Esekiel 39
N11BM
39
Herren straffer Gog
1 # 38,2ff Du menneske, tal profetord mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, du storfyrste over Mesjek og Tubal! 2Jeg snur deg rundt og driver deg av sted. Jeg henter deg fra landet lengst i nord og fører deg opp på fjellene i Israel. 3Der slår jeg buen ut av din venstre hånd og lar pilene falle ut av din høyre. 4#29,5; 32,4f; Åp 19,17f På fjellene i Israel skal du falle, du og alle troppene dine og folkene som er med deg. Jeg gir deg til føde for alle slags rovfugl og villdyr. 5På åpen mark skal du falle, for jeg har talt, sier Herren Gud.
6Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på kystene. De skal kjenne at jeg er Herren. 7Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. 8Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt om.
9Da skal de som bor i Israels byer, gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i sju år. 10De trenger ikke hente ved fra marken og ikke hugge av skogene, for de holder ilden ved like med våpnene. De skal plyndre dem som plyndret dem, og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud.
11Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen, «de veifarendes dal», øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal. 12Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i sju måneder, for å gjøre landet rent. 13Hele folket i landet skal gravlegge dem og få ære av det den dagen jeg viser min herlighet, sier Herren Gud.
14For at landet skal bli rent, skal de sette noen menn til stadig å dra gjennom landet. De skal gravlegge dem som underveis ble liggende igjen på marken. 15Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal. 16#39,16 Hamona Navnet ligner et hebr. ord for «flokk». Der er det også en by som heter Hamona. Slik skal de gjøre landet rent.
17 # Jer 12,9; Sef 1,7; Åp 19,17f Du menneske, så sier Herren Gud: Si til fuglene, alt som har vinger, og til alle ville dyr: Kom sammen, ja, samles fra alle kanter til det offeret som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på fjellene i Israel. Dere skal få ete kjøtt og drikke blod. 18Kjøtt av helter skal dere ete, og blod av jordens fyrster skal dere drikke, som var de værer og lam, bukker og okser, gjøfe fra Basan, alle sammen. 19Dere skal ete fett til dere blir mette og drikke blod til dere blir drukne av offeret som jeg slakter for dere. 20Ved mitt bord skal dere bli mette av hester og ryttere, av helter og alle slags krigere, sier Herren Gud.
Nå vil jeg vende Jakobs skjebne
21Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. 22Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. 23#5 Mos 31,17ff Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. 24Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem.
25Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. 26De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. 28Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. 29#Jes 32,15; 44,3; Joel 3,1 Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål