Coloseni 3
VDC

Coloseni 3

3
1Dacă, deci, aţi#Rom. 6:5. Efes. 2:6. Cap. 2:12. înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos șade#Rom. 8:34. Efes. 1:20. la dreapta lui Dumnezeu. 2Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci#Rom. 6:2. Gal. 2:20. Cap. 2:20. voi aţi murit, și#2 Cor. 5:7. Cap. 1:5. viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când#1 Ioan 3:2. Se va arăta Hristos, viaţa#Ioan 11:25; 14:6. voastră, atunci vă veţi arăta și voi împreună cu El în#1 Cor. 15:43. Filip. 3:21. slavă. 5De aceea, omorâţi#Rom. 8:13. Gal. 5:24. mădularele#Rom. 6:13. voastre care sunt pe pământ: curvia#Efes. 5:3., necurăţia, patima, pofta rea#1 Tes. 4:5. și lăcomia, care#Efes. 5:5. este o închinare la idoli. 6Din pricina#Rom. 1:18. Efes. 5:6. Apoc. 22:15. acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării#Efes. 2:2.. 7Din#Rom. 6:19,20; 7:5. 1 Cor. 6:11. Efes. 2:2. Tit 3:3. numărul lor eraţi și voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. 8Dar#Efes. 4:22. Evr. 12:1. Iac. 1:21. 1 Pet. 2:1. acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase#Efes. 4:29; 5:4. care v-ar putea ieși din gură. 9Nu#Lev. 19:11. Efes. 4:25. vă minţiţi unii pe alţii, întrucât#Efes. 4:22,24. v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se#Rom. 12:2. înnoiește spre cunoștinţă, după#Efes. 4:23,24. chipul Celui ce l-a#Efes. 2:10. făcut. 11Aici nu mai este nici grec#Rom. 10:12. 1 Cor. 12:13. Gal. 3:28; 5:6. Efes. 6:8., nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci#Efes. 1:23. Hristos este totul și în toţi. 12Astfel dar#Efes. 4:24., ca#1 Tes. 1:4. 1 Pet. 1:2. 2 Pet. 1:10. niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinţi și preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă#Gal. 5:22. Efes. 4:2,32. Filip. 2:1. plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 13Îngăduiţi-vă#Marcu 11:25. Efes. 4:2,32. unii pe alţii și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertaţi-vă și voi. 14Dar#1 Pet. 4:8. mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă#Ioan 13:34. Rom. 13:8. 1 Cor. 13. Efes. 5:2. Cap. 2:2. 1 Tes. 4:9. 1 Tim. 1:5. 1 Ioan 3:23; 4:21. cu dragostea, care este legătura#Efes. 4:3. desăvârșirii. 15Pacea#Rom. 14:17. Filip. 4:7. lui Hristos, la#1 Cor. 7:15. care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup#Efes. 2:16,17; 4:4., să stăpânească în inimile voastre și#Cap. 2:7; 3:17. fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă și sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă#1 Cor. 14:26. Efes. 5:19. și cu cântări duhovnicești#Cap. 4:6., cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. 17Și orice#1 Cor. 10:31. faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi#Rom. 1:8. Efes. 5:20. Cap. 1:12; 2:7. 1 Tes. 5:18. Evr. 13:15., prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18Nevestelor#Efes. 5:22. Tit 2:5. 1 Pet. 3:1., fiţi supuse bărbaţilor voștri, cum#Efes. 5:3. se cuvine în Domnul. 19Bărbaţilor#Efes. 5:25,28,33. 1 Pet. 3:7., iubiţi-vă nevestele și nu ţineţi necaz#Efes. 4:31. pe ele. 20Copii#Efes. 6:1., ascultaţi de părinţii voștri în#Efes. 5:24. Tit 2:9. toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21Părinţilor#Efes. 6:4., nu întărâtaţi pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22Robilor#Efes. 6:5. 1 Tim. 6:1. Tit 2:9. 1 Pet. 2:18., ascultaţi în#Vers. 20. toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești#Filim. 16.; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. 23Orice#Efes. 6:6,7. faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ca unii care știţi că#Efes. 6:8. veţi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiţi#1 Cor. 7:22. Domnului Hristos. 25Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu#Rom. 2:11. Efes. 6:9. 1 Pet. 1:17. Deut. 10:17. se are în vedere faţa omului.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu