Efeseni 2
VDC

Efeseni 2

2
1Voi#Ioan 5:24. Col. 2:13. eraţi#Vers. 5. Cap. 4:18. morţi în greșelile și în păcatele voastre, 2în#1 Cor. 6:11. Cap. 4:22. Col. 1:21; 3:7. 1 Ioan 5:19. care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul#Cap. 6:12. puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării#Cap. 5:6. Col. 3:6.. 3Între#Tit 3:3. 1 Pet. 4:3. ei eram și noi toţi odinioară, când trăiam în poftele#Gal. 5:16. firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram#Ps. 51:5. Rom. 5:12,14. din fire copii ai mâniei, ca și ceilalţi. 4Dar Dumnezeu, care este bogat#Rom. 10:12. Cap. 1:7. Vers. 7. în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5măcar#Rom. 5:6,8,10. Vers. 1. că eram morţi în greșelile noastre, ne-a#Rom. 6:4,5. Col. 2:12,13; 3:1. adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești#Cap. 1:20., în Hristos Isus, 7ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea#Tit 3:4. Rom. 3:24. Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8Căci#Vers. 5. prin har aţi fost mântuiţi, prin#Rom. 4:16. 2 Tim. 1:9. credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul#Mat. 16:17. Ioan 6:44,65. Rom. 10:14,15,17. Cap. 1:19. Filip. 1:29. lui Dumnezeu. 9Nu#Rom. 3:20,27,28; 4:2; 9:11; 11:6. 1 Cor. 1:29-31. 2 Tim. 1:9. Tit 3:5. prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea#Deut. 32:6. Ps. 100:3. Is. 19:25; 29:23; 44:21. Ioan 3:3,5. 1 Cor. 3:9. 2 Cor. 5:5,17. Cap. 4:24. Tit 2:14. Lui și am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a#Cap. 1:4. pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naștere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur și care sunt tăiaţi împrejur în trup#1 Cor. 12:2. Cap. 5:8. Col. 2:21; 2:13. de mâna omului, 12aduceţi-vă aminte#Rom. 2:28,29. Col. 2:11. că în vremea aceea#Cap. 4:18. Col. 1:21. eraţi fără Hristos, fără#Ezec. 13:9. Ioan 10:16. drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele#Rom. 9:4,8. făgăduinţei, fără#1 Tes. 4:13. nădejde și fără#Gal. 4:8. 1 Tes. 4:5. Dumnezeu în lume. 13Dar acum#Gal. 3:28., în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi#Fapte 2:39. Vers. 17., aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14Căci El#Mica 5:5. Ioan 16:33. Fapte 10:36. Rom. 5:1. Col. 1:20. este pacea noastră, care din doi a#Ioan 10:16. Gal. 3:28. făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea 15și, în trupul Lui, a înlăturat#Col. 2:14,20. vrăjmășia#Col. 1:22. dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuși un singur om#2 Cor. 5:17. Gal. 6:15. Cap. 4:24. nou, făcând astfel pace, 16și a împăcat#Col. 1:20-22. pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit#Rom. 6:6; 8:3. Col. 2:14. vrăjmășia. 17El a venit astfel#Is. 57:19. Zah. 9:10. Fapte 2:39; 10:36. Rom. 5:1. Vers. 13,14. să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, și pace celor#Ps. 148:14. ce erau aproape. 18Căci prin#Ioan 10:9; 14:6. Rom. 5:2. Cap. 3:12. Evr. 4:16; 10:19,20. 1 Pet. 3:18. El și unii, și alţii avem intrare la Tatăl, într-un#1 Cor. 12:13. Cap. 4:4. Duh. 19Așadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni#Filip. 3:20. Evr. 12:22,23. cu sfinţii, oameni din casa#Gal. 6:10. Cap. 3:15. lui Dumnezeu, 20fiind zidiţi#1 Cor. 3:9,10. Cap. 4:12. 1 Pet. 2:4,5. pe#Mat. 16:18. Gal. 2:9. Apoc. 21:14. temelia apostolilor#1 Cor. 12:28. Cap. 4:11. și prorocilor, piatra#Ps. 118:22. Is. 28:16. Mat. 21:42. din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21În El#Cap. 4:15,16. toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu#1 Cor. 3:17; 6:19. 2 Cor. 6:16. sfânt în Domnul. 22Și prin#1 Pet. 2:5. El și voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu