Exodul 34
VDC

Exodul 34

34
Noile table
1Domnul a zis lui Moise: „Taie#Cap. 32:16,19. Deut. 10:1. două table de piatră ca cele dintâi și Eu#Vers. 28. Deut. 10:2,4. voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat. 2Fii gata dis-de-dimineaţă și suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai#Cap. 19:20; 24:12.; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. 3Nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arate pe tot muntele#Cap. 19:12,13,21., și nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.” 4Moise a tăiat două table de piatră ca și cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. 5Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit#Cap. 33:19. Num. 14:17. Numele Domnului. 6Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu#Num. 14:18. 2 Cron. 30:9. Neem. 9:17. Ps. 86:15; 103:8; 111:4; 112:4; 116:5; 145:8. Ioel 2:13. plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate#Ps. 31:19. Rom. 2:4. și credincioșie#Ps. 57:10; 108:4., 7care#Cap. 20:6. Deut. 5:10. Ps. 86:15. Ier. 32:18. Dan. 9:4. Își ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă#Ps. 103:3; 30:4. Dan. 9:9. Efes. 4:32. 1 Ioan 1:9. fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește#Cap. 23:7,21. Ios. 24:19. Iov 10:14. Mica 6:11. Naum 1:3. pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinţilor în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!”
Înnoirea legământului
8Îndată, Moise s-a plecat#Cap. 4:31. până la pământ și s-a închinat. 9El a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul#Cap. 33:15,16. nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat#Cap. 33:3., dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea#Deut. 32:9. Ps. 28:9; 33:12; 78:62; 94:14. Ier. 10:16. Zah. 2:12. Ta!” 10Domnul a răspuns: „Iată, Eu fac#Deut. 5:2; 29:12,14. un legământ. Voi face în faţa întregului popor minuni#Deut. 4:32. 2 Sam. 7:23. Ps. 77:14; 78:12; 147:20. care n-au avut loc în nicio ţară și la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate#Deut. 10:21. Ps. 145:6. Is. 64:3.. 11Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc#Deut. 5:32; 6:3,25; 12:28,32; 28:1. azi. Iată, voi#Cap. 33:2. izgoni dinaintea ta pe amoriţi, canaaniţi, hetiţi, fereziţi, heviţi și iebusiţi. 12Să nu cumva să#Cap. 23:32. Deut. 7:2. Jud. 2:2. faci legământ cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă#Cap. 23:33. pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. 13Dimpotrivă, să le dărâmaţi#Cap. 23:24. Deut. 12:3. Jud. 2:2. altarele, să le sfărâmaţi stâlpii idolești și să le trântiţi la pământ#Deut. 7:5; 12:2. Jud. 6:25. 2 Împ. 18:4; 23:14. 2 Cron. 31:1; 34:3,4. idolii. 14Să nu te închini#Cap. 20:3,5. înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numește gelos#Is. 9:6; 57:15., este un Dumnezeu#Cap. 20:5. gelos. 15Ferește-te#Vers. 12. să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind#Deut. 31:16. Jud. 2:17. Ier. 3:9. Ezec. 6:9. înaintea dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească#Num. 25:2. 1 Cor. 10:27. și pe tine și să mănânci#Ps. 106:28. 1 Cor. 8:4,7,10. din jertfele lor; 16ca nu cumva să iei din fetele#Deut. 7:3. 1 Împ. 11:2. Ezra 9:2. Neem. 13:25. lor neveste fiilor tăi și, astfel, fetele lor, curvind#Num. 25:1,2. 1 Împ. 11:4. înaintea dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor. 17Să nu-ţi faci#Cap. 32:8. Lev. 19:4. un dumnezeu turnat.
Sărbătorile
18Să ţii Sărbătoarea Azimilor#Cap. 12:15; 23:15.: timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor#Cap. 13:4. ai ieșit din Egipt. 19Orice întâi#Cap. 13:2,12; 22:29. Ezec. 44:30. Luca 2:23. născut este al Meu, chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. 20Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut#Cap. 13:13. Num. 18:15. al măgăriţei, iar dacă nu-l răscumperi, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi și să nu te înfăţișezi cu mâinile#Cap. 23:15. Deut. 16:16. 1 Sam. 9:7,8. 2 Sam. 24:24. goale înaintea Mea. 21Șase zile#Cap. 20:9; 23:12; 35:2. Deut. 5:12,13. Luca 13:14. să lucrezi, iar în ziua a șaptea să te odihnești; să te odihnești, chiar în vremea aratului și a seceratului. 22Să ţii#Cap. 23:16. Deut. 16:10,13. Sărbătoarea Săptămânilor, a celor dintâi roade din secerișul grâului, și Sărbătoarea Strângerii Roadelor la sfârșitul anului. 23De trei#Cap. 23:14,17. Deut. 16:16. ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 24Căci voi#Cap. 33:2. Lev. 18:24. Deut. 7:1. Ps. 78:55; 80:8. izgoni neamurile dinaintea ta și-ţi voi#Deut. 12:20; 19:8. întinde hotarele și nimeni nu-ţi va#Gen. 35:5. 2 Cron. 17:10. Prov. 16:7. Fapte 18:10. pofti ţara în timpul când te vei sui de trei ori pe an ca să te înfăţișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. 25Să n-aduci#Cap. 23:18. cu pâine dospită sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea, și carnea din#Cap. 12:10. jertfa praznicului Paștelor să nu fie ţinută în timpul nopţii până dimineaţa. 26Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga#Cap. 23:19. Deut. 26:2,10. celor dintâi roade ale pământului.
Iedul#Cap. 23:19. Deut. 14:21. să nu-l fierbi în laptele mamei lui.” 27Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele#Vers. 10. Deut. 4:13; 31:9. acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel!” 28Moise#Cap. 24:18. Deut. 9:9,18. a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a#Vers. 1. Cap. 31:18; 32:16. Deut. 4:13; 10:2,4. scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci.
Slava lui Moise
29Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două#Cap. 32:15. table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea#Mat. 17:2. 2 Cor. 3:7,13. feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. 30Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. 31Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. 32După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el#Cap. 24:3. le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. 33Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă#2 Cor. 3:13. pe faţă. 34Când intra#2 Cor. 3:16. Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. 35Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu