วันอีสเตอร์

Devotional

พระเยซูแสดงความถ่อมใจ 

พระเยซูทรงล้างเท้าสาวก 

คำถาม 1 หากกลุ่มคริสเตียนเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้จะส่งผลต่อการแต่งงาน, ครอบครัว และ เพื่อนของพวกเขาอย่างไร? 

คำถาม 2 อะไรที่คุณรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการที่พระเยซูล้างเท้าสาวก? 

คำถาม 3 คุณสามารถนำการสอนของพระเยซูไปปฏิบัติได้อย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์ที่บ้าน, ที่ทำงาน หรือ โบสถ์ของคุณในสัปดาห์นี้หรือไม่?