Czym jest prawdziwa miłość?

Rozważania
Pragnienie miłościKażde serce pragnie miłości bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. My dosłownie zostaliśmy stworzeni do miłości. Bóg jest miłością. Czy pragniesz poznać prawdziwą Bożą miłość? I wreszcie, czy pragniesz miłować Pana z całego serca, duszy, umysłu i mocy?Czym jednak jest prawdziwa miłość? To słowo ma tak wiele znaczeń. Na jednym wydechu możemy powiedzieć: "Kocham kawę. Kocham swojego małżonka. Kocham Jezusa". Skąd możemy wiedzieć, czym jest prawdziwa miłość? Jak ona wygląda? Jakie wywołuje uczucia? Czy ona w ogóle ma znaczenie?Prawdziwa miłość jest czymś więcej niż doznaniem, uczuciem, misją czy nawet doktryną. Prawdziwa miłość jest szczerym pragnieniem dobra drugiej osoby. Prawdziwa miłość, która przynosi Bogu chwałę jest celem istnienia Kościoła.Niektórzy powiedzą, że to misje są najważniejszym celem Kościoła: "Naczelnym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja świata. Misją Kościoła są misje" (Oswald J. Smith).Inni powiedzą, że celem jest uwielbienie: "Misje nie są ostatecznym celem kościoła. Jest nim uwielbienie. Misje istnieją, ponieważ nie istnieje uwielbienie. Uwielbienie jest ostateczne, nie misje, ponieważ to Bóg jest najważniejszy, nie człowiek. Kiedy ta epoka dobiegnie końca i niezliczone miliony zbawionych upadną przed tronem Bożym, nie będzie już więcej misji. To tymczasowa konieczność. Jednak uwielbienie trwa wiecznie" (John Piper).Ja sugeruję, że najważniejsza jest miłość, oraz że misje i uwielbienie mają swoje źródło w miłości. Bóg przykazuje swojemu ludowi, by miłowali Go z całego serca, duszy i siły. Jezus wielokrotnie to podkreśla, mówiąc nam, że pierwszym i największym przykazaniem jest miłość do Pana Boga z CAŁEGO serca, CAŁEJ duszy, CAŁEGO umysłu oraz CAŁEJ siły. CAŁY to znaczy CAŁY. Później Jezus mówi nam, że każdy będzie wiedział, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się nawzajem darzyli miłością. Następnie Paweł wyjaśnia w Liście do Koryntian, że wiara, nadzieja oraz miłość są wiecznymi cnotami, ale największą z nich jest miłość. Według Boga, Jezusa oraz Pawła miłość okazuje się być naczelnym celem dla nas, a zatem i dla Kościoła.