Jezus volgen in Zijn lijden

Day 3 of 8 • This day’s reading

Devotional

Wees gewaarschuwd!


Herken je dat? Dat jouw vader of moeder je allemaal waarschuwingen meegaf? Praat niet met vreemdelingen! Kijk niet naar dit programma! Let goed op! Soms volgde er dan nog een dreigement.


Als je met een onbekende praat kan ie je ontvoeren! Dat programma is slecht en maakt jou ook slecht! Als je niet oplet wordt je aangereden!


Na de grote opruiming waar we gisteren over gelezen hebben is Jezus nog steeds in de tempel. Nu wendt hij zich weer tot zijn discipelen. Hij had namelijk veel dingen om hen voor te waarschuwen. Laten we lezen wat die dingen waren en hoe Hij en waarschuwde.


Lezen: Marcus 12:38 – 13:37
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!


In de gesprekken die Jezus voerde met de discipelen komen grote zaken langs. Jezus waarschuwde Zijn discipelen voor de schriftgeleerden, de verwoesting van Jeruzalem en de wederkomst. De discipelen moesten alert zijn op het heden, maar ook op wat er in de toekomst zou gaan gebeuren.


Zij moesten dat doen door te waken en te bidden, want niemand wist wanneer één en ander ging gebeuren. Waken, agrypneō in het Grieks, betekent een aantal dingen. Wakker blijven, de wacht houden, behoedzaam zijn, oplettend zijn en klaarstaan. Bidden, proseuchomai, betekent ‘bidt daarvoor’. Bidt dus tot God dat je waakzaam mag zijn.


De discipelen, en wij ook, moesten dus een waakzame houding hebben en God vragen hen hierbij te helpen.


Wat betekent het volgens jou om te waken en te bidden?


Ben jij iemand die waakt en bidt? En vraag jij God wel eens om jou hierbij te helpen?