1. Krønikebok 8
N11BM
8
Benjamins slekt
1 # 7,6+ Benjamin fikk sønner. Den førstefødte var Bela, den andre var Asjbel, den tredje Ahrah, 2den fjerde Noha, og den femte var Rafa. 3Belas sønner var Addar, Gera, Abihud, 4Abisjua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Sjefufan og Huram. 6Dette er Ehuds sønner; de var familieoverhoder blant innbyggerne i Geba, som senere ble drevet i eksil til Manahat: 7Naaman, Ahia og Gera, det var han som førte dem bort. Han fikk to sønner: Ussa og Ahihud.
8Sjaharajim fikk barn i Moabs sletteland etter at han hadde sendt fra seg konene Husjim og Baara. 9Med sin kone Hodesj fikk han sønnene Jobab, Sibja, Mesja, Malkam, 10Jeus, Sokja og Mirma. Disse var hans sønner, og de var alle familieoverhoder. 11Med Husjim fikk han sønnene Abitub og Elpaal. 12Elpaals sønner var Eber, Misjam og Sjemer. Det var han som bygde Ono og Lod med landsbyene som hørte til. 13Beria og Sjema var familieoverhoder for dem som bodde i Ajjalon. De drev innbyggerne i Gat på flukt. 14Ahjo, Sjasjak og Jeremot, 15Sebadja, Arad og Eder, 16Mikael, Jisjpa og Joha var sønnene til Beria. 17Sebadja, Mesjullam, Hiski, Heber, 18Jisjmerai, Jislia og Jobab var sønnene til Elpaal.
19Jakim, Sikri, Sabdi, 20Elienai, Silletai og Eliel, 21Adaja, Beraja og Sjimrat var sønnene til Sjimi. 22Jisjpan, Eber og Eliel, 23Abdon, Sikri og Hanan, 24Hananja, Elam og Antotia, 25Jifdeja og Peniel var sønnene til Sjasjak. 26Sjamsjerai, Sjeharja og Atalja, 27Jaaresja, Elia og Sikri var sønnene til Jeroham. 28Alle disse var familieoverhoder og høvdinger ifølge slektshistorien. De bodde i Jerusalem.
29 # 9,35–39 # 8,29 far til Gibeon Je'uel, jf. 9,35. I Gibeon bodde far til Gibeon; hans kone het Maaka. 30Hans førstefødte sønn var Abdon. Så kom Sur, Kisj, Baal og Nadab, 31#8,31 Miklot Navnet mangler i den hebr. teksten, men er med i =Septuaginta. Gedor, Ahjo, Seker og Miklot. 32Miklot fikk sønnen Sjima. Også disse bodde i Jerusalem som sine brødre, sammen med dem. 33#1 Sam 14,51#8,33 Esjbaal >2 Sam 2,8. Ner fikk sønnen Kisj, og Kisj fikk Saul. Saul fikk sønnene Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjbaal. 34#8,34 Meribbaal >2 Sam 4,4. Jonatans sønn var Meribbaal, og Meribbaal fikk sønnen Mika. 35Mikas sønner var Piton, Melek, Tarea og Ahas.
36Ahas fikk sønnen Joadda, og Joadda fikk sønnene Alemet, Asmavet og Simri. Simri fikk sønnen Mosa, 37og Mosa fikk Bina. Hans sønn var Rafa, hans sønn Elasa og hans sønn Asel. 38Asel hadde seks sønner, og dette er navnene deres: Asrikam, Bokeru, Ismael, Sjearja, Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Asel. 39Sønnene til Esjek, hans bror, var Ulam, den førstefødte, den andre var Je'usj, og den tredje var Elifelet. 40Ulams sønner var tapre krigere, dyktige bueskyttere. De hadde mange sønner og sønnesønner, hundre og femti i alt. Alle disse var etterkommere av Benjamin.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål