1. Krønikebok 23
N11BM

1. Krønikebok 23

23
Levittenes inndeling og tjeneste
1 # 1 Kong 1,33–40 Da David var blitt gammel og mett av dager, satte han Salomo, sønnen sin, til konge over Israel. 2Han samlet alle lederne i Israel og prestene og levittene. 3Levittene som var tretti år eller mer, ble talt. Tallet på menn, talt én for én, var 38 000. 4Av disse skulle 24 000 lede arbeidet på Herrens hus, og 6000 skulle være tilsynsmenn og dommere, 5#15,16; 2 Krøn 7,6; 29,26f; Neh 12,36; Am 6,5#23,5 som David hadde fått laget Hebr. har «jeg har laget». 4000 skulle være dørvoktere, og 4000 skulle lovsynge Herren til toner fra instrumenter som David hadde fått laget til lovsangen.
6David delte dem inn i skift etter Levis sønner, Gersjon, Kehat og Merari. 7#2 Mos 6,17 Til gersjonittene hørte Ladan og Sjimi. 8Ladans sønner var Jehiel, som var den fremste, og Setam og Joel, tre i alt. 9#23,9 Sjimis sønner Dette navnet passer ikke til v. 8. Sannsynligvis skal det være Jehiels sønner. Sjimis sønner var Sjelomot, Hasiel og Haran, tre i alt. Disse var overhoder for Ladans familier. 10#23,10 Sisa Hebr. har Sina, jf. v. 11. Sjimis sønner var Jahat, Sisa, Je'usj og Beria. Dette var Sjimis sønner, fire i alt. 11Jahat var overhode, Sisa den neste. Je'usj og Beria hadde ikke mange sønner. Derfor ble de regnet som én familie, og de ble mønstret under ett.
12 # 2 Mos 6,18 Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel, fire i alt. 13#2 Mos 6,20; 5 Mos 10,8; Hebr 5,4 Amrams sønner var Aron og Moses. Aron ble skilt ut for at han og sønnene hans til alle tider skulle innvie det høyhellige, tenne offerild for Herrens ansikt, tjene ham og lyse velsignelse i hans navn til evig tid. 14Moses var en Guds mann. Sønnene hans ble regnet til Levis stamme. 15Sønnene til Moses var Gersjom og Elieser. 16Av Gersjoms sønner var Sjubael overhode. 17Av Eliesers sønner var Rehabja overhode. Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var svært tallrike. 18Av Jishars sønner var Sjelomit overhode. 19Av Hebrons sønner var Jeria overhode; den andre var Amarja, den tredje Jahasiel og den fjerde Jekamam. 20Av Ussiels sønner var Mika overhode, og Jisjia var den neste.
21Meraris sønner var Mahli og Musji. Mahlis sønner var Elasar og Kisj. 22Elasar døde; han hadde ingen sønner, bare døtre. Og sønnene til Kisj, slektningene deres, tok dem til koner. 23Musjis sønner var Mahli, Eder og Jeremot, tre i alt. 24Dette var Levis sønner, familie for familie, med sine overhoder, slik de ble mønstret og nevnt ved navn, én for én. Det var de som utførte tjenesten i Herrens hus, fra tjueårsalderen og oppover.
25For David sa: «Herren, Israels Gud, har gitt folket sitt fred, og han vil bo i Jerusalem til evig tid. 26Derfor trenger ikke levittene lenger å bære boligen og alt utstyret som hører med til tjenesten der.» 27Noe av det siste David gjorde, var å telle levittene som var tjue år eller mer. 28Oppgaven deres var å hjelpe aronittene med tjenesten i Herrens hus, i forgårdene og i siderommene, med renselsen av alt det hellige utstyret og med tjenesten som skulle utføres i Guds hus. 29#3 Mos 2,4–7; 6,14; 24,5–9 De skulle sørge for skuebrødene, det fine melet til grødeofferet, de usyrede flate brødene, det som blir stekt på helle, og deigen som blir knadd; de skulle også sørge for alle hulmål og lengdemål. 30Hver morgen skulle de stå og takke og lovsynge Herren, og det samme hver kveld. 31#23,31 nymånedag =fester og høytider. De skulle hjelpe til hver gang det ble båret fram brennoffer for Herren, så mange offer som var bestemt for hver sabbat, nymånedag og høytid, og alltid stå for Herrens ansikt. 32Slik skulle de ha ansvar for telthelligdommen og tempelet og hjelpe brødrene sine, aronittene, når de gjorde tjeneste i Herrens hus.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål