1. Krønikebok 9
N11BM

1. Krønikebok 9

9
1 # 2 Kong 24,15f; 25,11 Hele Israel ble ført inn i slektsregistrene, og se, de er skrevet inn i boken om Israels konger.
Jerusalems innbyggere
Men fiendene førte Juda i eksil til Babel fordi de hadde vært troløse. 2De første som bosatte seg på eiendommene og i byene deres, var vanlige israelitter, prester, levitter og tempeltjenere. 3#Neh 11,3–19 I Jerusalem bosatte det seg folk fra Juda, Benjamin, Efraim og Manasse: 4Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, en av sønnene til Peres, sønn av Juda. 5Videre av Sjelas etterkommere: Asaja, den førstefødte, og sønnene hans; 6av Serahs sønner: Je'uel. Slektningene hans talte 690 personer. 7Av Benjamins etterkommere: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua, 8og Jibneja, sønn av Jeroham, og Ela, sønn av Ussi, Mikris sønn, og Mesjullam, sønn av Sjefatja, sønn av Re'uel, Jibnias sønn, 9og slektningene deres ifølge slektshistorien, 956 i alt. Alle disse var overhoder for sine familier.
10Av prestene: Jedaja, Jojarib og Jakin, 11Asarja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Ahitub, lederen for Guds hus, 12og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pasjhur, Malkias sønn, og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av Mesjullam, sønn av Mesjillemot, Immers sønn, 13og slektningene deres, overhoder for sine familier, 1760 i alt. De var dyktige menn, vel skikket til å gjøre tjeneste i Guds hus.
14Av levittene: Sjemaja, sønn av Hasjub, sønn av Asrikam, sønn av Hasjabja, en av Meraris etterkommere, 15og Bakbakkar, Heresj, Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, Asafs sønn, 16og Obadja, sønn av Sjemaja, sønn av Galal, Jedutuns sønn, og Berekja, sønn av Asa, Elkanas sønn, som bodde i landsbyene til Netofa-slekten.
17Portvaktene: Sjallum, Akkub, Talmon og Ahiman og slektningene deres. Sjallum var den øverste av dem. 18#9,18 De Sjallums ætt. De har fremdeles sin plass ved Kongeporten mot øst. Det er de som holder vakt i levittenes leirer. 19Sjallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, Korahs sønn, og hans slektninger Korah-sønnene, som hørte til hans familie, hadde som sin tjeneste å være dørvoktere ved teltet; fedrene deres hadde voktet inngangen til Herrens leir. 20#4 Mos 25,7–13 Pinhas, sønn av Elasar, hadde vært leder for dem. Herren var med ham. 21Sakarja, sønn av Mesjelemja, var dørvokter ved inngangen til telthelligdommen.
22 # 1 Sam 9,9ff Disse som var utvalgt til å være dørvoktere, utgjorde til sammen 212 mann. De var innført i slektsregistrene etter landsbyene sine. David og seeren Samuel hadde innsatt dem i tjenesten fordi de var pålitelige. 23De og sønnene deres skulle holde vakt avdelingsvis ved portene til Herrens hus, ved teltboligen. 24Dørvokterne sto på post vendt mot de fire vindretningene, mot øst, vest, nord og sør. 25Slektningene deres i landsbyene omkring skulle fra tid til annen komme og hjelpe dem i sju dager. 26#9,26 ledere for portvaktene Jf. v. 17. For på grunn av sin troskap hadde disse fire, som var levitter, blitt innsatt som ledere for portvaktene. De voktet også over tempelrommene og skattkamrene i Guds hus. 27De tilbrakte natten i nærheten av Guds hus; for det var deres plikt å holde vakt og å åpne portene hver morgen.
28Noen av dem hadde tilsyn med de gjenstandene som ble brukt ved gudstjenesten. De skulle telle dem både når de bar dem inn, og når de bar dem ut. 29Andre var satt til å passe på det vanlige utstyret og det hellige utstyret, det fine melet, vinen, oljen, røkelsen og den velluktende balsamoljen. 30#2 Mos 30,25 Noen av prestene laget blandingen til den velluktende balsamen. 31Mattitja, en av levittene, den førstefødte sønnen til Sjallum av Korah-slekten, var betrodd tilsynet med brødbakingen. 32#3 Mos 24,5–9 Og noen av slektningene deres fra Kehat-slekten var betrodd tilsynet med skuebrødene, som de skulle legge fram hver sabbat. 33#9,14–16 Så var det tempelsangerne, overhoder for de levittiske familiene. De holdt til i tempelrommene og var fritatt for alle andre forpliktelser, for dag og natt var de pålagt tjeneste. 34#9,14–32 Dette var overhodene for levittenes familier, høvdinger ifølge sin slektshistorie. De bodde i Jerusalem.
Sauls slekt
35 # 8,29–33; 10,2 I Gibeon bodde far til Gibeon, Je'uel; hans kone het Maaka. 36Hans førstefødte sønn var Abdon. Så kom Sur, Kisj, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahjo, Sakarja og Miklot. 38Miklot fikk sønnen Sjima. Også de bodde i Jerusalem, som sine brødre, sammen med dem. 39Ner fikk sønnen Kisj, og Kisj fikk Saul. Saul fikk sønnene Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjbaal. 40Jonatans sønn var Meribbaal, og Meribbaal fikk sønnen Mika. 41Mikas sønner var Piton, Melek, Tarea og Ahas. 42Ahas fikk sønnen Jara, og Jara fikk sønnene Alemet, Asmavet og Simri. Simri fikk sønnen Mosa, 43og Mosa fikk Bina. Hans sønn var Refaja, hans sønn Elasa og hans sønn Asel. 44Asel hadde seks sønner, og dette er navnene deres: Asrikam, Bokeru, Ismael, Sjearja, Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Asel.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål