Áno, MÁTE modlitbu!

Day 3 of 6 • This day’s reading

Devotional

„Osobná modlitba“
Modliť sa spolu s priateľmi, rodinou alebo sa len modliť pred jedlom sú vynikajúce spôsoby komunikácie s Bohom vo väčšej miere na verejnosti. Ale okrem účasti na spoločnej modlitbe Boh chce, aby sme sa zúčastňovali osobnej súkromnejšej modlitbovej praxe – len medzi nami a Bohom. Ježiš hovorí o súkromí v našich modlitbách: 
„Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí.“ Matúš 6:6
Ježišove pokyny, aby sme sa modlili za zatvorenými dverami naznačujú, že Boh sa o naše životy osobne zaujíma. Jeho túžbou je zlepšiť náš osobný vzťah s Ním prostredníctvom komunikácie jeden s jedným. Boh berie na vedomie váš záväzok mať s Ním súkromné spoločenstvo a sľubuje, že vás odmení a požehná. 
Boh tiež chce, aby sme boli úprimní a otvorení v našej komunikácii s Ním, rovnako ako by sme boli s milovanou osobou. Keď hovoríme naučené modlitby naspamäť, je to zdravá prax. Pravda je ale aj taká, že viac ako naučené modlitby si Boh praje naše autentické vyjadrenie voči nemu. Ježiš hovorí o úprimnosti v našich modlitbách: 
„Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť." Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.“ Matúš 6:7 – 8
Aj keď Boh už vie, čo potrebujeme a čo chceme, skôr ako sa ho pýtame, stále chce, aby sme mu vyjadrili tieto žiadosti úprimne a s očakávaním, že má na pamäti naše najlepšie záujmy. Túži odpovedať na každú modlitbu láskou a vernosťou. 
Ďalším dôležitým prvkom osobnej modlitby je vytrvalosť a dôslednosť. Boh sa nikdy neunaví počúvaním našich žiadosti, aj keď sú to tie isté, ktoré sme mu už predtým vyjadrili. Ježiš hovorí o vytrvalosti v našich modlitbách: 
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.“ Matúš 7:7 – 8
Vyčlenenie každodenného času na osobnú komunikáciu s Bohom je dôležité pre rast na našej kresťanskej púti. Pokúste sa stanoviť si každý deň čas, keď sa nebudete rozptyľovať a neobávajte sa, že Boh bude na stopkách kontrolovať, koľko času mu dáte. Nie, nebude. Jednoducho ťa chce. Súkromie, úprimnosť a vytrvalosť sú tri veľmi dôležité vlastnosti vášho osobného modlitbového času s Bohom a pomôžu vám s ním budovať intímny vzťah. Obľúbite si tento vzácny čas a začnete sa na Neho spoliehať tak, ako ste to nikdy predtým nedokázali.