Efeseni 1
VDC

Efeseni 1

1
1Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin#2 Cor. 1:1. voia lui Dumnezeu, către sfinţii#Rom. 1:7. 2 Cor. 1:1. care sunt în Efes și#1 Cor. 4:17. Cap. 6:21. Col. 1:2. credincioșii în Hristos Isus: 2Har#Gal. 1:3. Tit 1:4. și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 3Binecuvântat#2 Cor. 1:3. 1 Pet. 1:3. să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 4În El, Dumnezeu ne-a#Rom. 8:28. 2 Tes. 2:13. 2 Tim. 1:9. Iac. 2:5. 1 Pet. 1:2; 2:9. ales înainte#1 Pet. 1:2,20. de întemeierea lumii, ca să fim#Luca 1:75. Cap. 2:10; 5:27. Col. 1:22. 1 Tes. 4:7. Tit 2:12. sfinţi și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5ne-a rânduit mai#Rom. 8:29,30. Vers. 11. dinainte să fim înfiaţi#Ioan 1:12. Rom. 8:15. 2 Cor. 6:18. Gal. 4:5. 1 Ioan 3:1. prin Isus Hristos, după#Mat. 11:26. Luca 12:32. 1 Cor. 1:21. Vers. 9. buna plăcere a voiei Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe#Rom. 3:24; 5:15. care ni l-a dat în Preaiubitul Lui#Mat. 3:17; 17:5. Ioan 3:35; 10:17.. 7În#Fapte 20:28. Rom. 3:24. Col. 1:14. Evr. 9:12. 1 Pet. 1:18,19. Apoc. 5:9. El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile#Rom. 2:4; 3:24; 9:23. Cap. 2:7; 3:8,16. Filip. 4:19. harului Său 8pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înţelepciune și de pricepere; 9căci a binevoit să ne descopere#Rom. 16:25. Cap. 3:4,9. Col. 1:26. taina voiei Sale după planul pe care-l#Cap. 3:11. 2 Tim. 1:9. alcătuise în Sine Însuși, 10ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea#Gal. 4:4. Evr. 1:2; 9:10. 1 Pet. 1:20. vremurilor, spre#1 Cor. 3:22,23; 11:3. Cap. 2:15; 3:15. a-Și uni iarăși într-unul în Hristos toate#Filip. 2:9,10. Col. 1:20. lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ. 11În El#Fapte 20:32; 26:18. Rom. 8:17. Col. 1:12; 3:24. Tit 3:7. Iac. 2:5. 1 Pet. 1:4. am fost făcuţi și moștenitori, fiind rânduiţi mai#Vers. 5. dinainte, după#Is. 46:10,11. hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale, 12ca#Vers. 6,14. 2 Tes. 2:13. să slujim de laudă slavei Sale, noi, care#Iac. 1:18. mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13Și voi, după ce aţi auzit cuvântul#Ioan 1:17. 2 Cor. 6:7. adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El și aţi fost pecetluiţi cu#2 Cor. 1:22. Cap. 4:30. Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14și care#2 Cor. 1:22; 5:5. este o arvună a moștenirii noastre, pentru#Luca 21:28. Rom. 8:32. Cap. 4:30. răscumpărarea celor#Fapte 20:28. câștigaţi de Dumnezeu, spre#Vers. 6,12. 1 Pet. 2:9. lauda slavei Lui. 15De aceea și eu, de când am auzit#Col. 1:4. Filim. 5. despre credinţa în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16nu#Rom. 1:9. Filip. 1:3,4. Col. 1:3. 1 Tes. 1:2. 2 Tes. 1:3. încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17Și mă rog ca Dumnezeul#Ioan 20:17. Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să#Col. 1:9. vă dea un duh de înţelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui 18și să vă lumineze ochii#Fapte 26:18. inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea#Cap. 2:12; 4:4. chemării Lui, care este bogăţia slavei moștenirii#Vers. 11. Lui în sfinţi 19și care este faţă de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după#Cap. 3:7. Col. 1:29; 2:12. lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat#Fapte 2:24,33. din morţi și L-a pus#Ps. 110:1. Fapte 7:55,56. Col. 3:1. Evr. 1:3; 10:12. să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, 21mai#Filip. 2:9,10. Col. 2:10. Evr. 1:4. presus de orice domnie#Rom. 8:38. Col. 1:16; 2:15., de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I-a pus totul#Ps. 8:6. Mat. 28:18. 1 Cor. 15:27. Evr. 2:8. sub picioare și L-a dat căpetenie#Cap. 4:15,16. Col. 1:18. Evr. 2:7. peste toate lucrurile Bisericii, 23care#Rom. 12:5. este trupul Lui, plinătatea#1 Cor. 12:12,27. Celui ce#Cap. 4:12; 5:23,30. Col. 1:18,24. împlinește totul în toţi.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu