Efeseni 6
VDC

Efeseni 6

6
1Copii, ascultaţi#Prov. 23:22. Col. 3:20. în Domnul de părinţii voștri, căci este drept. 2„Să cinstești#Exod 20:12. Deut. 5:16; 27:16. Ier. 35:18. Ezec. 22:7. Mal. 1:6. Mat. 15:4. Marcu 7:10. pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3„ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 4Și voi, părinţilor#Col. 3:21., nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i#Gen. 18:19. Deut. 4:9; 6:7,20; 11:19. Ps. 78:4. Prov. 19:18; 22:6; 29:17. în mustrarea și învăţătura Domnului. 5Robilor#Col. 3:22. 1 Tim. 6:1. Tit 2:9. 1 Pet. 2:18., ascultaţi de stăpânii voștri pământești cu#2 Cor. 7:15. Filip. 2:12. frică și cutremur, în#1 Cron. 29:17. Col. 3:22. curăţie de inimă, ca de Hristos. 6Slujiţi-le nu#Col. 3:22,23. numai când sunteţi sub ochii lor, ca și cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 7Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 8căci știţi#Rom. 2:6. 2 Cor. 5:10. Col. 3:24. că fiecare, fie#Gal. 3:28. Col. 3:11. rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 9Și voi, stăpânilor#Col. 4:1., purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări#Lev. 25:43., ca unii care știţi că Stăpânul lor și al#Ioan 13:13. 1 Cor. 7:22. vostru este în cer și#Rom. 2:11. Col. 3:25. că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în#Cap. 1:19; 3:16. Col. 1:11. puterea tăriei Lui. 11Îmbrăcaţi-vă#Rom. 13:12. 2 Cor. 6:7. Vers. 13. 1 Tes. 5:8. cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii#Mat. 16:17. 1 Cor. 15:50. și sângelui, ci împotriva căpeteniilor#Rom. 8:38. Cap. 1:21. Col. 2:15., împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor#Luca 22:53. Ioan 12:31; 14:30. Cap. 2:2. Col. 1:13. întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești. 13De aceea#2 Cor. 10:4. Vers. 11., luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în#Cap. 5:16. ziua cea rea și să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. 14Staţi gata dar, având mijlocul încins#Is. 11:5. Luca 12:35. 1 Pet. 1:13. cu adevărul, îmbrăcaţi#Is. 59:17. 2 Cor. 6:7. 1 Tes. 5:8. cu platoșa neprihănirii, 15având picioarele încălţate#Is. 52:7. Rom. 10:15. cu râvna Evangheliei păcii. 16Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul#1 Ioan 5:4. credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17Luaţi#Is. 59:17. 1 Tes. 5:8. și coiful mântuirii și sabia#Evr. 4:12. Apoc. 1:16; 2:16; 19:15. Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni#Luca 18:1. Rom. 12:12. Col. 4:2. 1 Tes. 5:17. și cereri. Vegheaţi#Mat. 26:41. Marcu 13:33. la aceasta cu toată stăruinţa și rugăciune#Cap. 1:16. Filip. 1:4. 1 Tim. 2:1. pentru toţi sfinţii 19și pentru#Fapte 4:29. Col. 4:3. 2 Tes. 3:1. mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu#2 Cor. 3:12. îndrăzneală taina Evangheliei, 20al cărei sol în#2 Cor. 5:20. lanţuri sunt#Fapte 26:29; 28:20. Cap. 3:1. Filip. 1:7,13,14. 2 Tim. 1:16; 2:9. Filim. 10.; pentru ca, zic, să vorbesc cu#Fapte 28:31. Filip. 1:20. 1 Tes. 2:2. îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21Acum, ca#Col. 4:7. să știţi și voi despre mine, Tihic#Fapte 20:4. 2 Tim. 4:12. Tit 3:12., preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22Vi l-am#Col. 4:8. trimis înadins, ca să luaţi cunoștinţă despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 23Pace#1 Pet. 5:14. fraţilor și dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 24Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos#Tit 2:7. în curăţie. Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu