2 Cronici 32
VDC
32
Năvălirea lui Sanherib, împăratul Asiriei
1După#2 Împ. 18:13. Is. 36:1. aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetăţile întărite, cu gând să pună mâna pe ele. 2Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, 3s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. 4S-au strâns o mulţime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ţinutului aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „să găsească împăraţii Asiriei, la venirea lor, ape din belșug?” 5Ezechia s-a#Is. 22:9,10. îmbărbătat; a zidit#Cap. 25:23. din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo#2 Sam. 5:9. 1 Împ. 9:24., în cetatea lui David, și a pregătit o mulţime de arme și de scuturi. 6A pus căpetenii de război peste popor și le-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetăţii. Vorbindu-le inimii, a zis: 7„Întăriţi-vă#Deut. 31:6. și îmbărbătaţi-vă. Nu vă#Cap. 20:15. temeţi și nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul Asiriei și înaintea întregii mulţimi care este cu el, căci cu noi#2 Împ. 6:16. sunt mai mulţi decât cu el. 8Cu el este un braţ de carne#Ier. 17:5. 1 Ioan 4:4., dar cu#Cap. 13:12. Rom. 8:31. noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
Trimișii lui Sanherib
9După aceea#2 Împ. 18:17., Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui; i-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la toţi cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună: 10„Așa#2 Împ. 18:19. vorbește Sanherib, împăratul Asiriei: ‘Pe ce se bizuiește încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim? 11Oare nu vă amăgește Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete și prin sete, când zice: «Domnul#2 Împ. 18:30. Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei»? 12Oare nu#2 Împ. 18:22. Ezechia a îndepărtat înălţimile și altarele Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului: «Să vă închinaţi numai unui altar și să aduceţi tămâie numai pe el»? 13Nu știţi ce am făcut noi, eu și părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări? Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut#2 Împ. 18:33-35. ei să le izbăvească ţările din mâna mea? 14Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinţii mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea? 15#2 Împ. 18:29. nu vă amăgească Ezechia dar și să nu vă înșele astfel; nu vă încredeţi în el! Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinţilor mei: cu cât mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea!’” 16Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului Său Ezechia. 17Și a trimis o scrisoare#2 Împ. 19:9. batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui: „După cum#2 Împ. 19:12. dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mâna mea.” 18Slujitorii lui Sanherib au strigat#2 Împ. 18:28. cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim, care#2 Împ. 18:26-28. era pe zid, și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. 19Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrarea#2 Împ. 19:18. mâinilor omenești.
Nimicirea lui Sanherib
20Împăratul Ezechia#2 Împ. 19:15. și prorocul Isaia#2 Împ. 19:2,4., fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. 21Atunci, Domnul a trimis#2 Împ. 19:35. un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toţi vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeului său, și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. 22Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau. 23Mulţi au adus Domnului daruri în Ierusalim și au adus daruri bogate#Cap. 17:5. lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălţat#Cap. 1:1. în ochii tuturor popoarelor.
Boala și moartea lui Ezechia
24În vremea#2 Împ. 20:1. Is. 38:1. aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. 25Dar Ezechia n-a răsplătit#Ps. 116:12. binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat#Cap. 26:16. Hab. 2:4. inima. Mânia#Cap. 24:18. Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. 26Atunci, Ezechia#Ier. 26:18,19. s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul#2 Împ. 20:19. vieţii lui Ezechia. 27Ezechia a avut multe bogăţii și multă slavă. Și-a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori; 28hambare pentru roadele de grâu, de must și de untdelemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. 29Și-a zidit cetăţi și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe#1 Cron. 29:12. avuţii. 30Tot Ezechia#Is. 22:9,11. a astupat și gura de sus a apelor Ghihon și le-a adus în jos, spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. 31Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la#2 Împ. 20:12. Is. 39:1. el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce#Deut. 8:2., pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 32Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia#Is. 36; 37; 38; 39. prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea#2 Împ. 18; 19; 20. împăraţilor lui Iuda și Israel. 33Ezechia a adormit#2 Împ. 20:21. cu părinţii săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat#Prov. 10:7. cinste la moarte. Și, în locul lui, a domnit fiul său Manase.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu