1. Krønikebok 7
N11BM
7
Jissakars slekt
1 # 1 Mos 46,13; 4 Mos 26,23f Jissakar hadde fire sønner: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron. 2Tolas sønner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam og Samuel. De var overhoder for Tolas familier og tapre krigere, sier slektshistorien deres. De talte 22 600 mann på Davids tid. 3Ussis sønn var Jisrahja. Og Jisrahja hadde sønnene Mikael, Obadja, Joel og Jisjia, alt i alt fem overhoder. 4Til hver familie hørte, ifølge slektshistorien deres, flokker av krigere, 36 000 mann; for de hadde mange koner og barn. 5Brødrene deres i alle Jissakar-slektene var også tapre krigere. I alt var det i deres slektsregister 87 000 mann.
Benjamins slekt
6 # 1 Mos 46,21; 4 Mos 26,38–41; 1 Krøn 8,1 Benjamin hadde tre sønner: Bela, Beker og Jediael. 7Belas sønner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot og Iri, fem i alt. De var familieoverhoder og tapre krigere. I deres slektsregister var det 22 034 mann. 8Bekers sønner var Semira, Joasj, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot og Alemet. Alle disse var Bekers sønner. 9Ifølge deres slektshistorie var det i deres slektsregister 20 200 mann, familieoverhoder og tapre krigere. 10Jediael hadde sønnen Bilhan, og Bilhans sønner var Je'usj, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis og Ahisjahar. 11Alle disse var Jediaels etterkommere, familieoverhoder og tapre krigere, 17 200 stridsdyktige menn. 12Sjuppim og Huppim var Irs sønner, og Husjim var sønn av Aher.
Naftalis slekt
13 # 1 Mos 46,24 Naftalis sønner var Jahsiel, Guni, Jeser og Sjallum. De var etterkommere av Bilha.
Manasses slekt
14 # 4 Mos 26,29–34.48–50 Manasse hadde sønnen Asriel med sin arameiske medhustru. Hun fødte også Makir, Gileads far. 15Makir tok koner til Huppim og Sjuppim. Hans søster het Maaka. Den andre het Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. 16Makirs kone Maaka fødte en sønn og kalte ham Peres. Hans bror het Sjeresj, og hans sønner var Ulam og Rekem. 17Ulams sønn var Bedan. Dette var sønnene til Gilead, sønn av Makir, Manasses sønn. 18Hans søster Hammoleket fødte Isjhod, Abieser og Mahla. 19Sjemidas sønner var Ahjan, Sikem, Likhi og Aniam.
Efraims slekt
20 # 4 Mos 26,35–37 Efraims etterkommere var: Sjutelah, hans sønn Bered, hans sønn Tahat, hans sønn Elada, hans sønn Taham, 21hans sønn Sabad og hans sønn Sjutelah, dessuten Eser og Elad. De ble drept av noen menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde dratt ned for å røve buskapen deres. 22Efraim, faren deres, sørget i lang tid, og brødrene hans kom for å trøste ham. 23#7,23 Beria Navnet ligner et ord som betyr «i ulykke». Siden gikk han inn til sin kone, og hun ble med barn. Hun fødte en sønn og ga ham navnet Beria, fordi en ulykke hadde rammet deres hus. 24Hans datter het Sjeera. Hun bygde Nedre og Øvre Bet-Horon og Ussen-Sjeera. 25Hans sønn var Refah, hans sønn Resjef, hans sønn Telah, hans sønn Tahan, 26hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisjama, 27hans sønn Nun og hans sønn Josva.
28Deres eiendommer og bosetninger var Betel med landsbyene som hørte til, og mot øst Naaran og mot vest Geser med landsbyer og Sikem med landsbyer, helt til Ajja med landsbyene som hørte til. 29Manasses etterkommere rådde i Bet-Sjean med landsbyene som hørte til, i Taanak med landsbyer, Megiddo med landsbyer og Dor med landsbyer. I disse byene bodde etterkommerne til Josef, Israels sønn.
Asjers slekt
30 # 1 Mos 46,17; 4 Mos 26,44–47 Asjers sønner var Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beria, og Serah var deres søster. 31Berias sønner var Heber og Malkiel. Han var far til Birsajit. 32Heber fikk sønnene Jaflet, Sjomer og Hotam, og Sjua var deres søster. 33Jaflets sønner var Pasak, Bimhal og Asjvat. Disse var Jaflets sønner. 34Sjomers sønner var Ahi, Rohga, Jehubba og Aram. 35Sønnene til hans bror Helem var Sofah, Jimna, Sjelesj og Amal. 36Sofahs sønner var Suah, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra, 37Beser, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Beera. 38Jeters sønner var Jefunne, Pispa og Ara. 39Og Ullas sønner var Arah, Hanniel og Risja.
40Alle disse var Asjers etterkommere, familieoverhoder, utvalgte og tapre krigere, ledende høvdinger. De som var registrert til krigstjeneste, utgjorde 26 000 mann.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål