Faptele Apostolilor 13
VDC

Faptele Apostolilor 13

13
Barnaba și Saul. Elima
1În#Cap. 11:27; 14:26; 15:35. Biserica din Antiohia erau niște proroci și învăţători: Barnaba#Cap. 11:22-26., Simon, numit Niger, Luciu#Rom. 16:21. din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. 2Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte#Num. 8:14. Cap. 9:15; 22:21. Rom. 1:1. Gal. 1:15; 2:9. pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la#Mat. 9:38. Cap. 14:26. Rom. 10:15. Efes. 3:7,8. 1 Tim. 2:7. 2 Tim. 1:11. Evr. 5:4. care i-am chemat.” 3Atunci, după ce au postit#Cap. 6:6. și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. 4Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru#Cap. 4:36.. 5Ajunși la Salamina, au vestit#Vers. 46. Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan#Cap. 12:25; 15:37.. 6După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un#Cap. 8:9. vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus, 7care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 8Dar Elima#Exod 7:11. 2 Tim. 3:8., vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui –, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credinţă. 9Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin#Cap. 4:8. de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el 10și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul#Mat. 13:38. Ioan 8:44. 1 Ioan 3:8. dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11Acum, iată că mâna#Exod 9:3. 1 Sam. 5:6. Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă și întuneric și căuta bâjbâind niște oameni care să-l ducă de mână. 12Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învăţătura Domnului.
Pavel în Perga și în Antiohia Pisidiei
13Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan#Cap. 15:38. s-a despărţit de ei și s-a întors la Ierusalim. 14Din Perga, și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat#Cap. 16:13; 17:2; 18:4. în sinagogă și au șezut jos. 15După citirea#Luca 4:16. Vers. 27. Legii și a Prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt#Evr. 13:22. de îndemn pentru norod, vorbiţi.” 16Pavel s-a sculat, a făcut#Cap. 12:17. semn cu mâna și a zis: „Bărbaţi israeliţi și voi care#Vers. 26,42,43. Cap. 10:35. vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! 17Dumnezeul acestui popor Israel a#Deut. 7:6,7. ales pe părinţii noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta#Exod 1:1. Ps. 105:23,24. Cap. 7:17., în timpul șederii lui în ţara Egiptului, și#Exod 6:6; 13:14,16. l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic. 18Timp#Exod 16:35. Num. 14:33,34. Ps. 95:9,10. Cap. 7:36. de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie. 19Și, după ce a nimicit#Deut. 7:1. șapte popoare în Ţara Canaanului, le-a#Ios. 14:1,2. Ps. 78:55. dat de moștenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. 20După aceste lucruri le-a#Iuda 2,16. dat judecători, până#1 Sam. 3:20. la prorocul Samuel. 21Ei au cerut atunci#1 Sam. 8:5; 10:1. un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin, 22apoi l-a înlăturat#1 Sam. 15:23,26,28; 16:1. Osea 13:11. și le-a#1 Sam. 16:13. 2 Sam. 2:4; 5:3. ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am#Ps. 89:20. găsit pe David, fiul lui Iese, om#1 Sam. 13:14. Cap. 7:46. după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.’ 23Din#Is. 11:1. Luca 1:32,69. Cap. 2:30. Rom. 1:3. sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa#2 Sam. 7:12. Ps. 132:11. Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor#Mat. 1:21. Rom. 11:26., care este Isus. 24Înainte#Mat. 3:1. Luca 3:3. de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel. 25Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine#Mat. 3:11. Marcu 1:7. Luca 3:16. Ioan 1:20,27. credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor.’ 26Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă#Mat. 10:6. Luca 24:47. Cap. 3:26. Vers. 46. v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri. 27Căci locuitorii din Ierusalim și mai-marii lor n-au cunoscut#Luca 23:34. Cap. 3:17. 1 Cor. 2:8. pe Isus și, prin faptul că L-au osândit, au împlinit#Vers. 14,15. Cap. 15:21. cuvintele prorocilor, care#Luca 24:20,44. Cap. 26:22; 28:23. se citesc în fiecare Sabat. 28Măcar că#Mat. 27:22. Marcu 15:13,14. Luca 23:21,22. Ioan 19:6,15. n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuși#Cap. 3:13,14. ei au cerut lui Pilat să-L omoare. 29Și#Luca 18:31; 24:44. Ioan 19:28,30,36,37., după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos#Mat. 27:59. Marcu 15:46. Luca 23:53. Ioan 19:38. de pe lemn și L-au pus într-un mormânt. 30Dar#Mat. 28:6. Cap. 2:24; 3:15,26; 5:30. Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31El#Mat. 28:16. Cap. 1:3. 1 Cor. 15:5-7. S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din#Cap. 1:11. Galileea la Ierusalim și care#Cap. 1:8; 2:32; 3:15; 5:32., acum, sunt martorii Lui înaintea norodului. 32Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa#Gen. 3:15; 12:3; 22:18. Cap. 26:6. Rom. 4:13. Gal. 3:16. făcută părinţilor noștri, 33Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu#Ps. 2:7. Evr. 1:5; 5:5. ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’ 34Că L-a înviat din morţi, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi#Is. 55:3. împlini cu toată credincioșia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.’ 35De aceea mai zice și în alt psalm: ‘Nu#Ps. 16:10. Cap. 2:31. vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’ 36Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit#1 Împ. 2:10. Cap. 2:29., a fost îngropat lângă părinţii săi și a văzut putrezirea. 37Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. 38Să știţi dar, fraţilor, că în El#Ier. 31:34. Dan. 9:24. Luca 24:47. 1 Ioan 2:12. vi se vestește iertarea păcatelor, 39și oricine crede este iertat prin El#Is. 53:11. Rom. 3:28; 8:3. Evr. 7:19. de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. 40Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci#Is. 29:14. Hab. 1:5.: 41‘Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă și pieriţi, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.’”
Prigonirile iudeilor
42Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri. 43Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulţi din iudei și din prozeliţii evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și-i#Cap. 11:23; 14:22. îndemnau să stăruiască în harul#Tit 2:11. Evr. 12:15. 1 Pet. 5:12. lui Dumnezeu. 44În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 45Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse#Cap. 18:6. 1 Pet. 4:4. Iuda 10. de Pavel și-l batjocoreau. 46Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia#Mat. 10:6. Cap. 3:26. Vers. 26. Rom. 1:16. vestit mai întâi vouă, dar#Exod 32:10. Deut. 32:21. Is. 55:5. Mat. 21:43. Rom. 10:19., fiindcă voi nu-l primiţi și singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veșnică, iată că ne întoarcem#Cap. 18:6; 28:28. spre neamuri. 47Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am#Is. 42:6; 49:6. Luca 2:32. pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” 48Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și#Cap. 2:47. toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veșnică au crezut. 49Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. 50Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetăţii, au stârnit#2 Tim. 3:11. o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. 51Pavel#Mat. 10:14. Marcu 6:11. Luca 9:5. Cap. 18:8. și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, 52în timp ce ucenicii erau plini#Mat. 5:12. Ioan 16:22. Cap. 2:46. de bucurie și de Duhul Sfânt.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu